SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZEL ÖĞRENCİLİK

Özel Öğrenci olarak hangi derslere başvuru yapabilirim?

Özel öğrenci olarak güz, bahar ve yaz dönemlerinde yalnızca Fen Bilimleri Enstitüsünce ilan edilen takvime göre kesin kayıtlı hakkı olan öğrenciler ile kayıt yenileme yapan öğrencilerin kayıt yaptırdığı açılan derslere kayıt yaptırabilirsiniz.

Özel Öğrenci başvuru tarihleri nelerdir?

Güz, bahar ve yaz dönemlerinde Anabilim Dalı web sayfamızda yer alan Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde başvuru yapabilirsiniz.

Özel Öğrenci olarak kaç ders alabilirim?

Lisans son sınıf öğrencileri ancak 1 derse özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilir. Mezun olan öğrenciler ise en çok bir dönem içerisinde 4 derse kayıt yaptırabilir.

Özel Öğrenci olarak ne kadar ücret ödemeliyim?

Özel öğrenci başvuru ücretleri her kayıt döneminde Anabilim Dalı web sayfamızda ilan edilmektedir. Ücretler kredi başı olarak hesaplanmaktadır.(Şu anda kredi başına 150.00 TL alınmaktadır.)

Özel Öğrenci Başvurularında hangi belgeler gereklidir?

Lisans son sınıfta okuyan öğrenciler öğrenci kimlik kartı fotokopisi ile, mezun olanlar ise diploma belgelerinin fotokopisi ile müracaat edebilir.

Özel öğrenci olarak aldığım dersleri en geç kaç dönem içerisinde saydırmam gerekli?

Özel öğrenci olarak ders kaydı yaptırdığınız dönemden sonra en geç 4 yarıyıl içerisinde kesin kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Aksi halde almış olduğunuz dersler kredinize sayılmaz.

DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ

Danışman değişikliği nasıl yapılır? (Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfası Dilekçeler 4. 1)

Danışman değişikliği için Anabilim Dalı web ana sayfamızda bulunan Formlar kısmından danışman değişikliği istem formu doldurularak Anabilim Dalı Akademik Kuruluna sunulur ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı ile değişiklik yapılabilir. Değişikliklerde mutlaka mevcut danışmanın danışmanlık görevini bırakmayı kabul ettiğine dair imzası bulunmalıdır.

Başka bir bölümden danışman atanabilir mi?

Tez danışmanı, mutlaka Anabilim Dalındaki görevli öğretim üyelerinden önerilebilir.

TEZ SINAV JÜRİSİ OLUŞTURMA

Tez Sınav Jüri üyeleri nasıl oluşturulur?

Yönetmelikte belirtilen tüm şartları yerine getiren ve tez yazı aşamasını tamamlayan öğrenciler için Anabilim Dalımız Akademik Kurulunca Fen Bilimleri Enstitüsüne öğrencinin sınavını yapmak üzere jüri önerisini tezin bir nüshası ile birlikte sunar ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunda jüri belirlenir. Yüksek lisans için bölüm içerisinden en az üç öğretim üyesi, bölüm dışından ise en az üç öğretim üyesi önerilir. Doktora da ise üç tane TİK üyesi, en az üç tane bölüm içerisinden ve en az üç tane farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere öğretim üyesi önerilir.

Jüri üyelerine hangi belgeleri teslim etmeliyim?

Jürisi belirlenen öğrenci Fen Bilimleri Enstitüsüne giderek seçilen jüri üyelerine ait görevlendirme yazılarını, kişisel rapor formlarını, tez sınav tutanağını, tez gerekçelerini alır ve tezlerinin bir nüshalarını ekleyerek jüri üyelerine elden dağıtım yapar.

DOKTORA MAKALE YAYINI

Doktora Makale Yayınını en geç ne zaman vermeliyim?

Doktora programına kayıt yaptıktan sonra yapılan bir doktora yayın makalesi en geç tez sınav jüri teklifi yapılmadan önce Fen Bilimleri Enstitüsüne verilmelidir.

Doktora Yayın Makalesi tezim ile ilgili olmak zorunda mı?

Doktora yayın makalesi tez konunuz ile de ilgili olabilir, ya da çalışma alanınız ile ilgili olabilir. Tez konusu ile ilgili ise yayında mutlaka danışman öğretim üyesinin adı geçmelidir.

Doktora Yayın Makalesi şartları nelerdir?

