Bilimsel Hazırlık Dersleri

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

805000005010 Kırsal Ekonomi ve Kırsal Alan Yönetimi

Kavramlar ve kapsamları, kırsal kesimin sahip olduğu avantajlar ve/veya dezavantajlar, kırsal alanın temel özellikleri, kırsal alanlarda ekonomik ve sosyal faaliyetler, tarım, turizm, kırsal sanayi ve diğer faaliyetler, kırsal altyapı, kırsal yatırımlar, tasarruf ve sermaye oluşumu, kırsal finans: kaynakları ve organizasyonu, kırsal kalkınma: temel stratejiler, yaklaşımlar ve sorunlar, destekler ve yardımlar, kırsal işgücü piyasası ve sosyal güvenlik, kırsal kalkınma kuruluşları (kamu ve sivil örgütler), tarım ve kırsal kalkınma ilişkileri, kırsal alan yönetimi: yerel örgütler ve yönetimi, kamu kuruluşları ve sivil örgütler, kırsal alanlarda arazi kaynakları ve yönetimi, kırsal alana yönelik kamu hizmetleri, kamu ve özel kuruluşlar arasındaki ilişkiler ve etkileşim, sorunlar ve çözümleri.

805000005020 Kent Ekonomisi ve Kent Yönetimi

Giriş ve dersin kapsamı, kentler niçin ve nasıl gelişir: karşılaştırmalı üstünlükler, ölçek ekonomisi ve bölgesel ekonomi, şehirlerin tarihsel gelişimi: batı şehirleşme tarihi ve Türkiye’de kentleşme, ekonomik coğrafya ve bölgesel gelişme, şehirler sistemi ve kent hiyerarşisi (merkezi alan teorisi ve merkezi alanlar hiyerarşisi), ekonomik teoriler ve kentleşme sürecinin gelişimi, işletmelerin kuruluş yeri seçimi ve ekonomik kriterleri, yerleşim alanlarının seçimi ve ekonomik ilkeleri, kentleşme teorileri, optimal kent ölçeği, kalabalıklaşma ve kirlenme, kentsel arazi arzı ve talebi, konut arzı ve talebi, kentlerde ulaşım sistemi ve ekonomikliği, ulaşım, altyapı ve telekomunikasyon gibi destekleyici sistemlerin taşınmaz değerlerine etkileri, altyapı ihtiyacı, yörelerin fiziksel gelişmesi ve fizibilite çalışmaları, şehirlerde hizmetler ve şehir merkezinin dönüşümü, ulaşım ve iletişimdeki teknolojik gelişmelerin sebep olduğu yeni şehirleşme eğilimleri, teleport ve teknoparklar, kent yönetimi, belediyeler ve yönetimi, anakent ve alt kademe belediyeleri, yerel alanda kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin görevleri, sorumlulukları ve yetki paylaşımı sorunları, yerel yönetim modelleri, kamu finansmanı, kentlerde sosyal sınıflar ve cinsiyet, eğitim ve eşitsizlik, kentsel yoksulluk, suç ve ceza ve çevresel konuların incelenmesi.

805000005030 Malzeme Bilgisi, Yapım ve Maliyet Analizleri

Yapı oluşumunda kullanılan gereçler, tanıtımı, yapı gereçleri, elemanları ve bileşenlerinin özellikleri, doğal ya da yapı elemanı niteliği kazanamayacak kadar az işlenmiş yapı malzemeleri ve sentetik yapı malzemeleri, yapı kimyasalları, temel konstrüksiyon elemanı ve yapı bileşeni olarak malzeme kullanım biçimi ve yerleri, yapı malzemelerinin temel özellikleri, tarihi süreç içinde yapı malzemelerinin gelişimi ve en yaygın kullanılan yapı malzemeleri, inorganik ve organik yapı malzemelerinin tanıtımı, yapılarda kullanım biçim ve yerleri, güncel yapı malzemeleri, eski yapı gereçlerinin yeni yapım yöntemleri ile kullanış biçimleri, yapısal, mimari süsleme ve iç dekorasyonda kullanılan malzemeler, yapının tanımı ve sınıflandırılması, yapının planlanması, yapı elemanları ve fonksiyonları, taşıyıcı sistemler, temeller, istinat duvarları, kirişler, kolonlar, ek yerleri ve bağlantılar, kesme kuvvetleri, eğilme momenti, yapılara gelen yükler, yapı elemanları, temel, duvar, döşeme ve tavan sistemleri, çatı, kaplamalar, kapı ve pencereler, merdivenler, rampalar, yapılarda keşif ve metraj, yapım-maliyet analizleri, proje ve yapı denetimi: kapsamı, yasal ve kurumsal yönleri.

805000005040 Muhasebe İlkeleri

Muhasebe (tanımı, tarihsel gelişimi, kapsamı, kuramı), muhasebenin işlevleri, parasal işlemlerin kayıt yöntemleri, çift taraflı kayıt yöntemi, muhasebenin türleri, varlık kavramı ve varlıkların izlenmesi, temel mali tablolar (bilanço ve gelir tablosu) ek mali tablolar (nakit akım tablosu, satışların maliyeti tablosu, kâr dağıtım tablosu, özkaynaklar değişim tablosu), mali tabloların genel olarak amaçları, mali nitelikli işlemler, hesaplar, hesapların sınıflandırılması, sermayedeki değişmelerin gelir ve gider hesaplarında izlenmesi, tekdüzen hesap planı (çerçevesi), muhasebe kayıt belgeleri, muhasebe fişleri, ticari belgeler, dönem sonu işlemleri.

805000005050 Mühendislik Ekonomisi

Kapsamı ve temel kavramlar, optimizasyon, maliyet kavramları ve analizleri, para-zaman ilişkisi ve nakit akım analizleri, proje tutarının analizi, amortisman ve vergiler, proje değerleme yöntemleri ve uygulamaları, enflasyon ve proje değerleme, kapasite geliştirme (yenileme) yatırımları, projelerde kuruluş yerlerinin seçimi, risk, belirsizlik ve olasılık teorileri ve analiz yöntemleri, proje değerleme ve karar ağacı, sermaye maliyeti ve sermaye kaynakları, kamu projelerinde değerleme, proje değerlemede doğrusal programlama ve tam sayılı planlama uygulamaları, projelerin makro ekonomi yönünden analizi, etkinlik ve verimlilik ölçümleri, işletme büyüklüğü, işletme birleşmeleri ve işletmeler arası işbirliği (ölçek ekonomileri, işlem maliyeti ve sinerji etkisi) ve örnek olaylar üzerinde tartışmalar.

805000005060 Kent Planlamaya Giriş

Kent, kentleşme ve kentlileşme kavramları, kentlerin tarihsel gelişimi, kentsel büyüme modelleri, planlamada yeni yaklaşımlar- kapsamlı planlama, yapısal planlama, planlamada yeni yaklaşımlar- stratejik planlama, ekolojik planlama, planlamada yeni yaklaşımlar- küreselleşme ve küresel kent, yönetişim, sürdürülebilirlik, kentlerin fiziki yapısı- kent merkezi, kentlerin fiziki yapısı- konut alanları, kentlerin fiziki yapısı- sanayi alanları, kentlerin fiziki yapısı- ulaşım sistemi, kentlerin fiziki yapısı- kentsel donatı alanları, planlama kademelenmesi, planlamada yetki, arsa ve arazi düzenlemesi (18. Madde) uygulamaları, dönem ödevi sunumları ve tartışmalar.

805000005070 Sayısal Kadastro

Harita, projeksiyon, elipsoid kavramlarının tartışılması, dünya’nın şekli paralel ve meridyen kavramları, coğrafi koordinat ve dik koordinat sistemi, pafta bölümlemesi, pafta bölümlemesi, kroki, parsel kavramları, bağlama yöntemiyle alan hesabı, dik alım ölçü krokisine göre alan kontrolü, koordinatlardan faydalanarak alan hesabı, haritada üçüncü boyut; yükseklik eğrileri, nivo ve mira ile ölçüm, optik uzaklık, elektronik uzaklık ölçüsü ve total station ile ölçüm, uzaydan konum belirleme, planimetre, hacim hesabı.

805000005080 Hukukun Temel Kavramları

Hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukuk kurallarının sınıflandırılması, hukukla ilgili değişik yaklaşımlar, hukuk normları hiyerarşisi, devletler genel hukukunun hukukiliği sorunu, hukukta yorum metotları, yargı kararları; anayasa mahkemesi, yargıtay, danıştay kararlarından örnekler, bilimsel görüş; hukukta usavurma, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, kamu hukuku-özel hukuk kolları, kanunlaştırma, aile, mülkiyet, sözleşme, tüzelkişilik kavramları, sorumluluk, egemenlik, cezalandırma teorileri, hukuk akımları, hukuk akımları.

Bütünleşik Doktora Programı Zorunlu Dersleri

BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ

805101805000 İleri Düzey Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazım

Araştırma sürecinin tanımlanması: sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve yorumlama, temel araştırma yönetmeleri: betimleyici- açıklayıcı gibi ve tekniklerini (nicel ve nitel), araştırma tasarımı: araştırma önerisi yazımı, hipotez oluşturma, araştırma sorularının operasyonelleştirilmesi, anket ve mülakat formu tasarımı ve veri toplama gibi, yazılı iletişim becerilerini geliştirme: akademik makale ve tez yazımı, yazın taraması, bildiri özeti, araştırma önerisi, yayınlanacak makale ve tez gibi sosyal ve beşeri bilimlerdeki akademik yazım biçimlerinde üretmek için izlenmesi gereken kuralları, seçilmiş makale ve tezlerin incelenmesi ve öğrencilerin sunumlarının değerlendirilmesi.

805000805230 İleri Finans Matematiği ve Proje Değerleme

Yatırım değerleme yöntemleri: karlılık oranı, geri ödeme süresi, iç verim (karlılık) oranı, net bugünkü değer, fayda/maliyet analizi, değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması ve karar kriterleri, yatırım değerlemesinde risk ve belirsizlikler ve etkileri, duyarlılık analizleri, yatırım projelerinin ekonomik ve mali analiz sonuçları, menkul kıymet değerlemesi: türleri, tanım ve kapsamları, tahvil değerlemesi, pay (hisse) senedi değerlemesi, örnek olay incelemeleri ve tartışmalar.

805000805240 İleri Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kavramları ve kullanımları, CBS ve UA’da kullanılan temel kavramlar ve prosedürler, uzaktan algılama, sensörler ve araçlar kavramları ve temeli, uzaktan algılanan görüntünün işlenmesi, görüntü analizleri ve sınıflandırılması, fen bilimlerinde uzaktan algılama uygulamaları, CBS tarihi, CBS veri yapıları ve kaynakları, CBS yazılımları, uygulamaları ve kaynakları, temeller ve metodolojiler, CBS bileşenleri, veri kaynakları, vektörel ve hücresel veri, projeksiyon sistemleri, modelleme, mekansal analizler, yüzey analizleri, mekansal interpolasyon analizleri, uygulamaları ve kaynakları, temel esaslar ve yöntemler, uydu görüntüsü veri kaynakları ve özellikleri, uygun kullanım alanları ve sınırlamalar, CBS ile UA entegrasyonu.

805000805250 İleri Taşınmaz Hukuku

Ayni hak kavramı ve unsurları, ayni haklara hakim olan ilkeler, taşınmaz kavramı, tapu sicili, tescil, şerhler, beyanlar, tapu kütüğüne yapılan kayıtların hükmü, mülkiyet kavramı: içeriği, konusu ve kapsamı, mülkiyetin çeşitleri, paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ve kaybı, taşınmaz mülkiyetinin kapsamı, taşınmaz mülkiyetinin kısıtlanması, taşınmaz malikinin sorumluluğu, taşınmaz üzerinde sınırlı ayni haklar, irtifak hakları: irtifak haklarının çeşitleri, kurulması, hükümleri, taşınmaz rehni, taşınmaz rehnine hakim olan ilkeler, ipotek: ipoteğin kurulması, özellikleri, kanundan doğan ipotek hakları: ipotekli borç senedi ve irad senedi, taşınmaz yükü, Kat Mülkiyet Kanunu, devremülkler, taşınmaz kira sözleşmeleri (arsa, arazi, konut ve ticari gayrimenkuller), satış anlaşmaları, mimari ve inşaat sözleşmeleri, kamu ve özel taşınmaz geliştirme anlaşmaları.

