Dönem Projeleri konularına göre sıralanmış olup, özet bilgilerine konu isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye bölüm kütüphanemizden erişebilirsiniz.

Yusuf Balcı
 • 3030, 5216 ve 6360 Sayılı Kanunlar Çerçevesinde Türkiye'de Anakent Alanlarında Kentsel Gelişim
 • Mustafa Karaca
 • 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi Kapsamında İmar Cezaları ve Uygulamalarının İncelenmesi
 • Ramazan Atalay
 • 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanun Işığında Bolu İli Gerede İlçesindeki Uygulamalar
 • Sevgi Nur Bulut
 • 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Parsel Bazında Yapılan Dönüşüm Uygulamaları: Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Örneği
 • Evrin Vural
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Yönetim Planı ve Yönetim Planı Değişikliği
 • Gülşah Yurtkulu6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesi Kanununda Yapılan Değişikliklerin Kırsal Alanda Taşınmaz Varlıkları Üzerine Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Tevfik Baş
 • 6831 Sayılı Orman Kanununa Göre Orman Sınır Dışına Çıkarma İşlemleri, İtirazlar ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Serdar Güner
 • Aksaray Kent Merkezinde Yer Alan Kültürel Mirasın Bütüncül Sunumu ve Planlanması
 • Aslı Aktürk Çifteler
 • Alışveriş Merkezi Yatırımlarında Yer Seçim Kriterleri
 • Mehmet Hepgül
 • Alışveriş Merkezi Yatırımlarında Yer Seçim Kriterleri: İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Örneği
 • Neslihan Erdal Nalçacı
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde Yabancıların Gayrimenkul Edinimi
 • Onur Keçeli
 • Ankara - Polatlı Yassıhöyük Köyü Toplulaştırma Çalışması Sonuçlarının İrdelenmesine Dair Bir Çalışma
 • Ayşe Ünal
 • Ankara İli Çankaya İlçesi Büyükesat Mahallesi Gecekondudan Çağdaş Konuta Projesinin Taşınmaz Piyasasına Etkileri
 • Yunus Emre Özkalp
 • Ankara İtfaiyesi Yangın Verilerinin Sayısal Veri Tabanına Aktarılması Altındağ İlçesi Örneği
 • Eylem Sayın
 • Antalya İli'nde 1980 Sonrası Dönemde Kıyıların ve Tarım Arazilerinin Yapılaşmaya Açılmasıyla Yaşanan Kentsel Sorunlar
 • Ali Açık
 • Arazi Bankacılığı ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
 • Özgür Erdem İncesu
 • Arazi Geliştirme Projelerinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları: Perakende Proje Geliştirme Örneği
 • Hüseyin İlhanArazi Toplulaştırma Çalışmalarının Taşınmaz Değerlemeye Etkisi (Değer Artışı veya Azalışı) Erzurum İli Daphan Ovası Projesi
  Selin Görkem
 • Arazi Toplulaştırmasına Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi Kayseri Yahyali Arazi Toplulaştırması Örneği
 • Nuri Pembegül
 • Arazinin İmara Açılması ve Değer Artışının Analizi: Ankara İli Gölbaşı İlçesi İncek Örneği
 • Onur Korku
 • Aski Genel Müdürlüğü ve İçme Suyu Tarifelerinin Belirlenmesi
 • Taha Kağan Aydın
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine İntikal Eden Mülkiyet Davaları
 • Hasan Çimiç
 • Balık Çiftliklerinin Arazi Kullanımına Etkileri; Muğla İli Milas Örneği
 • Serap Kocaman
 • Bankacılıkta Ticari Kredi Güvencesi Olarak Paylı Mülkiyete Konu Taşınmaz Payının Rehnedilmesi Pay Değeri ile Taşınmaz Değeri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulama
 • Arzu Koyuncu
 • Belediye Taşınmaz Malları Açısından 3091 Sayılı Kanun Kapsamında Zilyetliğin Korunması