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 37 nci maddesi gereğince doktora öğrencilerinin mezun olmadan önce yapmaları gereken makale yayını hakkında Fen Bilimleri Enstitü Kurulunun 04.11.2013 tarih ve 80 sayılı toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, Enstitümüze gönderilen doktora yayınlarının ekinde mutlaka;

YÖK’e bağlı devlet Üniversitelerinin yayınlandığı hakemli dergi

Ulakbilim tarafından kabul edilen hakemli dergi

Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve atama ve yükselmelerde kullanılan dergi

Uluslararası veya ulusal bir kongrede tam metni basılmış ve yukarıdaki maddeler uygun bildiri

Bu kapsamda kabul edilecek dergilerin editör listesi, baş editör, yayın bilgilerine internet yolu ile ulaşılabilen

Kısa not şeklinde beyan edilen bilgilerin SCI veya SCI-Expanded kapsamında

olduğuna dair yazının eklenmesi gerekmektedir.

TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) TOPLANTI DÖNEMLERİ

TİK dönemleri nelerdir?

Yılda iki kez olmak üzere Ocak-Şubat, Temmuz-Ağustos ya da Nisan-Mayıs, Ekim-Kasım ayları TİK dönemleridir. Ocak-Şubat ayları Ocak, Haziran-Temmuz ayları Temmuz TİK’i olarak, Nisan-Mayıs ayları Nisan ve Ekim-Kasım ayları Ekim TİK’i olarak geçmektedir.

TİK dönemleri değişebilir mi?

Anabilim Dalı Başkanlığımızın gerekçeli bir kararı ile TİK dönemleri bir defaya mahsus olmak üzere Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararınca değişebilir.

TİK toplantısına girmez isem ne olur

İlgili döneme ait toplantıdan başarısız sayılırsınız. İzleyen dönemde TİK toplantısına girmeniz gerekmektedir.(md 42/5 gereğince yılda 2 defa TİK toplantısına girmeniz zorunludur.)

Mezun olabilmem için en az kaç TİK toplantısı yapmam gerekir?

Mezun olabilmeniz için Tez Önerisi Toplantısı hariç en az üç başarılı TİK yapmanız gerekmektedir. Ancak mezun olacağınız tarihe kadar her altı ayda bir TİK yapılmak zorundadır. Yani 3 başarılı TİK ten sonra eğer mezun olamıyorsanız bile toplantılar devam etmek zorundadır.

KATKI PAYLARI

Katkı Payı ne zaman yatırılması gerekiyor?

Yasal Öğrenim süresini dolduran öğrenciler Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında her dönem ilan edilen dönemlerde katkı paylarını yatırmak zorundadır.

Hangi dönemden itibaren katkı payı yatırmam gerekiyor?

Bilimsel Hazırlık Programı ve kayıt dondurmalar hariç;

Yüksek Lisansta 5.yarıyıl

Doktorada 9. yarıyıl

Bütünleşik doktorada 11.yarıyıldan itibaren katkı payı yatırılmaktadır.

Katkı payı yatırmaz isem ne olur?

İlgili dönemi ait hiçbir öğrencilik haklarından faydalanamazsınız. Fen Bilimler Enstitüsünden hiçbir belge alamazsınız (Paso, kimlik, askerlik tecil belgesi, öğrenci belgesi vb).

MEZUNİYET İÇİN ASGARİ SÜRE

En geç ne zaman mezun olabilirim?

6111 sayılı Kanun gereğince kayıt silinmeler kalktığı için ilgili dönemi ait katkı payı borcunuzu yatırdığınız sürece kaydınız devam edecektir (27.madde de belirtilen sürelerden sonra katkı payı yatırsanız da öğrencilik haklarından faydalanamazsınız).

DÖNEM PROJESİ VE SEMİNER SUNUMLARI (Tezsiz yüksek lisansta )

Dönem Projemi ne zaman sunabilirim?

Dönem Projeleri 6.yarıyıl sonuna kadar Anabilim Dalı Başkanlığımız tarafından Fen Bilimleri Enstitüsüne gönderilen sunum listesine adınız eklenmesi şartıyla herhangi bir dönemde sunulabilir.

Seminerimi ne zaman sunabilirim? (Yüksek lisans ve Doktora programları için)

Yüksek Lisans programında 4.yarıyıl, doktora programında Yeterlik Sınavı öncesi seminer sunulması gerekmektedir.

Sunum yaptıktan sonra ne yapmam gerekiyor?

Seminer ya da Proje sunum tutanaklarınız 3 gün içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığımız tarafından Fen Bilimleri Enstitüsüne gönderilir. Sunumunuzu tez yazım kurallarına göre hazırlayıp PDF formatında CD ye kaydederek (basılı kopyaya gerek yok) en geç 15 gün içerisinde Fen Bilimleri Enstitüsüne götürmeniz gerekmektedir.

Ders aşaması bitmeden Dönem Projesi sunumu yapabilir miyim? 

Ders aşamasında iken proje sunumu yapabilirsiniz.

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

Bilimsel Hazırlık Programı nedir?

Nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olanlar.

Bilimsel Hazırlık Programı (BHP) kaç yarıyılda tamamlanır?