805000805270 İleri Gayrimenkul ve Varlık Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları I

Değerleme biliminin gelişimi, değer, fiyat ve maliyet kavramlarının tanımlanması ve karşılaştırılması, mallar ve varlıkların değerlerini etkileyen faktörler, değerleme konusu olan mal ve varlıkların sınıflandırılması: taşınır mallar, taşınmazlar, sanat eserleri, antikalar ve gayrimaddi varlıklar, kırsal ve kentsel taşınmaz piyasaları: özellikleri, veri kaynakları, verilerin toplanması, analizi ve değerlendirilmesi, değerleme altlıklarının analizi: arazi ve arsaların tanımlanması, planlama verileri, arazi kullanımı ve türleri, yapıların envanteri ve tanımlanması, yapı malzemeleri ve sınıfları, diğer varlıkların tanımlanması, taşınmaz ve varlık değerleme yöntemleri: pazar değeri (karşılaştırmaya dayanan) yöntemleri, maliyet yöntemleri, kapitalizasyon teorisi ve gelir yöntemleri, kantitatif (stokastik) değerleme yöntemleri ve ileri değerleme yöntemleri, değerleme yöntemlerinin kullanılması: yasal düzenlemeler, malların özellikleri, piyasa koşulları ve mevcut verilerin yöntem seçimine etkileri, taşınmaz değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması, kırsal ve kentsel araziler ve yapıların değerleme işlemleri, kent saçaklarındaki arazilerin değerlenmesi ve rant analizi, örnek olay analizi-I: arsa değerleme uygulamaları, örnek olay analizi-II: türlerine göre arazi değerleme uygulamaları, örnek olay analizi-III: konut değerleme uygulamaları ve ticari taşınmaz değerleme uygulamaları, örnek olay analizi-IV: ofis, rezidans, alışveriş merkezi, otel ve liman değerlemeleri, örnek olay analizi-V: özellikli taşınmazların değerlenmesi, örnek olay analizi-VI: gayrimenkul proje değerlemesi, örnek olay analizi-VII: varlık değerlemesi ve gayrimaddi varlıkların değerleme çalışmaları.

805000805280 İleri Gayrimenkul ve Varlık Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları II

Türk Hukuk Sistemi’nde değerleme uygulamaları: alım-satım, ipotekli kredi ve konut finansmanı, kamulaştırma, irtifak hakları, geçici (muvakkat) işgal ve sınırlı ayni hak tesisine yönelik değerleme uygulamaları, vergilendirme, sigorta, arazi toplulaştırma ve reform uygulamaları, gelir, finansal kiralama ve kira analizleri, zarar, haksız işgal (ecr-i misil) bedeli, miras, şerefiye uygulamaları ve kat mülkiyeti, kamu taşınmazlarının satışı, özelleştirme ve devletleştirme ve özel amaçlı değerleme işlemleri, gayrimenkul değer ve kira endeksleri ve gayrimenkul analizinde kullanımı, kitlesel (toplu) değerleme uygulamaları: teorik ilkeleri ve uygulamaları, değer haritalarının üretilmesi ve kullanımı, değerleme uzmanlığı ve bilirkişilik uygulamaları, değerleme uzmanlığının kurumsallaşması, temel değerleme standartları: Uluslararası Değerleme Standartları (Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (International Valuation Standards Council-IVSC), RICS Profesyonel Değerleme Standartları (Lisanslı Değerleme Uzmanları Kıraliyet Kurumu -RICS) (RICS Professional Standards – Red Book), ABD Değerleme Enstitüsü ve Değerleme Standartları Kurulu (Apprasial Standards Board) Profesyonel Değerleme Uygulamalarının Standartları (Uniform Standards of Professional Appraisal Practices (USPAP) gibi) ile diğer uluslararası örgütlerin standartları, RICS mesleki yeterlilik kodu ve kapsamı (Assesment of Professional Competence -APC), uluslararası gayrimenkul ölçüm standartları (International Property Measurement Standard – IPMS), uluslararası yaklaşımların ülke koşullarına uyarlanması, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Kamu Gözetimi Kurumu Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu gibi örgütlerin çalışmaları ve yeterlilik koşulları, RICS ve diğer örgütlerin etik kuralları ve uygulamaların değerlendirilmesi, bilirkişilik ve değerleme uzmanlığında raporlama standartları ve kalite, bilirkişi ve değerleme raporlarının incelemesi ve denetimi, keşif, veri toplama, analiz ve raporlama süreçlerinin incelenmesi, değerleme uygulamalarında yaygın hata ve eksiklikler: seçilmiş bilirkişi ve değerleme uzmanı raporlarının incelenmesi ve vaka analizleri, Türkiye’de değerleme uygulamalarının güçlükleri ve başlıca sorunlar, seçilmiş ülkeler ve Türkiye’de değerleme çalışmalarının kurumsal organizasyonu, kamu ve özel kesimde yapılanma gerekliliği, proje hazırlama ve sunumu.

805000715290 Gayrimenkul Sektör Seminerleri

Gayrimenkul sektörünün güncel konuları (ekonomi ve maliye politikaları, para ve sermaye piyasaları, konut finansmanı, kamu taşınmazları, kadastro ve tapulama sistemleri, yerel yönetimler, imar uygulamaları, arazi mülkiyeti ve arazi tasarrufu, kentsel ve kırsal arazi kullanımındaki değişmeler ve kullanım planlaması, toplulaştırma, kamulaştırma, özelleştirme, kredi dereceleme, değerleme uygulamaları, yabancıların mülk edinimi ve etkileri, mimari tasarım ve değişimi süreci, gayrimenkul sektöründe önder kamu ve özel kuruluşlar ve faaliyetleri, küresel sermaye hareketleri ve gayrimenkul yatırımları, başarılı sektör önderlerinin yaşam öyküleri ve diğer güncel konular/olaylar gibi), davet edilen yabancı ve yerli uzmanlar tarafından işlenir.

Bütünleşik Doktora Programı Seçmeli Dersleri

BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAMI SEÇMELİ DERSLERİ

805000805411 Kentsel ve Kırsal Bilgi Sistemleri

Temel kavramlar ve kapsamları, bilgi sistemlerine yönelik kavramlar ve kapsamları, bilgi sistemlerinin taşınmaz geliştirme sürecinde kullanımı, etkin gelişim seçeneklerinin yerel yönetimler ve diğer kamu kuruluşlarının yanı sıra toplumun tümü tarafından geliştirilebilmesinde bilgiye ulaşımın gereği ve önemi, veri katmanları, kapsanan alanların parçalara ayrılması, veri analizi ve bakımı, format dönüşümleri ve uygulamalar, arazi bilgi sistemlerine giriş: arazi kullanım politikası, arazi bilgi sistemleri fonksiyonları, gereksinimleri ve veri kalitesi, kent bilgi sistemlerine giriş: fonksiyonlar, gereksinimler ve uygulamalar.

805000805471 Çevre Yönetimi ve Yönetim Araçları

Çevre ve yönetim kavramları, çevre yönetimi kavramının gelişimi, çevre yönetimi araçlarının sınıflandırılması, geleneksel araçlar: çevre ve sağlık standartlarının belirlenmesi, direkt kontroller, çevre yönetiminin ekonomik araçları: çevre vergileri, harçlar, depozito geri ödeme sistemleri, kredi ve yardımlar, pazarlanabilir kirletici izinleri, çevresel risk analizleri, afet yönetimi, çevre durumunun raporlanması, çevresel etki değerlendirmesi, ürün hayat analizleri, çevresel denetim, çevre yönetiminin yasal boyutu, Türkiye’de çevre yönetimi: yasal ve kurumsal yapı, yönetim araçları ve yaklaşımlar, çevre yönetiminin sorunları ve çözüm önerileri.

805000805561 Kentsel Arazi Politikaları

Kentlerde arazi politikaları: temel kavramlar, stratejiler/yaklaşımlar ve ekonomik düşüncelerin tarihsel gelişimi,  ekonomi politikası, imar ve arazi politikası ilişkileri, merkezi yönetimler ve yerel yönetimlerin arazi politikaları: temel araçlar, uygulamalar ve etkileri, yerel, bölgesel ve ülkesel düzeylerdeki farklılaşmaların nedenleri ve sonuçları, bazı ülkeler ve ülkemizdeki uygulamaların örnek olay incelemeleri çerçevesinde analizi, kamu hizmetleri ve imar uygulamalarının etkileri: rant oluşumu ve paylaşımı, arazi politikasının konut üretimi ve mali etkileri, rasyonel kentsel arazi politikalarının formüle edebilmesinin temel esasları ve hedefleri, yöntemler, araçlar ve etkilerinin tartışılması.

805000805641 İleri Ölçme Bilgisi

Ölçme bilgisi tanımı ve kapsamı, ileri ölçme bilgisi temel amaçları ve çıktıları, koordinat sistemleri ve hesaplamaları, elektronik açı ve mesafe ölçümü, lazer bazlı ölçme aletleri ve yöntemleri, global konum belirleme sistemi: teori ve uygulamaları, sayısal arazi modelleme, yaygın hatalar/eksiklikler ve çözüm önerileri.

805000805671 Taşınmazların Petrografik Analizleri

Taşınmazların mineralojik ve petrografik tanımlamaları, taşınmazların petrografik sınflandırmaları, jeolojik önemleri, taşınmazların jeokimyasal bileşimleri ve sınıflandırmaları, oluşum şekilleri, maden içerebilme açısından özellikleri, petrografik ve jeokimyasal özelliklerinden yararlanarak zemin kalınlıkları ve derine doğru değişebilme özellikleri, mineraloji ve jeokimyasal bileşimlerine bakılarak çevre ve insan sağlığına etkileri, maden ve endüstriyel açıdan yerleşime açılabilme özellikleri, doğal jeolojik özellikleri açısından tanımlama ve korunabilme özellikleri, mineraloji ve petrografi açıdan yerleşim alanına açılabilme özellikleri. 

805000805681 Yer- Yapı Etkileşimi

Jeoteknik mühendisliğinde kullanılan birim sistemleri, jeoteknikte temel kavramlar, temel sismik dalga türleri, zemin sınıfları ve fiziksel özellikleri, deprem ve deprem türleri, deprem kuvvetleri ve yer-yapı etkileşimleri, yerel zemin sınıfları, deprem bölgelerine göre etkin yer-ivme katsayısı, zemin karakteristik periyodları, bina önem katsayısı, deprem riski, yerin sıvılaşması ve sismik büyümesi, depremlerde bina duyarlılığı, ahşap, yığma, betonarme ve çelik binalar için depreme dayanıklı tasarım esasları, jeoteknik rapor yazımı ve yazılan raporların değerlendirilmesine ilişkin esaslar, afet bölgelerinde yapılacak yapılara ilişkin kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelerin incelenmesi.

805000805701 Taşınmazların Yer Radarı Yönetimi (GPR) İle Değerlendirilmesi

Yer radarı yöntemi (GPR) ve temel prensipleri, GPR yönteminde veri toplama ve veri işleme, yer radarı yöntemi ile yol, havaalanı, baraj ve yerleşim alanı yer araştırmalarında yüzeye yakın tabaka kalınlığı, fay, kırık, karstik boşluk, heyelan gibi jeolojik yapıların ortaya çıkarılması ve antik şehir, tapınak, mezar, gömülü duvar vb. arkeolojik yapıların araştırılması, konumlarının derinlikle birlikte belirlenmesi ve iki boyutlu (2B) – üç boyutlu (3B) görüntülenmesi, taşınmazların iç yapılarına ait kırıklarının, tuğla donatılarının, boru hatlarının ve kolonlar içindeki demir örgü donatıların belirlenmesi ve 2B-3B görüntülenmesi, eski endüstriyel alanlardaki boru, varil gibi gömülü metalik kalıntıların bulunması, bilgisayar uygulamalı örnekler. 

805000805721 Yerleşim Alanlarında Ekosistem Yönetimi

Kavramlar ve kapsamları, yerleşim alanlarında ekosistem esaslı yönetimin gereği ve önemi, yerleşim alanları dinamikleri kapsamında ekosistem yaklaşımları, ekosistem yönetiminin ilkeleri, yerleşim alanlarının yönetiminde ekosistem yaklaşımı, ekosistem esaslı yönetimin uygulanması, çevre yönetimi ve gayrimenkul geliştirmede ekosistem yönetimi uygulamaları, örnek olay analizleri.