 • Abdullah Baran
 • Belediyelerde Ecrimisil Uygulaması: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği
 • Erdem Dizdar
 • Belediyelerde Gelir Analizi: Trabzon Belediyesi Örneği
 • Ilgım Gizem Bilgin
 • Belediyelerde Kamulaştırmasız El Atma Nedenleri ve Yeni Yasal Düzenlemelerin Etkileri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği
 • Şemsi Dama
 • Belediyelerde Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporunun Genel İşleyişi ve Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve Belediye Bütçesi İle İlişkisi
 • Olcay Akgül Oktay
 • Belediyelerin Kamulaştırma İşlemlerine Karşı Açılan İptal Davalarının Gerekçeleri Kocaeli: Örneği
 • Ersoy Gökalp Porikli
 • Binaların Tasarım Özelliklerinin Taşınmaz Değerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma
 • Sadettin Bozkurt
 • Büyükşehir Belediyeleri ile İlçe Belediyelerinde Hizmet ve Gelir Paylaşımının Değerlendirilmesi: Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mustafa Kemal Paşa Belediyesi Örneği
 • Murat Saka
 • Çevre İlçelerinde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna Göre Riskli Yapı Tespitinde Karşılaşılan Uygulama Problemlerinin Vaka Tabanlı İncelenmesi
 • Bedir Akdeniz
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Taşınmaz Yönetimi ve Sorunları
 • Behzat Maden
 • Danıştay Altıncı Dairesi'nin 3194 Sayılı Kanunu'nun 18'inci Maddesi ile Verdiği Kararların İncelenmesi
 • Mustafa Hatipoğlu
 • Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Askeri Organizasyonların Askeri Üslerde Bir Arada Konuşlanmasına İlişkin Model Oluşturulması
 • Kurtuluş Baykal Turan
 • Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Tescil Dışı Alanların Hukuki Durumları ve Bu Alanların İmar Uygulamalarındaki Yeri
 • Mücib Bilici
 • Diyarbakır Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi Öyküsü
 • Ömer Tezel
 • Emlak ve Tesis Yönetimine Profesyonel Yaklaşım
 • Sevgi Tuğ
 • Emlak Vergi Değerinin Analizi: Ankara İli Gölbaşı İlçesi'nde Bir Uygulama
 • Şenol Tulga
 • Emlak Vergisi Değerinin Taşınmaz Değerlemedeki Önemi ve Vergi Değerinin Belirlenmesinde Yaşanan Hukuki Teknik Sorunların Analizi
 • Pervin Sultan Parlak
 • Enerji Etkin Binalar ve Değerlemesi Üzerine Bir İrdeleme
 • Mehmet Doğan
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kestelek Açık Ocağı Saha Değerlemesi Bor Örneği
 • Özge Erdoğan
 • Evlilik Birliğinde Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Bu Rejimin Tasfiyesi
 • Buket Gülsüm İşlek
 • FAO Yaklaşımı İle Ürün Tabanlı Arazi Uygunluk Sınıflandırılmasının Yapılması
 • Yunus Emre Kapusuz
 • Gayrimenkul Sektöründe Emlak Komisyoncusu, Emlak Müşaviri ve Değerleme Uzmanlarının Görevleri ve Etkileri
 • Pınar Berberoğlu
 • Gecekondu Alanlarında Kentsel Dönüşüm ve Değer Paylaşımı: Dikmen Vadisi 1. Etap Örneği
 • Uğur Şen
 • Göç İle Kentsel Yaşama Katılanların Gündelik Pratiklerinde Değişimler Bursa İli Örneğinde Bir İnceleme
 • Emrah Aydeniz
 • HES Projelerinde Stok Sahaları Kontrol Önlemleri ve Doğaya Yeniden Kazandırma Projeleri
 • İlknur Fatma Dönmez
 • Hisseli Tarım Arazilerindeki Mülkiyet ve Kullanım Sorununun Seyhan İlçesi Örneğinde Değerlendirilmesi
 • Figen Aşıkoğlu
 • İcra ve İflas Hukuku Kapsamında Kıymet Takdiri Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Kastamonu İcra Daireleri Yönünden Bir İnceleme
