ÖN KAYIT KOŞULLARI:

  • Müracaatların Fen Bilimleri Enstitüsü internet sayfasından belirtilen tarihlerde (http://fenbilimleri.ankara.edu.tr) yapılması gerekmektedir.
  • Yazılı bilim sınavları Anabilim Dalımızda yapılmaktadır.
  • Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesi.

BAŞVURU KOŞULLARI:

  • Lisans Mezuniyet Belgesi.
  • Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük not sisteminde en az 2,00 olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).
  • T.C.Kimlik numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı örneği.
  • Tezli Yüksek Lisans için Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan). Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında yabancı dil koşulu aranmaz.
  • Tezli Yüksek Lisans için ALES (Sayısal, Sözel veya Eşit Ağırlık puan türlerinin herhangi birinden) en az ≥ 55 olmalıdır. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ALES koşulu aranmaz.

NOT: Yeterli ALES veya Yabancı Dil (YDS) puanı olmayan isteklilerin “özel öğrenci” olarak başvuru yapmaları mümkündür. Özel öğrencilik dönemi iki yarıyıl ile sınırlı olacaktır.

Tezli Yüksek Lisans Programı kayıt kabul koşullarını Bologna Bilgi Sistemi’nden görüntülemek için tıklayınız.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı kayıt kabul koşullarını Bologna Bilgi Sistemi’nden görüntülemek için tıklayınız.

 

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI:

28.11.2016 tarih ve 29902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği‘nin 48. Madde’si  gereğince lisansüstü programlarımızda “Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri için eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı…” uygulanmaktadır.

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

Bilimsel hazırlık programında ve sonrasında tamamlanması gereken zorunlu ve seçmeli derslere Ders Kataloğu‘ndan ulaşabilirsiniz. Bilimsel hazırlık programı en çok iki yarıyılda tamamlandıktan sonra kayıt olunan programa göre izlenmesi gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS:

Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Programdan mezun olabilmek için en az 35 ulusal kredinin (5 zorunlu ders + 7 seçmeli ders + Gayrimenkul Sektör Seminerleri dersi + 1 dönem projesi) başarıyla tamamlanma zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrencilere almaları gereken toplam krediye ilave dersler -danışman ve Anabilim Dalı Kurulu önerisi ile- verilebilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Şematik Özeti

Bologna Bilgi Sistemi’nden Tezsiz Yüksek Lisans Programı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS:

Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Programdan mezun olabilmek için en az 28 ulusal kredinin (5 zorunlu ders + 4 seçmeli ders + Gayrimenkul Sektör Seminerleri dersi +Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazım dersi + Seminer + Yüksek Lisans Tezi) başarıyla tamamlanma zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrencilere almaları gereken toplam krediye ilave dersler -danışman ve Anabilim Dalı Kurulu önerisi ile- verilebilmektedir.

Tezli Yüksek Lisans Programı Şematik Özeti

Bologna Bilgi Sistemi’nden Tezli Yüksek Lisans Programı hakkında bilgi almak için tıklayınız.