805000805811 Taşınmaz Geliştirmede Yönetim Sistemleri Yaklaşımları

Standardizasyon, belgelendirme ve akreditasyon kavramlarının tanımlanması ve bu konudaki ulusal ve uluslararası uygulamaların incelenmesi, kuruluşlarda uygulanabilen kalite yönetim sistemi (ISO 9001:2000) ve bu standartlarla ilgili diğer uluslararası standartların (çevre yönetim sistemi gibi) incelenmesi, taşınmaz geliştirme sistemiyle bu standardların ilişkilerinin kurulması, sistem yaklaşımlarının taşınmaz geliştirme faaliyetlerine uygulanması, taşınmaz geliştirme stratejilerinde iyileştirilmesi gereken alanların tanımlanması, önleyici faaliyet yaklaşımının taşınmaz geliştirme sistemine uygulanabilme olanakları ve organizasyonel raporlama faaliyetleri.

805000805891 Doğal Kaynakların Değerlenmesi ve Yönetimi

Doğal kaynakların jeolojik ve ekonomik tanımları, doğal kayanakların jeolojik oluşumu, doğal kaynakların sınıflandırılması, doğal kaynakların petrografik tanımlamaları, doğal kaynakların jeokimyasal analiz yöntemleri ve jeokimyasal bileşimleri, doğal kaynaklar ve taşınmazların mülkiyeti arasındaki ilişkiler, doğal kaynakların değerlemesi: teori ve uygulamaları, değerleme standartları ve diğer yasal düzenlemelerin analizi, doğal kaynakların işletilmesi: işletme tipleri, piyasa yapıları, maliyetler, gelirler ve karlılık analizleri, doğal kaynakların işletilmesinin insan sağlığına etkileri, doğal kaynakların işletilmesinin çevreye etkileri, doğal kaynakların jeolojik yapısı ve rezervi, doğal  kaynakların XRF, ICP ve Raman Konfokal Spektrometresi yardımıyla mineralojik ve jeokimyasal bileşimlerinin belirlenmesi.

805000805901 Arazi Islahı

Arazi ıslahı kavramı ve kapsamı, sulama suyu kalite parametreleri, sulama suyu ile toprak tuzluluğu ilişkisi, tuzluluk bitki verimi ilişkisi, sorunlu topraklar, tuzlu, sodyumlu ve tuzlu sodyumlu toprakların ıslahı, yıkama suyu uygulamaları, arazi ıslahında kullanılan materyaller, gerekli kimyasal ıslah maddesi miktarının hesaplanması, eğim, taşlılık ve erozyon gibi fiziksel bozukluğa sahip arazilerin ıslahı, endüstriyel kirliliğe maruz toprakların ıslahı, arazilerin mayınlardan temizlenerek tarıma açılması, arazi ıslahının maliyetleri ve faydalarının ölçülmesi, ıslah projelerinin ekonomikliğinin değerlendirilmesi, arazi ıslahı çalışmalarının organizasyonu: bazı ülkelerden örnekler ve Türkiye’deki durumu ve temel stratejiler üzerinde tartışmalar.

805000715301 Gayrimenkul Finansmanı

Temel kavramlar ve yaklaşımlar, taşınmaz finans terminolojisi, taşınmaz yatırımı için finans analizi yöntemleri, para ve sermaye piyasaları, kurumları ve sermaye kaynakları, fon arzı ve talebi, mali piyasalar: riskler ve getiriler, modern portföy yönetimi teorisi-taşınmaz piyasalarına uygulamaları, taşınmaz piyasalarında kredi kaynakları: ulusal ve uluslararası, kredi-maliyet-karlılık ilişkileri, uzun vadeli konut finansmanı sistemi, arazi yatırımları ve arsa geliştirme yatırımlarının finansmanı, finansman açısından taşınmaz değerleme işlemleri ve işlevleri, nakit akımı analizi, bilgisayar ile modelleme, fizibilite çalışmaları, farklı şehirlerde ve arazi kullanımlarında bireysel projelerin finansı ve bilgisayar ile sayısal analizler, performans ölçümü ve değerlendirme, emlak piyasası sorunları, örnek olay incelemeleri.

805000715311 Kentsel Alan Düzenlemesi

Temel kavramlar ve tanımlar, kentleşme ve arsa talebi, Türkiye’de kentleşme ve arazi talebi, 3194 Sayılı İmar Kanunu, imar planları ve uygulamaları (3194 Sayılı Kanunun 18. maddesinin uygulamaları ve sonuçları), arsa ve arazi düzenlemeleri: ilkeler, Türkiye’deki uygulamaları ve sonuçları, Türkiye’de imar planlarının hazırlanması ve uygulanmasındaki sorunlar, zorluklar ve çözüm önerileri, örnek olay incelemeleri ve tartışmalar. 

805000715321 Gayrimenkul Geliştirmede İstatistiksel Yöntemler ve Örnekleme

Temel kavramlar, ölçü ve ölçü türleri, verilerin düzenlenmesi: Sıklık tabloları ve grafikler, nicel ve nitel verilerde konum ölçüleri, nicel ve nitel verilerde değişim ölçüleri, rasgele değişken, taşınmaz piyasası veri toplama yöntemleri: orijinal ve ikincil veri kaynakları, hipotez ve hipotez testleri, betimsel istatistikler, olasılık, olasılık dağılımları, nokta ve aralık tahmini, örnekleme yöntemleri, anket tasarımı, olasılık dağılımları, teorik dağılımlar, varyans analizi, istatistiksel teknikler: diskriminant, kümeleme, faktör analizi, en küçük kareler ve diğer yöntemler regresyon analizi: basit tek değişken, çoklu regresyon analizi ve basamaklı regresyon, mevsimsel etkiler, panel verileri, zaman serileri, doğrusal olmayan regresyonlar, parametrik ve parametrik olmayan testler, indeksler, eşanlı denklemler, gayrimenkul piyasasında kantitatif tekniklerin kullanımı, araştırma sonuçlarının raporlanması, karar modelleri, zaman ayırımı, araştırma alanları ile ilgili bilgisayar programlarının tanıtımı ve sunumu.

805000715331 İşletme Değerlemesi

İşletme, şirket ve teşebbüs kavramları, işletme değeri ve bunu etkileyen faktörlerin analizi, temel değerleme verilerinin toplanması, veri analizi ve değerleme süreçleri, etkin pazar hipotezi, teknik ve temel analiz, serbest nakit akışları, indergenmiş nakit akımları (net bugünkü değer) analizi, net aktif değeri-defter değeri yöntemi, emsal değer,  işleyen teşebbüs değeri, piyasa değeri, tasfiye değeri yöntemi, temettü verimi yöntemi, sermaye varlıklarını fiyatlama modelleri, çoklu faktör modelleri, değer düzeltme işlemleri (bazı unsurların/faktörlerin eklenmesi ve/veya çıkarılması işlemleri), işletmenin toplam değerinin tespiti, Türkiye’de şirket değerleme yöntemlerinin kullanımı, uygulama alanları, deneyimler ve başlıca sorunların tartışılması, örnek olay incelemeleri. 

805000715341 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

İnşaat ve gayrimenkul kavramları, inşaat ve gayrimenkullerin sınıflandırılması, inşaat işletmesi kuruluş işlemleri, inşaat işletmesi muhasebe hesap planı oluşturulması, inşaat işletmelerinde kullanılan defter ve belgeler, inşaat işletmelerinde maliyet hesaplamaları ve muhasebe işlemleri, gayrimenkul muhasebesi, TMS – 11 inşaat sözleşmeleri standardı, maddi duran varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve muhasebesi, özel bina inşaatlarında asgari işçilik uygulaması, ihale konusu inşaat işlerinde asgari işçilik uygulaması.

805000715351 Türkiye Kadastrosu

Kadastronun tanımı ve amacı, Türkiye kadastrosunun evreleri, kadastro çeşitleri: mülkiyet kadastrosu, orman kadastrosu, afet ve mera kadastrosu çalışmaları, kadastronun yenilenmesi çalışmaları, Türkiye kadastrosunda üretim ve verimlilik, Türkiye kadastrosunun kapsam ve içeriği, özel sektörün kadastro çalışmalarındaki rolü ve katkıları, Türkiye kadastrosunda maliyetler ve maliyetin geri kazanımı ve sonuçları, kadastronun mevcut sorunları, çözümler ve öneriler. 

805000715361 Gayrimenkul Ekonomisi ve Yönetimi

Temel kavramlar ve kapsamları, taşınmaz kavramının tarihsel gelişimi, Türk Hukuk Sisteminde taşınmaz kavramı ve kapsamı, gayrimenkul arzı: kentsel arazi, arsa ve bina arzı ve özellikleri, kırsal gayrimenkul arzı ve özellikleri, ticari yapılar ve devre mülkler ve özellikleri, taşınmaz talebi ve talebin tahminlenmesi, kırsal ve kentsel taşınmaz piyasaları ve piyasa özellikleri, taşınmaz piyasalarının para ve sermaye piyasaları ile etkileşimi, piyasa verileri ve piyasaların düzenlenmesi, taşınmaz yönetimi, bina, ticari yapılar ve devre mülk yönetimi ve yöneticilik, profesyonel gayrimenkul yöneticiliği: görevleri, hukuki sorumluluğu ve sorunları, taşınmaz yatırımlarının analizi: yatırım ilkeleri, yatırım stratejileri, değerleme, finans ve vergileme, varsayımlar, öz kaynaklar ve vergi sonrası kar, risk analizi, işletme tipleri ve başlıca taşınmaz geliştirme organizasyonları, taşınmaz mülkiyeti ve yabancıların mülk edinmesinin ekonomik, sosyal ve politik yönlerinin değerlendirilmesi.

805000715371 Kamulaştırma Tekniği ve Yeniden İskan

Tarihsel gelişimi, tanımı ve kapsamı, kamulaştırma süreci ve koşulları, ekonomik, toplumsal ve politik yönleri, kamulaştırma tekniği: kamulaştırma sürecinin işleyişi, kamu yararı kararı ve bu kararı verecek merciler, kamulaştırma hazırlık işlemleri, kadastro görmüş ve görmemiş yerlerde tespit işlemi ve kamulaştırma uygulaması, ülkemizde yasalarda kamulaştırmaya yaklaşım ve uluslararası kuruluşların (Dünya Bankası gibi) kamulaştırma ve yeniden iskan konusuna yaklaşımlarının karşılaştırılması, özel mülkiyet ve kamusal araziler yönünden kamulaştırma süreci, kamulaştırma uygulamaları: altyapı yatırımları, yeniden iskan, imar ve şehircilik, savunma, toplulaştırma ve reform uygulamaları ve diğer amaçlarla kamulaştırma işlemleri, kamulaştırma bedelinin saptanması ve ödenmesi: değerleme yöntemleri ve bunların uygulamaları, örnek proje incelemeleri, bedelin ödenmesi ve koşulları, kamulaştırma yöntemleri ve değerleme işlemleri: satın alma yöntemi ve değerleme (kıymet takdiri ve uzlaşma komisyonlarının görevleri), tam ve kısmen kamulaştırma ve değerleme, irtifak hakkı tesisi ve değerleme, acele kamulaştırma ve değerleme, kamulaştırmasız el koyma ve arazinin boşaltılmasında ağaç, ürün ve varlık bedellerinin saptanması, trampa yoluyla kamulaştırma ve değerleme, taşınmazın bedelsiz kullanılması, idareler arasında taşınmaz devri ve değerleme, kamulaştırmada kiracı ve ortakçıların hakları ile işgalcilerin tazmini, kamulaştırmadan vazgeçme ve bedelin geri ödenmesi, taşınmaza verilen hasarların saptanması, yeniden iskan süreci: ekonomik ve fiziksel yeniden iskan, yaklaşım farklılıkları ve yöntemler, yeniden iskanın işleyişi, yasal ve kurumsal değişmelerin analizi, değerleme çalışmaları ve etkileri, bilirkişilik ve uygulamaları, süreçlerin izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinin esasları, etki analizi: kamulaştırma ve yeniden iskan öncesi ve sonrası malikin/hane halkının tarımsal ve toplam gelirinin karşılaştırmalı analizi, kamulaştırma ve yeniden iskanın gelire ulaşım olanakları üzerine olası etkileri, sosyal yapı ve çevre kalitesindeki değişmelerin analizi gibi konuların teorik ve uygulamalı olarak incelenmesi.