 • Süleyman Çetmili
 • İl Özel İdareleri ve Belediyelere Ait Taşınmazların Kiralanması ve Tahliyesi
 • İskender Duman
 • İmar Hakları Transferi ve Uygulama Olanakları: Teorik İlkeler ve Uygulama Yönlerinden Van İli Örneğinin Değerlendirilmesi
 • Yeliz Günaydınİmar Özelliklerinin Taşınmaz Değerlerine Etkileri
  Abdurrahman Tursun
 • İmar Parseli Değerinin Regresyon Modeli İle Tahmini: Kocaeli İli Gölcük İlçesi Örneği
 • Esra Keskin
 • İmar Planlama Süreçleri ve Karşılaşılan Sorunlar : Türkiye -
  İngiltere Örneği
 • Emine Tuğçe Özkanİmar Planlarının İptaline İlişkin Yargı Kararlarının Taşınmazların Kullanımına Olası Etkilerinin Analizi
  Esra Keskin Ocak
 • İmar Tadilatlarında Oluşabilecek Rantın Kamuya Kazandırılma Yolları
 • Abdullah Başer
 • İmar Uygulamalarında Parselasyon Planının İptali ve Geri Dönüşümü: Mamak İlçesi Örneği
 • Ferhat Şimşek
 • İmar Uygulaması İle Tarım Arazisinden İmar Parseline Dönüşen Arazilerde Değer Artış Süreci (Mamak İlçesi Üreğil Mahallesi Örneği)
 • Sadettin Tunas
 • İmar Uygulamasının İncelenmesi, İptal Kararları ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Zonguldak İli Devrek İlçesi Örneği
 • Abdil Kadir Zengin
 • İmar ve Parselasyon Planları Hakkında Verilen Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararlarının Uygulanması
 • Agah Aksu
 • İmarlı Parsellerde Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinin ARCGIS Ortamında Gösterilmesi ve Özet Bilgilerinin Web Browser Üzerinde Görüntülenmesi: Altındağ İlçesi Örneği
 • Bülent Ünalan
 • İnşaatlarda ve Yapıların Kullanımında Salınan Karbon Miktarını Etkileyen Faktörelerin Analizi ve Salınan Karbonların Azaltılması Olanakları
 • Nuh Arısoy
 • İntifa Hakkı Tesisi ve Değerlemesi
 • Gülcan Selvi
 • İpotek Tesisinin Taşınmaz Değerlerine Etkisi
 • Ömer Faruk Özköroğlu
 • Jeotermal Enerji ve Kırşehir'de Jeotermal Enerjinin Uygulama Alanları
 • Seçkin YılmazerKadastral Verilerin Değerleme Esaslı Güncellenmesi
  Haydar Demirel
 • Kadastro Yenileme Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Etkilerinin Değerlendirilmesi: Ankara İli Kazan İlçesi Örneği
 • Ersin İde
 • Kadastroda Yeni Vizyon: Üç Boyutlu Kadastro
 • Mesut Taş
 • Kamu Arazilerinin Değerlendirilmesi Yaklaşımları: T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Örneği
 • Azize Özteker
 • Kamu İdareleri Arasında Taşınmaz Devri
 • Toghan Özdoğanlar
 • Kamu İdarelerinde Trampa Yöntemiyle Taşınmaz Edinimi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği
 • Nebahat Pehlivan
 • Kamu Taşınmazlarında İşgal ve Ecrimisil
 • Erdinç Örsan Ünal
 • Kamulaştırma Amaçlı Değerlemede Bulanık Mantık Yaklaşımı: BOTAŞ Çalışmalarından Örnek Proje Analizi
 • Ela İnsel
 • Kamulaştırma İşlemlerinde Değerleme Sorunlarının Analizi: Trabzon İli Of İlçesi Karayolu Örneği
 • Reşat Baver Üçok
 • Kamulaştırmada Yapı Değerleme Esasları, Uygulamaları ve Sorunları
 • Dilek Meral Arslan
 • Kamulaştırmasız El Atma Davaları: Konya İli ve İlçeleri Örneği
 • Çağatay Demiryılmaz
 • Karayolu Yatırımlarında Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Ankara-Polatlı-Sivrihisar Devlet Yolu (4. Kısım)
 • Selcen Kahyaoğlu Yücel
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Temel Hususlar İle Arsa Payı Paylaşma Oranları Ve Tapu Müdürlükleri İle İlişkisi
 • Erol Canbay
 • Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının İncelenmesi ve Taşınmaz Değerine Olan Etkisinin Analizi
 • Muhittin Kuzu
 • Kent İçi Sanayi Alanlarında Kentsel Dönüşüme Bir Örnek: Sivas Eski Sanayi Alanı Örneği
 • Yusuf Ziya Ölçücü
 • Kent Merkezinin Gelişimi ve Emlak Vergisi ile İlişkilendirilmesi Olanakları: Elazığ Kent Merkezi Örneği
 • Alim Çiçekli
 • Kentlerde Semt Pazarı Yerlerinin Seçimi, Arazi Edinimi ve Yönetimi: Ankara İli Sincan İlçesi Örneği
 • Hasan Şimşek
 • Kentleşme ve Çevre Yönetim Projesi Adıyaman Örneği
 • Raci Selçuk
 • Kentsel Açık - Yeşil Alan Tesislerinde Maliyet Analizi Fizibilite Çalışmaları ve Mogan Park Örneği
 • Ömer Yetkin
 • Kentsel Dönüşüm Alanlarında Arazi Edinimi ve Paylaşım Modellerinin İncelenmesi: Şanlıurfa Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği
 • Yaşar İnce
 • Kentsel Dönüşüm Kapsamında Riskli Yapıların Tespiti ve Değerlendirilmesi
 • Gülşah Eren
 • Kentsel Dönüşüm Projelerinin Mülkiyet Hakkı Yönünden Değerlendirilmesi: Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği
 • Hanife Karacan Danacı
 • Kentsel Dönüşüm, Gelişme ve Yenileme İhtiyacı Olan Alanların Belirlenmesi Sürecinde Bütüncül Planlama Yaklaşımları: Kocaeli İli İzmit İlçesi Kentsel Dönüşüm Master Planı Örneği
 • Ganimet Mucan Baş
 • Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu ve Sivas Turkuaz Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği
 • Seher Göçer
 • Kırsal Kalkınma Projesi Kapsamında, Çevre Dostu Sistemler Kullanılarak Çay Paketleme ve Depolama İşletmesinin Altyapı Kapasitesinin Artırılması
 • Selda Kadıoğullarından
 • Kısmen Kamulaştırma İşlemlerinde Arta Kalan Alanlardaki Değer Artışının Analizi ve İdarelerin Uygulamaları
 • Havvanur Cengiz
 • Kıyı Kanunu ve Yaşanan Sorunların Hukuki Açıdan İncelenmesi
 • Sadık Şahin
 • Kıyı Yatırımları Yapılmak Amacıyla Hazine Taşınmazları Üzerinde Kullanma İzni Verilmesi ve İrtifak Hakkı Tesisi İşlemleri İle Liman ve Yat Limanı Olarak Verilen Yerler ve Karşılaşılan Sorunlar
 • Mehmet Vural
 • Kıyılardan Yararlanma Yolları ve Türkiye'deki Uygulamaların Analizi
 • Cebrail Kaya
 • Kocaeli İli İzmit İlçesi Erenler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Gayrimenkul Piyasasına Etkisi
 • Meral ArslanKonut Finansman Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi
  Emine Dağıstan
 • Konut Finansman Sisteminde Menkul Kıymetleştirme
 • Reyhan AytaçKonut Kredilerinde Ödenmeme Riski Sonrası Sürecin Hukuki ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
  Özlem Turgut Kılıç
 • Konut Kredilerindeki Riskler ve Riskin Azaltılması Yönünden Değerleme Sistemi ve Gelir Analizinin Önemi
 • Tuba Çevik
 • Konut Kredisi Müşterilerinin Kredi Kullanım Tutarları ve Konut Satış Değerlerinin Karşılaştırılması: Çankaya İlçesi Örneği
 • Hürcan AtayKonut Yapılarında Yapım Sermaye Maliyetlerinin Toplam Maliyetine Oranı
  Merve Palaz
 • Konutlarda Şerefiyelendirme: Tokat İli Erbaa İlçesinde 165 Dairelik Tepeşehir 2 Konut Kooperatifinin Yeni Hayat Evleri Projesinde Şerefiye Bedellerinin Analizi
 • Gizem Özen
 • Küçük Su İşlerinde Yapılabilirlik Analizleri: Isparta Merkez Darıderesi-2 Göleti Projesi Örneği
 • Abdülkadir Yılmaz
 • Lisanslı Emlak Müşavirliği: Türkiye Örneği
 • Hülya Karslı
 • Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları (LİHKAB) Sektörü ve Ankara Örneği