BHP tamamlama süresi 1 yıldır. Bu süre normal program süresine dahil edilmez.

BHP kapsamında kaç ders alınmalı?

BHP kapsamında alınacak derslere Anabilim Dalımızda görevli Bilimsel Hazırlık Programı Komisyonu  (Bilimsel Dengeleme Komisyonu) karar verir.

1 yıl içerisinde BHP tamamlanmaz ise ne olur?

Bilimsel Hazırlık Programı dersleri alınmaya devam eder ancak bu süre program süresine dahil edilir.

DOKTORA YETERLİK SINAVI(md. 40)

Doktora Yeterlik Sınavına ne zaman girmeliyim?

Yüksek lisans derecesi ile kayıt yaptıran öğrenciler Doktora Yeterlik Sınavına zorunlu ders kredileri tamamlandıktan ve seminer sunduktan sonra en geç 5.yarıyıl sonuna kadar girilmelidir. Lisans derecesi ile doktora programına kayıt yaptıranlar en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar girmelidir.

Doktora Yeterlik Başvurusu nasıl yapılır? (Web sayfamızda yer alan Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde)

Doktora Yeterlik Sınavı başvuruları Anabilim Dalı Başkanlığımıza Ocak ve Haziran ayları içerisinde yapılmalıdır.

Doktora Yeterlik sınavı ne zaman ve nerede yapılır?

Doktora Yeterlik Sınavları her yıl Şubat ve Temmuz aylarında Anabilim Dalı Başkanlığımızda (beş kişilik Doktora yeterlik Komitesince) yapılır. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısım halinde yapılır.

Doktora Yeterlik sınavını başaramaz isem ne olur?

Bir sonraki dönemde tekrar sınava girmeniz gerekmektedir.

DERS KAYDI

Bir yarıyılda en fazla kaç ders alabilirim?

Bir dönemde en çok 4 derse kayıt yaptırabilirsiniz

Bir dönemde hiç ders almayabilir miyim?

Ders almak zorunda değilsiniz, ama kaydınızı yenilemeniz gerekmektedir.

Lisansüstü dersleri kaç dönemde tamamlamam gerekli?

Tezli yüksek lisans programında en fazla 4, tezsiz yüksek lisans programında 6 ve doktora programında 4 yarıyıl içerisinde dersler tamamlanmalıdır.

Geçme notu kaçtır?

Yüksek lisans programları için 4 üzerinden 2.75 (100 üzerinden 70), doktora programı için 4 üzerinden 3 (100 üzerinden 75) geçme notudur.

Bütünleme Sınavları var mıdır?

Akademik Takvim içerisinde belirtilen tarihlerde bütünleme sınavları yapılmaktadır.

Yüksek Lisans yapmakta iken doktora programında değerlendirilmek üzere ders alabilir miyim?

Herhangi bir yüksek lisans programında kayıtlı iken doktora programına yönelik lisansüstü ders alınamaz.

Herhangi bir program tamamlandıktan sonra o programda alınan dersler bir başka programda kullanılabilir mi?

Herhangi bir program tamamlandıktan sonra alınan dersler başka bir program için kullanılamaz

Almam gerekli zorunlu asgari ders sayısı nedir?

Tezli Yüksek Lisans programı, 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur,(md. 28)

Tezsiz Yüksek Lisans programı, 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur,(md.33)

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.(md.37)

Başarısız olduğum bir dersi nasıl üzerimden düşürebilirim?

Herhangi bir dönemde alarak başarısız olduğunuz bir dersi, bir sonraki dönem eğer ders alacak iseniz ders kaydı yaptırdıktan hemen sonra Fen Bilimleri Enstitüsüne bir dilekçe vererek başarısız olunan dersin aynısı veya yerine başka ders kaydı yaptırılan bir dersin sayılmasını isteyebilirsiniz. Ayrıca mezuniyet transkriptlerinde başarısız olunan ders veya dersler gösterilmemekte ve genel not ortalamasına katılmamaktadır.

Öğrenci Bilgi Sistemi (e-kampüs) şifresini nasıl alabilirim?

Web sayfamızda bulunan E-nstitü Öğrenci Girişinde şifremi unuttum linkine tıklayarak bize vermiş olduğunuz mail adresinizi yazdığınız takdirde mail adresinize şifreniz gönderilecektir. 

Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için kuramsal derslerin % 70’ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir

Danışman atanmayan öğrencilerin ders kayıt onayları nasıl yapılmaktadır?

Danışman atanıncaya kadar bu işlemler Anabilim Dalı Başkanımız tarafından yapılır.

 

GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

Lisansüstü program başvuruları ne zaman yapılmaktadır?

Fen Bilimleri Enstitüsü Akademik Takviminde belirtilmiştir(web sayfamızda) .Lisansüstü programlar güz ve bahar yarıyılları olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır. Başvuru ilanları Anabilim Dalı ve Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilmektedir.