805000715381 Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Devre Tatil ve Devre Mülk Sözleşmeleri

Hak kavramı, ayni hak şahsi hak ayrımı, tüketicinin korunmasının nedenleri ve tüketicinin korunması hukukunun dünyada gelişimi,  tüketicinin korunması hukukunun Türkiye’deki gelişimi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK), devre mülk hakkının niteliği ve hukukumuzdaki düzenlemesi, devre mülk hakkının kuruluşu ve ayni hak sağlamasının getirdiği sonuçlar, devre mülk hakkı ile devre tatil sözleşmelerinin karşılaştırılması, bir tüketici işlemi olarak devre mülk ve devre tatil sözleşmeleri, devre tatil sözleşmesinin kuruluşu ve özellikleri, devre tatil sözleşmesine ilişkin TKHK, devre tatil sözleşmesinde tarafların hakları ve borçları, devre mülk ve devre tatil sözleşmelerinin sona ermesi, devre tatil sözleşmesinin hazırlanması ve sözleşme örneklerinin incelenmesi, devre mülk ve devre tatil sözleşmelerinde uyuşmazlıkların çözümü ve tüketici hakem heyetleri, tüketici mahkemeleri

805000715391 Sanat Eserleri ve Tarihsel Varlıkların Değerlenmesi

Binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde farklı kültürlerin yarattığı ve bugün korunmaları ve sürdürülebilirlikleri evrensel önem taşıyan değerler olarak kültür varlıkları ve sanat eserlerinin değerlemesi ve bu anlamda farklı dönem ve uygarlık kültürü açısından çeşitlilik ve zenginliğe sahip bir ülke olan Türkiye’nin potansiyel yapı stoku ve değerlerinin ortaya konması, tarih, nitelik ve mekan boyutlarına sahip taşınır-taşınmaz kültür varlıklarının değerlendirilmesi, tanımlar, ilgili terminoloji, sanat yapısı olarak adlandırılan köprü, viyadük gibi yapılar ile özel statüde değerlendirilmesi gereken yapılar, anıt, sit, sanat eseri, vb. tanımlar, ilgili yasal-yönetsel çerçevenin irdelenmesi, özel değere ve sanat değerine sahip yapıların değerlenmesi, değerlendirmede göz önünde bulundurulması gereken kriterler, korunması gerekli tarih/kültür varlıklarının tanımlanması ve değerlemesi: yöntemler ve bunların uygulamaları.

805000715411 Kat Mülkiyeti

Kat mülkiyeti kurumunun gelişimi ve tarihçesi, kat mülkiyeti öncesi uygulamalar, paylı mülkiyet, kat mülkiyeti ve kat irtifakının hukuki niteliği, kat irtifakının kurulması ve hükümleri, kat mülkiyetinin kapsamı, arsa payı ve ortak yer kavramları, kat mülkiyetinin kurulması, kat maliklerinin hakları, kat maliklerinin borçları, kat mülkiyetinde yönetim ve yönetici, kat mülkiyetinde yenilik ve ilaveler yapılması, kat mülkiyetinin sona ermesi, toplu yapı kavramı ve kurulması, toplu yapılara ilişkin özel hükümler, devre mülk kavramı ve Kat Mülkiyeti Kanunundaki düzenlemesi

805000715421 Gayrimenkul Geliştirmede Modelleme ve Kestirim

Gayrimenkul geliştirmede model oluşturma; gayrimenkul analizinin matematiksel temeli; gayrimenkul analizi için istatistiksel yöntemler; regresyon analizine genel bakış: klasik doğrusal regresyon modeli ve istatistiksel çıkarım; basit modelin çoklu doğrusal regresyona genelleştirilmesi; doğrusal, logaritmik, yarı logaritmik, parabolik kalıp; klasik doğrusal regresyon modelinin varsayımlarının ihlali; çoklu bağlantı ve değişen varyans; hedonik regresyon, swiching regresyon; zaman serileri modelleri; kestirimin değerlendirilmesi; eşanlı denklem sistemleri; Vektör Otoregresif Modeller (VAR); VAR’ın kestirimde kullanımı; gayrimenkul piyasalarında eşbütünleşme; uygulamada gayrimenkul kestirimleri; gayrimenkul fiyatının kestirimi.

805000715401 Mimari Tasarım ve Gayrimenkul Değerlemesi

İnsanların yaşamını kolaylaştırmak ve barınma, çalışma, dinlenme, sosyal eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekanları ve fiziksel çevreyi tasarlama ve inşa etme bilim ve sanatı ya da yapı sanatı olarak tanımlanan mimarlık ve mimari tasarımın değerlendirilmesi, mimari tasarımın gelişimi ve tarihçesi, tasarım süreci, mimari tasarım yaklaşımları, tasarım akımları, mimari tasarımda biçim, form ve mekansal özelliklerin değerlendirilmesi, mimari formun temel elemanları, mimarinin algılanması, mimari kalite, fonksiyon ve stil, mimari ve şehir formundaki eğilimler, tasarım nitelik/kalitesinin taşınmaz değerine katkısı ve etkileri, farklı yapı türlerinde mimari tasarım yaklaşımları, tasarımın niteliği,  yapı sınıflandırmaları, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf yapılarda mimari tasarımın değerlemeye etkileri, mimari formun sosyal ve kültürel açıdan değerlendirilmesi, modern ve geleneksel mimari, bina tipleri ve inşaat metotları, kaliteli mimarinin taşınmaz değerleri üzerindeki etkisi, yapılarda tasarım özelliklerinin taşınmaz değerlerine katkılarının analizi: yöntemler ve uygulamaları, mimari tasarımın (konut, otel ve ticari tesis projeleri) şehirlerden örneklerle incelenmesi.

805000715771 Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma ve Değerlendirme

Taşınmaz kültür varlıklarını tanıma, koruma ve yaşatma gerekçeleri ve kentsel ölçekteki değerleri, koruma kısıtı ile birlikte sosyal ve kültürel değeri (simgesel düzeyi) ve ekonomik değerlerini (değişebilirlik ve kullanılabilirlik) tanımlama yöntemleri ve teknikleri, sürdürülebilir koruma yaklaşımına koşut olarak taşınmaz kültür varlıklarının günün koşullarına göre yeniden kullanımına ve/veya değerlendirilmesine ilişkin bilimsel ölçütler, yasal yaptırımlar ve yönetsel koşullara ilişkin bilgi ve kurallar, örnek olay incelemeleri, Türkiye’deki uygulamalar: yasal düzenlemeler, kurumsal yapı ve yaklaşımların eleştirel bakışla değerlendirilmesi, tek yapı veya parsel ve kentsel sit alanları üzerinde tartışmalar.

805000715821 Optimizasyon

Temel kavramlar ve kapsamları, model kavramı ve model kurma, klasik optimizasyon, Lagrange yöntemi, doğrusal olmayan programlama, doğrusal programlama probleminin modellenmesi, simpleks yöntem, dualite, duyarlılık analizleri, parametrik programlama, ulaştırma problemleri, atama problemleri, kritik yol yöntemi (CPM) ve PERT analizi, oyun teorisi, optimizasyon tekniklerinin gayrimenkul geliştirme sürecinde kullanımı: örnek olay ve proje analizleri. 

805000715591 Kredi Dereceleme Uzmanlığına Giriş

Tanımlar ve kapsamı, fonksiyonları, derecelendirme ve mali piyasalar, derecelendirme türleri ve nitelikleri, kredi derecelendirmesi: kapsamı, göstergeleri, işleyişi, derecelendirme modelleri ve kredi politikaları, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve çalışmaları, kredi derecelendirme kuruluşlarının şirketler üzerindeki etkileri, Euro tahvil piyasası, sendikasyon kredileri, tahvil çeşitleri, tahvil değerlemesi ve değerleme ilkeleri, efektif süre ve bağışıklama, iflas öngörü modelleri ve uygulamaları, Türkiye’de kredi dereceleme uzmanlığı ve çalışma alanları.

805000715471 Koruma Alanları, Yönetimi ve Taşınmaz Piyasaları İle İlişkileri

Koruma kavramının gelişimi ve değişimi, dünyada ve Türkiye’de koruma yaklaşımının gelişimi, alan koruma ilkeleri ve uygulamaları, alan koruma mevzuatının gelişimi ve değişimi, korumanın mülkiyet hakkına etkisi ve kamu yararı kavramı, alan koruma statüleri ve örgütsel yapısının analizi: Türkiye’de farklı yasalarla oluşturulan koruma alanları, uluslararası koruma örgütleri ve rolleri, koruma alanlarının yönetimi: sit alanları (arkeolojik, doğal, kentsel, tarihsel ve üst üste çakışan sit alanları), özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları ve diğerleri, sulak alanlar, su havzaları ve koruma alanları, koruma alanlarının yönetim araçları ve sorunları, koruma alanlarının tespit ve tescil işlemleri, koruma amaçlı imar planı yapımı ve uygulamaları, koruma alanlarında kalan özel mülklerin kamulaştırılması, koruma alanlarında yapılaşma yasağı ve trampa uygulamaları, gayrimenkul sertifikası uygulamaları, imar hakkı aktarımı ve hakkın denkleştirilmesi olanakları, koruma kararlarının taşınmazın mülkiyet ve kullanımına etkileri: taşınmaz talebi, kirası ve değerine olası etkilerin analizi, koruma uygulamalarının fayda-maliyet analizleri, kamu veya toplum yararı ile bireysel yarar denkleştirmesi, alan koruma uygulamalarının finansmanı, uluslararası kurumların yaklaşımları ve değerleme kurumların standartlarının (RICS ve IVSC standartları) analizi: ulusal düzenlemelerin uluslararası yaklaşımlarla uyumlulaştırılması, koruma uygulamalarında alternatif politika seçeneklerinin analizi ve uygun yönetim modellerinin analizleri.

805000715511 Tesis Programlama ve Tesis Tasarımı

Hizmet kavramları, tesis envanter sistemleri, doluluk oranını dikkate alarak daha uygun tasarım çözümü, kısıtlamalar, düzenlemeler ve teşvikler, büyük ölçekli ana planlama projelerini kullanmak, master planı küçük ölçekli projelere uygulamak, tesis yönetimi için kullanılan en son donanım ve yazılımın kullanılması, mevcut tekniklerin tarihçesi ve gelişimi, CAFM ve IWMS’ye genel bakış, CAFM ve IWMS arasındaki fark, CAFM ve IWMS uygulamaları, IWMS’nin bir parçası olarak AutoCAD kullanımı, REVIT ve CAFM kullanımı, REVIT’ten IWMS’ye ve benzerlerine verilerin içe ve dışa aktarımı, verilerin manipulasyonu, verilerin analiz edilmesi, bilgilerin raporlanması, yapı bilgi modellemesi (BIM), BIM’in CAFM ve IWMS ile entegrasyonu.