 • Süleyman Korkmaz
 • Meraların Hukuki Niteliği ve Mera Davalarına Genel Bir Bakış
 • Hakan Öztürk
 • Organize Sanayi Bölgelerinin Kentin Gelişimine, Ekonomisine ve Sanayisine Katkısı: Eskişehir OSB Örneği
 • Akay Yamçi
 • Orman Vasfını Yitirmiş Arazilerin İmar ve İskan Sorunları: İstanbul İli Sultanbeyli İlçesi Örneği
 • Ulaş Barikan
 • Osmanlı Devleti'ndeki Taşınmaz Sisteminin Sosyolojik Yaklaşımlar Bağlamında Değerlendirilmesi
 • Meryem Aydın Uysal
 • Osmanlı Döneminde Kamu Arazilerinin Değerlendirilmesi ve Kredi Sistemi Olarak Memleket ve Menafi Sandıkları Uygulaması
 • Enes Tigen
 • Özel Ağaçlandırma Kapsamında Arazi Tahsisi ve Yapılan Desteklerin Değerlendirilmesi: Amasya Örneği
 • H. Handan Yücel Yıldırım
 • Panora Alışveriş Merkezi ve Çevresinin Kamu ve Toplum Yararı, Planlama Esasları, Şehircilik İlkeleri ve Gayrimenkul Değerlemesi Açısından İncelenmesi
 • Ayşe Aslan Köprülü
 • Plan Değişiklikleri ve İptallerinin Gücü
 • Hurşit Buğra Erdal
 • Proje Finansmanında Taşınmaz Değerleme Yöntemleri ve Uygulamaları Konusunda Bir Araştırma
 • F. Feza Yılmaz Mendeş
 • Rekabet Ortamında Birim Fiyatın Uygulanabilirliği Yüksek Fen Kurulu Örneği
 • Nermin Sandık
 • Sağlık Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı
 • Birsen Küçük
 • Sakarya İli'nde İpotekli Gayrimenkullerin İcra Yolu ile Satışlarında Değer Analizi
 • Sinan Terzioğlu
 • Seçilmiş Örneklerin İnşaat İlerleme Seviyesi Analizi
 • Mikdad Lamih Çelik
 • Şanlıurfa Balıklıgöl Havzasındaki Tarihsel Varlıkların Korunması ve Turizme Kazandırılması
 • Veysel Koz
 • Tapu İşlemlerinde Sahtecilik ve Önleme Yolları
 • Deniz Deniz
 • Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması ve Tapu Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS) Uygulamaları
 • Ersin Güldal
 • Tapu Sicilinin Tutulmasında Devletin Sorumluluğu
 • Fatih Şimşek
 • Tapu ve Kadastro İşlemlerine Esas Değerin Tespiti ve Sorunları
 • Senem Özalp
 • Tarımsal Amaçlı Depolarda Yapım Seviyeleri Yaklaşık Maliyet Oranlarının Analizi
 • Neşe Balcı
 • Tarihi Kentler Birliği ve Kültürel Değerlerin Korunması Kapsamında Ulucanlar Cezaevinin Müzeye Dönüştürülmesi
 • Zeynep Gökçe Türkyılmaz
 • Rekabet Ortamında Birim Fiyatın Uygulanabilirliği Yüksek Fen Kurulu Örneği
 • İbrahim Kara
 • Taşınmaz Mülkiyet Yapısı ile Milli Gelir İlişkisinin Analizi
 • Yakup İmeci
 • Taşınmaz Mülkiyeti Kavramı ve Kıyıda Kalan (Kıyı Kenar Çizgisi) Taşınmazların Mülkiyet Sorunları
 • Kenan Ergun Şarklıoğlu
 • Taşınmazlarda Değer Artışlarının Vergilendirilmesi: ABD, İngiltere ve Türkiye Örneklerinin Karşılaştırmalı Analizi
 • Alptekin Demir
 • TCDD Taşınmaz Mallarının Kiralaması
 • Nesrin Sağır
 • Tersane Yatırımları İçin Kuruluş Yeri Seçimi : Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Örneği
 • İrem Okuducu
 • Ticari Alan Yaratmak Amacıyla Plan Değişiklikleri: Gaziantep Kenti Örneği
 • Cemal Soyarslan
 • Ticari İşletmelerde Gayrimenkul Yönetimi
 • Mahmut Özbek
 • TOKİ'nin Kentsel Dönüşüm Uygulamalarındaki Uygulayıcı Rolü: Adıyaman Kenti Örneği
 • Erkan Tarhan
 • Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Projelerinin Değerlendirilmesi
 • İsmail Işık
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Yaptırılan Konutlarda Maliklerin Memnuniyet Düzeylerinin Analizi Ankara İli Yenimahalle İlçesi Örneği