İstenen şartlar nelerdir?

Başvuru şartlarımız dönem başlarında ilan edilmektedir, ayrıca web sayfamız Başvuru menüsünde de yer almaktadır.

Eksik belge ile müracaat yapabilir miyim?

Hiçbir şekilde eksik belge ile başvuru yapamazsınız.

Lisansüstü sınavlar nerede ve nasıl yapılmaktadır?

Lisansüstü sınavlar Anabilim Dalı Başkanlığımızda mülakat şeklinde yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler için yazılı bilim sınavı yapılmaktadır.

Mezun olduğum alan haricinde farklı bir alanda lisansüstü eğitim yapabilir miyim?

Bu konu hakkında herhangi bir kısıtlayıcı engel olmamakla beraber, Anabilim Dalı Başkanlığımız ile önceden görüşme yapılmasında fayda vardır.

Başvuruda mezun olma şartı var mıdır?

Mezun olma şartı vardır. Ön kayıt tarihlerinde mezun olmadan yapılacak tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

Aynı anda iki yüksek lisans programına devam edebilir miyim?

Aynı anda hem aynı enstitü hem de farklı enstitülerde iki farklı bölümde lisansüstü eğitim yapabilirsiniz. Ancak her iki programında gereklerini ayrı ayrı yerine getirmeniz gerekmektedir.

ALES

ALES sınavına girmek zorunda mıyım?

Anabilim Dalımız lisansüstü programlarına başvurularda ALES şartı aranmaktadır.

ALES sınavından kaç puan almam gerekiyor?

Sayısal,sözel ve eşit ağırlık puan türünde en az 55 ve üstü puan şartı vardır.

ALES ne zaman yapılır?

ALES yıl içinde Mayıs ve Aralık (Tarih değişebilir) aylarında olmak üzere 2 defa yapılmaktadır. ÖSYM tarafından yapılır.

ALES sınavında alınan puanın geçerlik süresi ne kadardır?

ALES sınavından alınan puanın geçerlilik süresi 36 aydır

GMAT ya da GRE sınavlarından kaç puan alınması gerekiyor? 

ALES sınavında 55 puan GMAT sınavı için 450 puana karşılık geliyor. 70 ALES puanı ise 500 GMAT puanına karşılık geliyor.

ALES sınavında 55 puan GRE sınavında sayısal puanın dikkate alınması durumunda 610 puana karşılık geliyor. 70 ALES puanı ise 685 GRE sayısal puanına karşılık geliyor.

GRE ve GMAT kaç yıl geçerlidir? 

GRE ve GMAT geçerlilik süresi belgenin üzerinde yazılan geçerlik süresi kadardır. Eğer süre belirtilmemiş ise 5 yıl geçerliliği vardır.

DİPLOMA İŞLERİ

Diplomamın aslını ne zaman alabilirim?

Diplomalar yılda bir kez toplu olarak hazırlanıp Rektörlük Makamına imzaya sunulur. Bu işlem Nisan-Mayıs ayları içerisinde yapılır.

Diplomamın aslını almam için ne yapmam gerekir?

Size verilen Geçici Mezuniyet Belgenizi getirmeniz yeterlidir.

Diplomamı bir başkası alabilir mi?

Noter vekaleti vereceğiniz bir kişi haricinde sizden başka hiçbir kimse diplomanızı teslim alamaz.

Diplomalarda unvanlar belirtiliyor mu?

Geçici Mezuniyet Belgelerinde ve Diplomalarda Ankara Üniversitesi Diploma Yönergesine göre unvanlar belirtilmemektedir. Yüksek Lisanslarda “Yüksek Lisans Derecesi”, doktoralarda ise “Doktora Derecesi” verilmektedir.

Diplomamın veya Geçici Mezuniyet Belgesinin İngilizcesi veriliyor mu?

Her iki belgenin de İngilizcesi verilmektedir.

Diplomamı kaybettim, ne yapmam gerekir?

Tirajı yüksek bir ulusal gazeteye ilan vermeniz ve Fen Bilimleri Enstitüsüne bir dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir. Hazırlanacak diplomada ikinci nüsha olarak hazırlandığı belirtilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans mezunları doktora yapabilir mi?

06.02.2013 tarihinden önce Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran tüm öğrenciler Doktora programına başvuru yapabilirler. Ancak bu tarihten sonra kayıt yaptıran öğrenciler ise doktora programına müracaat edemeyecektir.

İLETİŞİM

Anabilim Dalı ile nasıl iletişim kurabilirim?

Tüm sorularınızı:

tgadfen@ankara.edu.tr posta adresine iletebilirsiniz.

Size mümkün olduğu ölçüde aynı gün içerisinde cevap verilecektir.

Tel: 0 (312) 600 01 60

Faks: 0 (312) 600 01 61