805000715531 Tesis İşlemleri Ve Bakım İlkeleri Ve Uygulamaları

Kamu ve özel işletmelerde sürdürülebilir tesis yönetimi ilkeleri, yaklaşımları ve başlıca uygulama alanları, tesis yönetimi için piyasa potansiyeli ve gelişme eğilimi, varlıkların stratejik ve operasyonel planlaması ile tesis yatırımlarının analizi, bina maliyetleri ve inşaatı üzerine odaklanan disiplinlerarası bir bakış açısı; maliyetler: portföy ve bütçe yönetimi ile ilgili finansal analiz, tesis yatırımları riski, finansal kaynaklar, kaynakların etkin kullanımı, kaynakların maliyet ve risk bakımından karşılaştırılması, uygun kaynakların ve sermaye yapısının belirlenmesi, Uluslararası Tesis Yönetimi Birliği’nin (IFMA) kapsamlı bir incelemesi ) standartlar, Uluslararası Mülkiyet Ölçüm Standartları (IPMS) ve tesis yönetimi ile ilgili diğer standartlar, emlak ve şantiyeler, toplu yapılar (konutlar), alışveriş ve iş merkezleri dahil olmak üzere Türk tesis yönetimi mevzuatının analizi, yaklaşım ve uygulamaları, fabrikalar ve antrepo alanları (lojistik dahil), eğitim ve sağlık kuruluşları, çok amaçlı gayrimenkuller, kulüpler ve spor kompleksleri, yaşlı bakım tesisleri, limanlar ve tren istasyonları, tarım işletmeleri ve ormanları, öğrencilerin seçtikleri proje hakkında deneyim sahibi olmalarının sağlanması; Kurumlarla örnekler ve tesis yönetimi yaklaşımları, Türkiye’deki tesis yönetimi işletmelerinin yapı ve gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi, IFMA standartları ve Türkiye’deki uygulamaların analizi: gayrimenkul ve tesis yönetiminin yasal yönleri, görev ve yetkiler, geleneksel yönetim ve yönetim yaklaşımları, modern yönetim yaklaşımları ve sürdürülebilirlik analizleri, başarılı tesis yönetim örneklerinin değerlendirilmesi, tesis ve kaynak yöneticilerinin çevresel ve sosyal sorumlulukları ve yeni yaklaşımların değerlendirilmesi. lojistik), eğitim ve sağlık kurumları, çok amaçlı gayrimenkuller, kulüpler ve spor kompleksleri (jokey kulüpleri dahil), yaşlı bakım tesisleri, limanlar ve tren istasyonları, tarım işletmeleri ve ormanlar, tesis yönetiminin analizi: planlama, programlama ve bütçeleme, gerçek emlak işlemleri, sürdürülebilirlik, tasarım-üretim-işlem döngüleri, hazırlık, güvenlik, temizlik, işletme ve bakım hizmetleri, dış kaynak kullanımının avantaj ve dezavantajlarının analizi: ölçek ekonomisi, iç ve dış kaynak maliyet analizi, kıyaslama süreci, temel performans göstergeleri, işletme performansı ve işletme değeri etkisi Tesis yatırımlarında riskler, maliyetler ve fayda analizleri, seçilen proje örnekleri ve kurumların tesis yönetimi yaklaşımları: saha deneyleri ve örnek olay incelemeleri ve raporlama, tesis yönetiminde finansal analiz ve değerlendirme, tesis yönetim standartları: Uluslararası Tesis Yönetimi Derneği’nin gözden geçirilmesi (IFMA) standartları, BOMA, EUROFM ve diğer kurumlar, Uluslararası Mülkiyet Ölçüm Standartları (IPMS) ve tesis yönetimi perspektifinden diğer standartlar, Türkiye’deki tesis yönetimi işletmelerinin yapı ve gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi, IFMA standartları ve uygulamaların analizi Türkiye’de: emlak ve tesis yönetiminin yasal yönleri, görev ve otoriteler, geleneksel yönetim yaklaşımları, modern yönetim yaklaşımları ve sürdürülebilirlik analizleri, başarılı tesis yönetim örneklerinin değerlendirilmesi, tesis ve kaynak yöneticilerinin çevresel ve sosyal sorumlulukları ve yeni yaklaşımların değerlendirilmesi.

805000715441 Yapımda Ekonomik Değerlendirme ve Maliyet Yönetimi

Yapım yeri, maliyet ve imalat maliyetleri, faiz oranı ve sermaye maliyeti, paranın zaman değeri, indirgeme, ekonomik eşdeğerlik hesapları, enflasyon ve yatırım kararları, ekonomik değerlendirme yöntemleri, belirlilik ve belirsizlik durumlarında yatırım karar kriterleri, yenileme analizi, beklenen değer, karar ağacı, belirsizlik durumunda kullanılan yöntemler, karar matrisi, laplace, maximin ve maximax, hurwicz kriterleri, inşaat projesinin temel evreleri ve bu evrelerdeki kararlar için gerekli maliyet bilgileri, inşaat firmalarında maliyet yönetimi:maliyeti hesabının yapısı, türleri, yöntemleri, kar analizi ve riskleri, birim maliyet analizi ve fiyatlar, firmalarda proje maliyetlerinin kontrolü ve bir maliyet kontrol aracı olarak varyans analizi, proje sahipleri açısından maliyet yönetimi, ilk yatırım maliyeti ve yıllık masraflar, proje sahipleri açısından detaylı tasarımı bitmiş ve sözleşme dokümanları hazırlanmış proje üzerinden maliyet hesabı, son keşif, ön proje üzerinden maliyet hesabı, girişim-planlama evresinde maliyet hesabı, tasarım ve yapım evresinde maliki açısından maliyet kontrolü, kantitatif analiz yaklaşımları: karar teorisi, karar tipleri, karar matrisi, marjinal analiz, envanter modelleri, envanter kontrolünün önemi ve kararlar, tedarik modeli, üretim modeli, doğrusal programlama modelleri ve çözüm teknikleri, analitik hiyerarşi yöntemi. 

805000715431 Stratejik Planlama ve Yönetim

Stratejik planlama yöntemleri, proje yerinin analizi, yer seçimi teknikleri, mekansal analiz, emlak için talep analizi, pazar araştırma modelleri, rekabet analizi, SWOT analizi, hedef müşteriler, proje karışımı, en iyi kullanım ve tesis gereksinimi programlaması, teknikler, paydaşlar ve risk analizi, konut, alışveriş merkezi ve sanayi sektörlerinden örnekler, gayrimenkul geliştirme projelerinde maliyet analizi ve maliyet tahmini teknikleri, portföy olarak yönetilecek varlıklar olarak tesisleri, emlak projesi değerlendirme teknikleri, yaşam döngüsü maliyetleri tesisler, fizibilite çalışmaları ve duyarlılık analizleri, gayrimenkul projelerinin finansmanı, yeni finansman teknikleri ve modelleri, kentsel ve kırsal kalkınma projelerinde özel finansman girişimleri, gayrimenkul geliştirme projeleri için özel ve kamu sektörlerinin ortaklıkları ve ilgili finansal analizler, ofis, otel ve dinlenme tesislerinin uygulama projelerinin tartışılması

805000715451 İnşaat Projeleri ve Sözleşme Yönetimi

Uluslararası inşaatın yapısı, durumu ve özellikleri: uluslararası stratejik işbirlikleri, uluslararası standartlar ve Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (The International Federation of Consulting Enginneers-FIDIC) sözleşmeleri, uluslararası inşaat sözleşmelerinde uyuşmazlıklar ve çözüm yöntemleri, resmi uyuşmazlık çözüm yöntemleri, yargı, tahkim, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri; müzakere, arabuluculuk, partnering, FIDIC sözleşmelerinde uyuşmazlık çözümü, uluslararası inşaat projelerinde riskin değerlendirilmesi, risk yönetimi, enflasyon, yabancı ülke riski; uluslararası inşaatlarda insan kaynakları yönetimi, seçilmiş başlıca ülkelerde inşaat projeleri ve sözleşme yönetimi uygulamalarının karşılaştırılması.

805000715461 Gayrimenkul Vergi Mevzuatı ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Vergi tekniği ve temel ilkeleri (verginin konusu, mükellefi, tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsili, vergilerin sınıflandırılması ve temel özellikleri), temel vergi mevzuatı: temel kavramlar ve genel hükümler, gayrimenkul alım-satım ve inşa kazancı, gayrimenkullerle ilgili vergi avantajları (yatırım indirimi, yeniden değerleme, maliyet bedeli artırımı, yenileme fonu, teşvikli yatırımlarla ilgili avantajlar, gayrimenkul satış kazancının vergiden istisna olması), KDV uygulaması ve harçlar, gayrimenkul kiralamasından elde edilen gelirler, emlak vergisi ve veraset ve intikal vergisi, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında vergilendirme, Vergi Usul Kanunu’nda gayrimenkullerle ilgili değerleme hükümleri ve yabancıların durumu, gayrimenkul vergi uygulamalarında örnek olaylar ve çözüm yolları üzerindeki tartışmalar, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşu ve işleyişi, dünyada ve Türkiye’de gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul piyasalarındaki rolleri, ipotekli piyasalar ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırımlarının geleceği ve alternatif örgütlenme biçimleri. 

805000715491 İmar ve Hukuk

İmar hukuku kavramları, imar planları, imar planlama süreci: bölgeleme ve başlıca bölge türleri, parselleme işlemleri ve denetimi, yapı inşa ve kullanma izinleri, yapı denetimi ve örgütleri, yapı yasağı, koruma amaçlı planlama, kültür ve tabiat varlıkları bulunan alanlarda imar planlaması, gecekondu önleme bölgelerinde ıslah imar planları, kentsel dönüşüm projeleri, çevresel planlama, afet bölgelerinde imar planlaması, Boğaziçi, turizm geliştirme, milli parklar ve özel çevre koruma bölgelerinde imar planlaması ve uygulamaları.

805000715501 Arazi Dereceleme ve Toplulaştırma uygulamaları

Temel kavramlar ve kapsamı, tarım işletmelerinin durumu ve işletme genişliğindeki değişmelerin karşılaştırmalı analizi, arazi tasarruf ve mülkiyet durumu, arazi parçalılığı ve nedenleri, parçalanmanın etkileri, toplulaştırmanın tanımı, kapsamı ve gerekliliği, arazi toplulaştırmasının yasal niteliği, toplulaştırma yöntemleri, toplulaştırmanın etkileri, Türkiye’de arazi toplulaştırmasının yasal ve kurumsal gelişiminin analizi. Toplulaştırma uygulamaları, toplulaştırma ilkeleri, derecelendirme, storie Index, toprak kalite parametreleri, arazi yetenek sınıflaması, sulamaya uygunluk sınıflandırması, arazi kullanımı uygunluk sınıflaması, FAO yaklaşımları, arazi toplulaştırmada tarımsal yapı ve sorunları, bilgisayar programları ile toplulaştırma uygulamaları, toplulaştırma sonuçlarının korunması, toplulaştırmada tarım topraklarının korunması ve örnek projeler üzerinde incelemeler ve tartışmalar, toplulaştırmanın hukuki durumu.

805000715541 Bölgesel Ekonomi

Ekonomik küreselleşmenin temelleri, ekonomik büyüme ve gelişme sorunları, gelişme ekonomisi, pazar ekonomisi, fiyat, fayda ve talep, talep ve arzın yapısı, esneklik, tüketici davranışları; üretim faktörleri, tam rekabet, tekel ve oligopol piyasaları, milli gelir, istihdam, fiyat indeksleri, enflasyon; yerseçimi kuramları; ekonomik alan teorileri; ekonomik kalkınma aracı olarak dünya ekonomisinde planlama, planlama ve piyasa mekanizması: planlama türleri, ülke ve bölge planları, ekonomik bölge ve planlama bölgesinin saptanması, bölgesel dengesizliğin nedenleri, kalkınma kutupları teorisi, problemli bölge türleri, çeşitli ülkelerde bölgeler arasında gelişmişlik farklarını azaltmada uygulanan politikalar, Türkiye’de kalkınma politikası ve planlaması, yerel sanayi odakları teorisi ve Türkiye’deki başlıca sorunlar yönünden uygulama alanları ve başarı olanakları.

805000715551 Türkiye’de Konut Politikaları

Tarihsel perspektif içinde konut politikaları, yönetimin farklı bağlamlarda konut alanına müdahalesi, refah devletleri ve gelişmekte olan ülkeler, tarihsel perspektif içinde konut sunum biçimleri, konut sorununun teknik, politik, ekonomik, fiziksel ve politik yönleri, formel ve informel konut örgütlenme modelleri, kurumsal yapı, kentsel dönüşüm ve geliştirmede kamu ve özel kesimin konut yaklaşımları, yasal ve finansal boyutlar, inşaat sektörü, konut sorununun özellikleri: konut ve kent politikaları, konut sorunu, konuta erişim, kendi konutunda oturanlar, kiracılar ve ev sahipleri, toplumsal tabakalaşma, yeni sorunlar ve konuların ortaya çıkışı, çevre, sağlık, yoğunluk artışları, sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik, ekonomik, sosyal ve politik yönleriyle konut politikaları, konut piyasası ve mülkiyet, kamu müdahaleleri, gecekondu, kentsel dönüşüm uygulamaları, yeni yaklaşımlar ve politikaların zorunluluğu, aktörlerin yaklaşımları ve ortaklıklar, merkezi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler ve Türkiye’de konut politikasının değerlendirilmesi.