 • Özgen Durakcan
 • Toplu Konut İdaresi'nin Arsa Üretim Yöntemleri ve Karşılaşılan Sorunlar
 • Ali Rıza Sivri
 • Toplu Konut Projelerinde Maliyetlerin Regresyon Analizi İle İncelenmesi
 • Perihan Leloğlu
 • Toplu Yapılarda Yönetim Planı: Akçağlayan Bahçeli Evler Toplu Konut Örneği
 • Cihad Bilgehan Yalçın
 • Toplulaştırma Çalışmalarının Kadastro Kurumunca Fenni Açıdan İncelenmesi
 • Uğur Şen
 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu Çerçevesinde Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması
 • Alptekin Aydın
 • Türkiye'de Doğal Afet Sigortalarının Gelişim Eğilimlerinin Analizi
 • Aydın Dinçer
 • Türkiye'de Kadastro Yenileme Çalışmalarının Kentsel Gelişmeye Etkisi
 • Ayla Baykal
 • Türkiye'de Kira Sertifikası Uygulamasının Vergisel Boyutu ile Birlikte Değerlendirilmesi
 • Mustafa Yağcı
 • Türkiye'de Tarımsal Niteliği Korunması Gerekli Arazilerin Korunamamasının Nedenleri: Antalya İli Manavgat İlçesi Örneği
 • Yakup Ziya Çakır
 • Türkiye'de Uygulanan Değerleme Standartları Gelir Kapitalizasyon Yaklaşımının İncelenmesi
 • Murat Akyol
 • Türkiye'de Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Taşınmaz Edinimi
 • Serkan Şen
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi
 • Haşim Taştan
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlenmesi
 • Yusuf Dönmez
 • Uygulama Projeleri Üzerinden Yapılan Kat İrtifakı Tesisinde Yaşanan Sorunlar ve Beypazarı Örneği
 • Tuğba Şerbetçi
 • Üst Hakkı ve Üst Hakkının Değerlemesi
 • Vildan Şendemir Azgın
 • Vakıf Taşınmazlarının Durum Analizi: Karabük İli Safranbolu İlçesi Örneği
 • Coşkun Turgut
 • Vakıf Taşınmazlarının Kira Bedellerinin Tespitinde Karşılaşılan Sorunların Analizi
 • Enes Yılmaz
 • Yabancı Özel ve Tüzel Kişilerin Alanya'da Taşınmaz Edinimi
 • Salim Tanış
 • Yabancılara Yönelik Taşınmaz Satışları ve Yabancıların Vergilendirilmesi: Muğla İli Milas İlçesi Örneği
 • Muhittin Özgür Akgül
  Yapı Kooperatiflerinin Vergilendirilmesi
  Faruk Bilen
 • Yapım Maliyetleri Kapsamında İnşaat Projelerinin Tasarım Niteliklerinin Değerlendirilmesi
 • Banu Şirin
 • Yarı Kurak İklimlerde Sulu Tarım Arazilerinin Fiziksel Değerlendirilmesi
 • Nergiz İpek
 • Yatırım Projelerinin Değerleme Çalışmalarında Kullanılabilecek İskonto Oranlarının Seçimi ve Uygulama Sorunları
 • Mustafa Onur Dükkancı
 • Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Süreci ve Gayrimenkul Değerlemesi Açısından İncelenmesi
 • Neslihan İndere
 • Yenilenebilir Enerji Alanındaki Acele Kamulaştırmalara İlişkin Alınan Kararların İptalinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: İzmir-Çeşme RES Projesi Örneği
 • Mehmet Oğuzbir
 • Yerel İdarelerde (Belediyelerde) Taşınmaz İş ve İşlemlerin Denetimi Konusunda Bir Araştırma
 • Sevilay Bostancı
 • Yerel Yönetimlerde Raylı Sistem Yatırımlarının Yapılabilirliği: Ankara Büyükşehir Belediyesi Batıkent-Sincan-Törekent Metro Hattı Örneği
 • Selahaddin Uzunkaya
 • Yerel Yönetimlerde Taşınmaz Edinimi ve Karşılaşılan Sorunlar
 • Neşe Leblebici
 • Yeşil Binalarda Proje Geliştirme ve Sertifikalandırma Süreçlerinin İncelenmesi
 • S. Aylin Kuleyin Bolut
 • Yeşil Binaların Sürdürülebilirlik Kriterleri ve Taşınmaz Değerlemesi Açısından İncelenmesi
 • Murat Demirel
 • Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi Örneğinin Değerlendirilmesi