ÖN KAYIT KOŞULLARI:

  • Müracaatların Fen Bilimleri Enstitüsü internet sayfasından belirtilen tarihlerde (http://fenbilimleri.ankara.edu.tr) yapılması gerekmektedir.
  • Yazılı bilim sınavları Anabilim Dalımızda yapılmaktadır.
  • Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesi.

BAŞVURU KOŞULLARI:

  • Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi.
  • Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük sistemde en az 2,75 olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).
  • Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan).
  • ALES (Sayısal, Sözel veya Eşit Ağırlık puan türlerinin herhangi birinden) en az ≥ 60 olmalıdır.
  • T.C.Kimlik numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı örneği.

NOT: Yeterli ALES veya Yabancı Dil (YDS) puanı olmayan isteklilerin “özel öğrenci” olarak başvuru yapmaları mümkündür. Özel öğrencilik dönemi iki yarıyıl ile sınırlı olacaktır.

Bologna Bilgi Sistemi’nden Doktora Programı kayıt kabul koşullarını görüntülemek için tıklayınız.

 

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI:

28.11.2016 tarih ve 29902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği‘nin 48. Madde’si  gereğince lisansüstü programlarımızda “Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri için eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı…” uygulanmaktadır.

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

Bilimsel hazırlık programında ve sonrasında tamamlanması gereken zorunlu ve seçmeli derslere Ders Kataloğu‘ndan ulaşabilirsiniz. Bilimsel hazırlık programı en çok iki yarıyılda tamamlandıktan sonra kayıt olunan programa göre izlenmesi gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir.

 

DOKTORA:

Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Programdan mezun olabilmek için bilimsel hazırlık sınıfı hariç, minimum 28 ulusal kredi (10 ders + İleri Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazım dersi) alınması ve 1 adet seminerin sunuşundan sonra yeterlik sınavının verilmesi ve orijinal nitelikte tezin hazırlanması gerekmektedir. Yeterlik sınavı, zorunlu ve seçmeli derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrencilere almaları gereken toplam krediye ilave dersler -danışman ve Anabilim Dalı Kurulu önerisi ile- verilebilmektedir.

Doktora Programı Şematik Özeti

Bologna Bilgi Sistemi’nden Doktora Programı hakkında bilgi almak için tıklayınız.