805000715601 Kamu Taşınmazları Yönetimi

Kamu taşınmazları kavramı ve kapsamı, kavramsal çerçeve: idare malı, orta malı, sahipsiz mallar, hizmet malı, vakıf malı ve diğerleri, kamu taşınmazlarının özellikleri ve kayıt sistemi, kamu taşınmazları yönetiminin yasal yönü: Anayasa, yasalar ve diğer düzenlemelerin analizi, kamu taşınmazları yönetiminin kurumsal yönü: Milli Emlak Genel Müdürlüğü, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, belediyeler, özel idareler ve köyler, yönetim sorunları: etkinlik, verimlilik, avantajları ve dezavantajları, kamu taşınmazları yönetiminde yeni yaklaşımlar, taşınmazların farklı amaçlarla değerlendirilmesi: satış (orman vasfını yitirmiş ve diğer arazilerin satışı), kat karşılığı işlemleri ve diğer yaklaşımların analizi, yeni yönetim yaklaşımlarına yönelik arayışları ve örnek olay incelemeleri.

805000715561 Proje ve Yapım Yönetimi

Sürdürülebilir ve yeşil bina kavramları, sözleşme türleri, sabit fiyat / götürü tutarı, birim fiyat, geri ödenebilir maliyet, garantili maksimum fiyat, hedeflenen fiyat, proje teslim yöntemleri, tasarım-teklif-inşa, tasarım-inşa, risk altındaki inşaat müdürü, inşaat müdürü tasarım-inşa-işlet-sürdür, entegre proje teslimi, kamu özel ortaklığı (PPP), inşaat yöneticisinin rolü, tüm aşamalardaki proje, konsept aşaması, planlama aşaması, tasarım aşaması, inşaat aşaması, tesis işletme ve yönetimi evre, kapanma evresi, inşaatta sürdürülebilirlik ve güvenlik yönetimi, inşaat projelerinde bina bilgi modellemesi (BIM), proje iş dağılımı yapısı (WBS), proje organizasyonel yapı yapısı (OBS), proje iş mantığı, Gant grafiği, kritik yol yöntemi, aktivite Düğüm üzerinde (AON), Ok üzerindeki aktivite (AOA), program değerlendirme ve inceleme tekniği (PERT), takvim ve çalışma günlerini anlama, doğrusal yapı ve denge çizgisi (LOB) inşaat projelerinde yalın tasarım, risk tahsisi ve planlaması, risk yönetimi, risk minimizasyonu, proje planlamasında teknolojinin rolü, primavera kullanarak proje çizelgeleme, primavera kullanarak kaynak yönetimi, primavera kullanarak maliyet analizi, primavera kullanarak maliyet kontrolü.

805000715621 Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar

Halkla ilişkilere giriş, halkla ilişkilerin doğuşu ve gelişimi, Osmanlı’da halkla ilişkiler, halkla ilişkilerin sınırlandırılması ve diğer alanlarla ilişkileri, halkla ilişkilerde temel kamu kategorileri, kurum içi halkla ilişkiler, kamu sektöründe halkla ilişkiler, özel kuruluşlarda halka ilişkiler, halkla ilişkilerde araç ve yöntemler, yeni iletişim teknolojileri ve halkla ilişkiler, halkla ilişkilerin geleceği, taşınmaz sektöründe halkla ilişkiler: proje geliştirme, değerleme, pazar araştırmaları ve taşınmaz pazarlaması, örnek olayların incelenmesi ve değerlendirilmesi.

805000715691 Taşınmaz Geliştirmede Yerleşilebilirlik Analizi

Arazi kullanım planlaması (arazi kullanım planları, çevre jeolojisi haritalaması ve planlamanın devamındaki riskler), yer seçimi ve değerlendirme, yer seçim süreci: yer seçiminin yöntemleri ve değerlendirmesi, mühendislik yapıları için yer seçimi (barajlar, karayolları, havaalanları, tüneller, büyük binalar ve atık depolama için riskli alanlar gibi), peyzaj estetiği: doğal manzara kaynakları, çevresel etki, topoğrafya, eğim analizi, hava kirliliği, deprem risk haritaları (yerleşilebilirlik analizinde deprem risk değerlendirmesi, hasar-jeoloji-planlama-taşınmaz geliştirme ilişkisi), doğal afet zararlarının azaltılmasında jeoloji ve arazi kullanım planlamasının rolü, yerleşilebilirlik analizi: yerleşilebilirlik analizi için bölgesel ve yerel jeolojik ve jeoteknik etütlerin önemi ve değerlendirilmesi, topoğrafya ve eğim analizi, örnek olay analizleri.

805000715711 Kent ve Çevre Jeolojisi

Genel jeoloji ve mühendislik jeolojisi bilgileri, jeoloji tanımı ve kapsamı, kent ve bölge planlamada ve taşınmaz geliştirmede jeolojinin yeri ve işlevi, kaya ve toprak zeminlerin tanımı, mühendislik açısından sınıflandırılması ve planlama ve yer seçimine olan etkisi, taşınmaz geliştirmede jeolojik ve mühendislik jeolojisi haritalarının değerlendirilmesi, yeni yerleşim alanlarının planlanmasında mühendislik jeolojisi ve fiziksel çevre, jeoloji, morfoloji ve yerleşim planı, jeolojik sorunlar ve bir yerin düzenlenmesi, jeomorfolojik etkenler ve bir yerin düzenlenmesi, arazi kullanımını etkileyen jeomorfolojik süreçler, yüzeysuyu ve yerleşim planlaması, yüzeysuyu ve bir yerleşim alanının düzenlenmesi, planlama, yeni yerleşim alanlarının seçimi ve taşınmaz geliştirme süreçlerine etki eden mühendislik jeolojisi sorunları (taşkın, heyelan, yamaç stabilite sorunları, kazılabilirlik, kıraçlaşma ve aşınma, kirlenme, kıyı sorunları ve riskleri, volkanik aktiviteler, sıvılaşma ve depremsellik gibi). 

805000715481 Tesis ve Kaynak Yönetimi İlkeleri ve Uygulamaları

Kamu ve özel teşebbüslerdeki sürdürülebilir tesis yönetimi ilkeleri, yaklaşımları ve uygulama alanları, tesis yönetimi için piyasa potansiyeli ve gelişme eğilimi, varlıkların stratejik ve operasyonel planlaması ile tesis yatırımlarının analizi, inşaatı üzerine odaklanan disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alınması, maliyetler ve inşaat maliyetleri: portföy ve bütçe yönetimi ile ilgili finansal analiz, tesis yatırımları riski, finansal kaynaklar, kaynakların etkin kullanımı, kaynakların maliyet ve risk açısından karşılaştırılması, uygun kaynakların ve sermaye yapısının belirlenmesi, Uluslararası Tesis Yönetimi Birliği (IFMA) standartları, Uluslararası Mülkiyet Ölçüm Standartları (IPMS) ve diğer standartların tesis yönetimi, analizi, yaklaşımları ve emlak ve şantiyeler dahil olmak üzere Türk tesis yönetimi mevzuatının uygulamaları bağlamında uygulamaları açısından kapsamlı bir şekilde incelenmesi, toplu yapılar (konutlar), alışveriş ve iş merkezleri, ofisler, fabrikalar ve depolama alanları (lojistik dahil), eğitim ve sağlık kuruluşları, çok amaçlı gayrimenkuller, kulüpler ve spor kompleksleri, yaşlı bakım tesisleri, limanlar ve tren istasyonları, tarım işletmeleri ve ormanlar, öğrencilerin seçilen proje örnekleri ve kurumların tesis yönetimi yaklaşımları, Türkiye’deki tesis yönetimi işletmelerinin yapı ve gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi, IFMA standartları ve Türkiye’deki uygulamaların analizi: Türkiye’de emlak ve tesislerin yasal yönleri hakkında bilgi sahibi olunması, yönetim, görev ve yetkiler, geleneksel yönetim ve yönetim yaklaşımları, modern yönetim yaklaşımları ve sürdürülebilirlik analizleri, başarılı tesis yönetimi örneklerinin değerlendirilmesi, tesis ve kaynak yöneticilerinin çevresel ve sosyal sorumlulukları ve yeni yaklaşımların değerlendirilmesi.

805000715731 Yapı Bilgisi ve Yapı Projelerinin Analizi

Yapı tanımları sınıflamalar ve mevzuat, hizmet amaçlarına göre yapılar, konumlarına göre yapılar,  taşıyıcı sistem malzemelerine (gereçlerine) göre yapılar, taşıyıcı sistemlerine göre yapılar, bulundukları yere göre yapılar, sürekliliğine göre yapılar, mülkiyetlerine göre yapılar, inşaat safhalarına göre yapılar. yapım elemanlarına göre yapılar, yapım yönetmelerine göre yapılar, zeminler, şantiyeler, iş makineleri, temel aplikasyonu, kazılar ve dayanma yapıları, duvarlar, kemerler tonozlar ve kubbeler, kagir yapılar, betonarme  yapılar, ahşap yapılar, çelik yapılar, merdivenler, betonarme kalıpları,çatılar, doğramalar, yalıtım, kaplamalar, asma tavanlar, giydirme cepheler. İmar durumları ve yapı projelerinin genel özellikleri (vaziyet planları, planlar, kesitler, görünüşler ve detaylar), avan projelerin özellikleri ve mekansal analizler (net alan bürüt alan), uygulama projeleri türleri özellikleri ve mahal listeleri, uygulama projeleri üzerinde teknik şartnameleri karşılaştırmalı analizi. Bina inceleme ve değerlendirme (building surveying) teknikleri

805000715741 Yerleşim Alanlarında Altyapı Projelerinin Planlanması ve Uygulaması

Yerleşim alanlarındaki mevcut durum, üstyapı ve altyapı (içme suyu, kanalizasyon, atık su, katı atık ve ulaşım) analizi, kentsel altyapıya yönelik politikaların değerlendirilmesi, gelişme eğilimleri ve yatırım gereksinimlerinin tahmini, kısa, orta ve uzun vadeli yatırım planlama ilkeleri (dönemler), altyapı projelerinin hazırlanmasında kullanılacak kriterler (nüfus projeksiyonu, çevresel etkiler, asgari teknik özellikler, kapasite, vb.), içme suyu, atıksu arıtma ve katı atık tesisleri için fizibilite çalışmaları, yatırım tutarı, getirileri ve nakit akışı tahmini için farklı yaklaşımlar / teknikler ve uygulamalar, altyapı tesisleri için ulusal ve uluslararası finansal imkanlar ve uygun finansal paketlerin seçimi, seçilmiş örnek analizleri (büyükşehir ve kırsal alanlarda uygulanan bazı projelerin analizi), üstyapı ve altyapı tesislerine yönelik yardımlar ve etkileri, yapım ihalelerinde süreçler ve değerlendirme kriterleri ve değerlendirme teknikleri, altyapı tesislerine ilişkin mevzuat, yapı ve faaliyet sözleşmelerinin kapsamı, sözleşme tasarımı, özel örneklerin analizi, belediyelerin konut ve diğer üstyapı tesisleri ile ilgili politikaları, mevcut yaklaşımlardaki değişikliklerin değerlendirilmesi.

805000715751 Gayrimenkul Geliştirmede ve Değerlemede Özel Konular

Ticari gayrimenkuller ve değerleme işlemleri: temel özellikleri, sınıflandırılması ve değerleme uygulamaları, değerlemede özel varlıklar (sanayi ve ticaret işletmeleri, spor, sağlık ve dini tesisler, müstakil ve katlı konutlar, işyerleri, site ve ikinci konutlar gibi), değerleme işlemleri: gelirlerin kapitalizasyonu, nakit akımı, etkin ve verimli kullanım analizleri, maliyet yaklaşımı, karşılaştırmalı satış analizlerinin kullanımı ve bu yöntemlerin özel olaylara uygulamaları (mahkeme ve özellik gösteren örnek proje incelemeleri), kira ve değer arasındaki ilişkilerin analizi ve değerleme uygulamaları, değerleme standartları ve kalite analizleri: tarihsel gelişimi, uygulamaları, görevli/yetkili örgütler ve etkileri, gayrimenkul teorisi ve mali analiz uygulamaları: konut finansmanı, tarım kredileri ve kentsel, ticari ve tarımsal taşınmazların finansmanında kullanılan yöntemler, gayrimenkul teorisi, uygulamaları ve ilkeleri, eksperlik, brokerlik ve değerleme: güncel ve özel olaylar ve analizleri, yatırm analizi ve geliştirme, gayrimenkul ve gelişme sürecinin plancı, malik, yerel kurumlar ve devlet yönünden incelenmesi.

805000715761 Ormancılıkta Değerleme

Temel kavramlar ve kapsamları, ormanlarda değerleme: teorik esasları, ekonomik ve yasal nedenleri, ormancılıkta gelir (hasıla) analizleri, orman işletmeciliğinde yatırım ve işletme masrafları ve nakit akım analizleri, basit ve bileşik faiz formüllerinin kullanılması, orman işletmeciliğinde faiz hesabı, ormancılıkta arazi, ağaç ve diğer unsurların değerlerinin belirlenmesi: yöntemler ve uygulamaları, ormancılıkta arazi ve ağaç değerlerini etkileyen faktörlerin analizi, orman işletmeciliğinde tazminat ve zararların hesaplanması, kamu ve özel ormancılıkta proje değerleme esasları ve uygulamaları, mali ve ekonomik yönden ormancılık yatırımlarının değerlemesi (çevresel, ekonomik ve sosyal değerleme süreçleri), sermaye/hasıla oranı ve sermaye/istihdam oranı, ormancılık projelerinin kamu maliyesi, ödemeler dengesi ve ülke ekonomisine etkilerinin analizi ve örnek olay incelemeleri. 

805000715781 Para ve Sermaye Piyasaları

Temel kavramlar: piyasa türleri, piyasaların işleyiş mekanizmaları ve etkileri, para ve maliye politikaları: araçları ve etkileri, para piyasası araçları, bankacılık sistemi ve mevzuatı, Türkiye’de bankacılık sistemi ve faaliyetlerinin analizi, kredi türleri ve pazarları, sermaye piyasası: araçları, kurumları ve mevzuatı, piyasa ve borsalar (Borsa İstanbul, İzmir Vadeli İşlemler Borsası ve İstanbul Altın Borsası gibi), tahvil ve bono piyasası işlemleri (bono ihracatı, repo-ters repo pazarı, gayrimenkul sertifikaları pazarı ve diğer pazarlar), tahvil ve hazine bonosu piyasaları: işlevi, ihracı, mevzuatı ve etkileri, kamu borçlanma mekanizması, kamu borçlanmasının mali piyasalara etkileri, türev araçlar ve vadeli işlem ve opsiyon piyasaları, gayrimenkul piyasaları ile para ve sermaye piyasalarının etkileşimi: fon arzı ve talebi, araçlar, kurumlar ve etkilerinin analizi.

805000715791 Konut Finansman Sistemi

Taşınmaz rehninin ana hatları, ipotek kavramı ve kapsamı, ipotekli borç senedi ve ipotekli irad senedi, ipotekli borç senedinin temel özellikleri ve Türkiye’deki uygulamaları, bankacılık sistemi ve hukuku: Sermaye Piyasaları Kanunu, Bankacılık Kanunu, TOKİ Kanunu ve diğer ilgili düzenlemeler, konut finansman sistemleri ve Türkiye’de 6 Mart 2007 tarih ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Analizi: yapılan yeni düzenlemeler ve benimsenen konut finansman sisteminin ana hatları, sistemin olumlu ve olumsuz yönleri, ipotekli sermaye piyasası araçları ve paydaşlara etkileri, konut finansman sisteminin tüketiciler açısından değerlendirilmesi ve bu sistemde tüketicinin korunması: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun açısından değerlendirme, konut finansman sistemindeki para ve sermaye piyasası kuruluşları ve fonksiyonları, konut finansman sisteminin ekonomik etkileri, konut finansman sisteminde gayrimenkul uzmanlığının rolü ve geleceği ile ilgili tartışmalar.

805000715801 Taşınmaz Geliştirmede Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

CBS uygulamalarında ArcGIS ve NetCAD programları, ArcGIS ve NetCAD yazılımlarının gayrimenkul geliştirme analizlerinde birer araç olarak kullanımı, coğrafi verilerin yazılımlar vasıtasıyla incelenmesi, veri görüntüleme, semboloji, etiketlendirme ve kartoğrafik üretim, coğrafi verilerin analizi ve raporlanması, veri girişi, veri dönüşüm araçlar, coğrafi veritabanında topoloji, CBS’de modelleme, CBS’de mekansal analizler, eğim analizi, 3D analizleri, değer haritalarının üretilmesi ve yorumlanması ve örnek olay incelemeleri.

805000715831 Arazi Ekonomisi ve Yönetimi

Arazi mülkiyeti: tarihsel gelişimi, ekonomik düşüncelerle ilişkisi ve Türkiye’de gelişiminin analizi (yasalar, kurumlar ve yabancıların durumu), arazi kaynakları arzı: arzın özellikleri, rant kuramı ve etkilerinin analizi, esneklik ve esnekliği etkileyen faktörler, arazi talebi: kentsel ve kırsal alanda arazi talebinin özellikleri, arazi piyasası: piyasa özellikleri, rekabet ve fiyat oluşumu, değer-fiyat ilişkileri, kırsal ve kentsel arazi yönetimi: amaçları, tasarruf şekilleri (mülk, kira, ortak gibi), tasarruf şekillerinin olumlu/olumsuz etkileri, mülkiyet ve kullanım şekilleri ile ilgili yasal düzenlemeler ve kurumların analizi, arazi değerleri ve piyasa fiyatlarının analizi: analiz yöntemleri, piyasa değerinin tahmin yöntemleri, değerleme eşitliğinin tahmini ve yorumlanması, arazi kira, değer ve fiyat modellerinin tahmini ve uygulamaları, arazi kullanım şekillerinin değerlendirilmesi ve fırsat maliyeti ilişkilerinin analizi: tarım, orman, mera, spor ve rekreasyon, yerleşim, altyapı ve diğerleri, planlama, vergilendirme ve istihdam etkilerinin incelenmesi, arazi kullanımı ve çevre koruma: kullanımların çevre değerlerine etkileri, arazi kullanımı ve iklim değişikliği, amaç dışı kullanım ve doğal çevre tahriplerinin ekonomik etkilerinin analizi, arazi kullanımındaki değişikliklerin analizi: ekonometrik modeller ve CBS teknikleri ile zaman serisi, kesit ve panel verilerle analizler, gelişme, ulaşım, kentsel büyüme ve göçün etkileri, Türkiye’deki uygulamalarının incelenmesi: görevli/yetkili kurumlar, yasalar ve yargı kararlarının analizi, bölgelere göre değerlendirmeler, arazi politikasının temel esasları ve uygulamaları.

805000715881 Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlama

Kıyı kavramı ve özellikleri, kıyı bölgesi ve sınırlarının tanımlanması, kıyı bölgelerinin coğrafi, demografik ve sektörel özellikleri, Türkiye kıyıları: özellikleri, kıyı kaynakları, potansiyeli, taşıma kapasitesi, yararlanma yolları ve sorunları, Dünya ve Türkiye kıyı bölgelerinde gelişmeler, kıyı kullanımı: hızlı nüfus artışı, göçler ve kıyılarda plansız ve programsız gelişmelere bağlı tahripler, yerleşimler, sanayi, turizm ve tarım işletmeleri, kıyı yönetimi ve mevzuatı: yetkili/görevli kuruluşlar ve faaliyetleri, yasal düzenlemeler ve uygulamaları, kıyı planlanması: kıyı kentleri ve kıyı kırsal alanların gelişmesi, planlama ilkeleri ve planlama yaklaşımları: koruma ve kullanım ilişkileri, ekolojik planlama esasları ve uygulamaları, kıyı bölgelerinde bütüncül (entegre) planlama, bazı örnek projelerin incelenmesi, rasyonel kullanım ve sürdürülebilirlik kavramı, kıyı yönetimi ve planlamada CBS kullanımı, kıyı yönetimi sorunları ve çözüm yollarının tartışılması.

805000715911 İş ve Meslek Etiği

Etik kavramı ve kapsamı, tarihsel gelişim sürecinde etiğe bakış, etik teorileri, etiğin görevi: utilitarianism (yararcılık ve faydacılık), görev teorileri, hakların teorileri ve iyilik veya fazilet teorileri, etik kod, ilke, kural, standart ve değer kavramları, etik değerler: değerlerin sınıflandırılması, haklar ve özgürlükler, bireysel faaliyetlerin değerlendirilmesi, etiğin temel ilkeleri ve uygulamaları, meslek etiği kavramı ve işlevleri, mühendislik etiği: temel kavramları, uygulamaları ve fonksiyonları, mühendisler ve eksperlerin sorumluluğu, etiğin sosyal boyutu (toplumsal sorumluluk) ve ekonomik etkileri, çevresel sorumluluk, etiğin küresel veya evrensel boyutu, meslek etiğinin standartları, değerleme standartları ve uygulamaları: Uluslararası Değerleme Standartları ve etik ilkeleri, Türkiye’deki uygulamaları ve sorunları.

805000715921 Ölçme Bilgisi

Ölçme bilgisinin tanımı ve kapsamı, ileri ölçme bilgi dersinin temel hedefleri ve çıktıları, koordinat sistemleri ve hesaplama, elektronik açı ve uzaklık ölçüsü, lazer bazlı ölçme aletleri ve yöntemler, global konum belirleme sistemi, teori ve uygulama, sayısal arazi modelleme, temel hatalar/eksiklikler ve çözüm yolları.

805000715571 Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarının Değerlendirilmesi

Temel kavramlar ve değişim, çevre koruma yaklaşımları ve ekonomik düşüncelerle ilişkileri, 1950’lilere kadar ve 1950’lerden sonra çevre koruma yaklaşımları, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı: kavramın tarihsel gelişim süreci, ulusal ve uluslararası düzeylerde ele alınması, 1980’de Dünya Koruma Stratejisi ve sürdürülebilirlik, Bruntland Raporu ve sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri ve ölçütleri, yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma kavramının ekonomi politikalarına entegrasyonu, uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ve dünya ticaretine etkileri, ülke örnekleri: yasal düzenlemeler ve uygulamaların etkileri, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının tarım, sanayi ve hizmet sektörlerine yönelik politikalara entegrasyonu, kentler, imar uygulamaları ve sürdürülebilirlik, arazi kaynakları, yerleşimler, konut ve sürdürülebilirlik, yatırımlar (yabancı yatırımlar dahil) ve sürdürülebilirlik ve örnek olaylarla sürdürülebilirlik konusunun analizi.

Doktora Programı Zorunlu Dersleri

DOKTORA PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ

805101805000 İleri Düzey Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazım

Araştırma sürecinin tanımlanması: sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve yorumlama, temel araştırma yönetmeleri: betimleyici- açıklayıcı gibi ve tekniklerini (nicel ve nitel), araştırma tasarımı: araştırma önerisi yazımı, hipotez oluşturma, araştırma sorularının operasyonelleştirilmesi, anket ve mülakat formu tasarımı ve veri toplama gibi, yazılı iletişim becerilerini geliştirme: akademik makale ve tez yazımı, yazın taraması, bildiri özeti, araştırma önerisi, yayınlanacak makale ve tez gibi sosyal ve beşeri bilimlerdeki akademik yazım biçimlerinde üretmek için izlenmesi gereken kuralları, seçilmiş makale ve tezlerin incelenmesi ve öğrencilerin sunumlarının değerlendirilmesi.

805000805230 İleri Finans Matematiği ve Proje Değerleme

Yatırım değerleme yöntemleri: karlılık oranı, geri ödeme süresi, iç verim (karlılık) oranı, net bugünkü değer, fayda/maliyet analizi, değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması ve karar kriterleri, yatırım değerlemesinde risk ve belirsizlikler ve etkileri, duyarlılık analizleri, yatırım projelerinin ekonomik ve mali analiz sonuçları, menkul kıymet değerlemesi: türleri, tanım ve kapsamları, tahvil değerlemesi, pay (hisse) senedi değerlemesi, örnek olay incelemeleri ve tartışmalar.

805000805240 İleri Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kavramları ve kullanımları, CBS ve UA’da kullanılan temel kavramlar ve prosedürler, uzaktan algılama, sensörler ve araçlar kavramları ve temeli, uzaktan algılanan görüntünün işlenmesi, görüntü analizleri ve sınıflandırılması, fen bilimlerinde uzaktan algılama uygulamaları, CBS tarihi, CBS veri yapıları ve kaynakları, CBS yazılımları, uygulamaları ve kaynakları, temeller ve metodolojiler, CBS bileşenleri, veri kaynakları, vektörel ve hücresel veri, projeksiyon sistemleri, modelleme, mekansal analizler, yüzey analizleri, mekansal interpolasyon analizleri, uygulamaları ve kaynakları, temel esaslar ve yöntemler, uydu görüntüsü veri kaynakları ve özellikleri, uygun kullanım alanları ve sınırlamalar, CBS ile UA entegrasyonu.

805000805250 İleri Taşınmaz Hukuku

Ayni hak kavramı ve unsurları, ayni haklara hakim olan ilkeler, taşınmaz kavramı, tapu sicili, tescil, şerhler, beyanlar, tapu kütüğüne yapılan kayıtların hükmü, mülkiyet kavramı: içeriği, konusu ve kapsamı, mülkiyetin çeşitleri, paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ve kaybı, taşınmaz mülkiyetinin kapsamı, taşınmaz mülkiyetinin kısıtlanması, taşınmaz malikinin sorumluluğu, taşınmaz üzerinde sınırlı ayni haklar, irtifak hakları: irtifak haklarının çeşitleri, kurulması, hükümleri, taşınmaz rehni, taşınmaz rehnine hakim olan ilkeler, ipotek: ipoteğin kurulması, özellikleri, kanundan doğan ipotek hakları: ipotekli borç senedi ve irad senedi, taşınmaz yükü, Kat Mülkiyet Kanunu, devremülkler, taşınmaz kira sözleşmeleri (arsa, arazi, konut ve ticari gayrimenkuller), satış anlaşmaları, mimari ve inşaat sözleşmeleri, kamu ve özel taşınmaz geliştirme anlaşmaları.

805000805270 İleri Gayrimenkul ve Varlık Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları I

Değerleme biliminin gelişimi, değer, fiyat ve maliyet kavramlarının tanımlanması ve karşılaştırılması, mallar ve varlıkların değerlerini etkileyen faktörler, değerleme konusu olan mal ve varlıkların sınıflandırılması: taşınır mallar, taşınmazlar, sanat eserleri, antikalar ve gayrimaddi varlıklar, kırsal ve kentsel taşınmaz piyasaları: özellikleri, veri kaynakları, verilerin toplanması, analizi ve değerlendirilmesi, değerleme altlıklarının analizi: arazi ve arsaların tanımlanması, planlama verileri, arazi kullanımı ve türleri, yapıların envanteri ve tanımlanması, yapı malzemeleri ve sınıfları, diğer varlıkların tanımlanması, taşınmaz ve varlık değerleme yöntemleri: pazar değeri (karşılaştırmaya dayanan) yöntemleri, maliyet yöntemleri, kapitalizasyon teorisi ve gelir yöntemleri, kantitatif (stokastik) değerleme yöntemleri ve ileri değerleme yöntemleri, değerleme yöntemlerinin kullanılması: yasal düzenlemeler, malların özellikleri, piyasa koşulları ve mevcut verilerin yöntem seçimine etkileri, taşınmaz değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması, kırsal ve kentsel araziler ve yapıların değerleme işlemleri, kent saçaklarındaki arazilerin değerlenmesi ve rant analizi, örnek olay analizi-I: arsa değerleme uygulamaları, örnek olay analizi-II: türlerine göre arazi değerleme uygulamaları, örnek olay analizi-III: konut değerleme uygulamaları ve ticari taşınmaz değerleme uygulamaları, örnek olay analizi-IV: ofis, rezidans, alışveriş merkezi, otel ve liman değerlemeleri, örnek olay analizi-V: özellikli taşınmazların değerlenmesi, örnek olay analizi-VI: gayrimenkul proje değerlemesi, örnek olay analizi-VII: varlık değerlemesi ve gayrimaddi varlıkların değerleme çalışmaları.

805000805280 İleri Gayrimenkul ve Varlık Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları II

Türk Hukuk Sistemi’nde değerleme uygulamaları: alım-satım, ipotekli kredi ve konut finansmanı, kamulaştırma, irtifak hakları, geçici (muvakkat) işgal ve sınırlı ayni hak tesisine yönelik değerleme uygulamaları, vergilendirme, sigorta, arazi toplulaştırma ve reform uygulamaları, gelir, finansal kiralama ve kira analizleri, zarar, haksız işgal (ecr-i misil) bedeli, miras, şerefiye uygulamaları ve kat mülkiyeti, kamu taşınmazlarının satışı, özelleştirme ve devletleştirme ve özel amaçlı değerleme işlemleri, gayrimenkul değer ve kira endeksleri ve gayrimenkul analizinde kullanımı, kitlesel (toplu) değerleme uygulamaları: teorik ilkeleri ve uygulamaları, değer haritalarının üretilmesi ve kullanımı, değerleme uzmanlığı ve bilirkişilik uygulamaları, değerleme uzmanlığının kurumsallaşması, temel değerleme standartları: Uluslararası Değerleme Standartları (Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (International Valuation Standards Council-IVSC), RICS Profesyonel Değerleme Standartları (Lisanslı Değerleme Uzmanları Kıraliyet Kurumu -RICS) (RICS Professional Standards – Red Book), ABD Değerleme Enstitüsü ve Değerleme Standartları Kurulu (Apprasial Standards Board) Profesyonel Değerleme Uygulamalarının Standartları (Uniform Standards of Professional Appraisal Practices (USPAP) gibi) ile diğer uluslararası örgütlerin standartları, RICS mesleki yeterlilik kodu ve kapsamı (Assesment of Professional Competence -APC), uluslararası gayrimenkul ölçüm standartları (International Property Measurement Standard – IPMS), uluslararası yaklaşımların ülke koşullarına uyarlanması, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Kamu Gözetimi Kurumu Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu gibi örgütlerin çalışmaları ve yeterlilik koşulları, RICS ve diğer örgütlerin etik kuralları ve uygulamaların değerlendirilmesi, bilirkişilik ve değerleme uzmanlığında raporlama standartları ve kalite, bilirkişi ve değerleme raporlarının incelemesi ve denetimi, keşif, veri toplama, analiz ve raporlama süreçlerinin incelenmesi, değerleme uygulamalarında yaygın hata ve eksiklikler: seçilmiş bilirkişi ve değerleme uzmanı raporlarının incelenmesi ve vaka analizleri, Türkiye’de değerleme uygulamalarının güçlükleri ve başlıca sorunlar, seçilmiş ülkeler ve Türkiye’de değerleme çalışmalarının kurumsal organizasyonu, kamu ve özel kesimde yapılanma gerekliliği, proje hazırlama ve sunumu.

805000715290 Gayrimenkul Sektör Seminerleri

Gayrimenkul sektörünün güncel konuları (ekonomi ve maliye politikaları, para ve sermaye piyasaları, konut finansmanı, kamu taşınmazları, kadastro ve tapulama sistemleri, yerel yönetimler, imar uygulamaları, arazi mülkiyeti ve arazi tasarrufu, kentsel ve kırsal arazi kullanımındaki değişmeler ve kullanım planlaması, toplulaştırma, kamulaştırma, özelleştirme, kredi dereceleme, değerleme uygulamaları, yabancıların mülk edinimi ve etkileri, mimari tasarım ve değişimi süreci, gayrimenkul sektöründe önder kamu ve özel kuruluşlar ve faaliyetleri, küresel sermaye hareketleri ve gayrimenkul yatırımları, başarılı sektör önderlerinin yaşam öyküleri ve diğer güncel konular/olaylar gibi), davet edilen yabancı ve yerli uzmanlar tarafından işlenir.

Doktora Programı Seçmeli Dersleri

DOKTORA PROGRAMI SEÇMELİ DERSLERİ

805000805411 Kentsel ve Kırsal Bilgi Sistemleri

Temel kavramlar ve kapsamları, bilgi sistemlerine yönelik kavramlar ve kapsamları, bilgi sistemlerinin taşınmaz geliştirme sürecinde kullanımı, etkin gelişim seçeneklerinin yerel yönetimler ve diğer kamu kuruluşlarının yanı sıra toplumun tümü tarafından geliştirilebilmesinde bilgiye ulaşımın gereği ve önemi, veri katmanları, kapsanan alanların parçalara ayrılması, veri analizi ve bakımı, format dönüşümleri ve uygulamalar, arazi bilgi sistemlerine giriş: arazi kullanım politikası, arazi bilgi sistemleri fonksiyonları, gereksinimleri ve veri kalitesi, kent bilgi sistemlerine giriş: fonksiyonlar, gereksinimler ve uygulamalar.

805000805471 Çevre Yönetimi ve Yönetim Araçları

Çevre ve yönetim kavramları, çevre yönetimi kavramının gelişimi, çevre yönetimi araçlarının sınıflandırılması, geleneksel araçlar: çevre ve sağlık standartlarının belirlenmesi, direkt kontroller, çevre yönetiminin ekonomik araçları: çevre vergileri, harçlar, depozito geri ödeme sistemleri, kredi ve yardımlar, pazarlanabilir kirletici izinleri, çevresel risk analizleri, afet yönetimi, çevre durumunun raporlanması, çevresel etki değerlendirmesi, ürün hayat analizleri, çevresel denetim, çevre yönetiminin yasal boyutu, Türkiye’de çevre yönetimi: yasal ve kurumsal yapı, yönetim araçları ve yaklaşımlar, çevre yönetiminin sorunları ve çözüm önerileri.

805000805561 Kentsel Arazi Politikaları

Kentlerde arazi politikaları: temel kavramlar, stratejiler/yaklaşımlar ve ekonomik düşüncelerin tarihsel gelişimi,  ekonomi politikası, imar ve arazi politikası ilişkileri, merkezi yönetimler ve yerel yönetimlerin arazi politikaları: temel araçlar, uygulamalar ve etkileri, yerel, bölgesel ve ülkesel düzeylerdeki farklılaşmaların nedenleri ve sonuçları, bazı ülkeler ve ülkemizdeki uygulamaların örnek olay incelemeleri çerçevesinde analizi, kamu hizmetleri ve imar uygulamalarının etkileri: rant oluşumu ve paylaşımı, arazi politikasının konut üretimi ve mali etkileri, rasyonel kentsel arazi politikalarının formüle edebilmesinin temel esasları ve hedefleri, yöntemler, araçlar ve etkilerinin tartışılması.

805000805641 İleri Ölçme Bilgisi

Ölçme bilgisi tanımı ve kapsamı, ileri ölçme bilgisi temel amaçları ve çıktıları, koordinat sistemleri ve hesaplamaları, elektronik açı ve mesafe ölçümü, lazer bazlı ölçme aletleri ve yöntemleri, global konum belirleme sistemi: teori ve uygulamaları, sayısal arazi modelleme, yaygın hatalar/eksiklikler ve çözüm önerileri.

805000805671 Taşınmazların Petrografik Analizleri

Taşınmazların mineralojik ve petrografik tanımlamaları, taşınmazların petrografik sınflandırmaları, jeolojik önemleri, taşınmazların jeokimyasal bileşimleri ve sınıflandırmaları, oluşum şekilleri, maden içerebilme açısından özellikleri, petrografik ve jeokimyasal özelliklerinden yararlanarak zemin kalınlıkları ve derine doğru değişebilme özellikleri, mineraloji ve jeokimyasal bileşimlerine bakılarak çevre ve insan sağlığına etkileri, maden ve endüstriyel açıdan yerleşime açılabilme özellikleri, doğal jeolojik özellikleri açısından tanımlama ve korunabilme özellikleri, mineraloji ve petrografi açıdan yerleşim alanına açılabilme özellikleri. 

805000805681 Yer- Yapı Etkileşimi

Jeoteknik mühendisliğinde kullanılan birim sistemleri, jeoteknikte temel kavramlar, temel sismik dalga türleri, zemin sınıfları ve fiziksel özellikleri, deprem ve deprem türleri, deprem kuvvetleri ve yer-yapı etkileşimleri, yerel zemin sınıfları, deprem bölgelerine göre etkin yer-ivme katsayısı, zemin karakteristik periyodları, bina önem katsayısı, deprem riski, yerin sıvılaşması ve sismik büyümesi, depremlerde bina duyarlılığı, ahşap, yığma, betonarme ve çelik binalar için depreme dayanıklı tasarım esasları, jeoteknik rapor yazımı ve yazılan raporların değerlendirilmesine ilişkin esaslar, afet bölgelerinde yapılacak yapılara ilişkin kanun, yönetmelik ve diğer düzenlenmelerin incelenmesi.

805000805701 Taşınmazların Yer Radarı Yönetimi (GPR) İle Değerlendirilmesi

Yer radarı yöntemi (GPR) ve temel prensipleri, GPR yönteminde veri toplama ve veri işleme, yer radarı yöntemi ile yol, havaalanı, baraj ve yerleşim alanı yer araştırmalarında yüzeye yakın tabaka kalınlığı, fay, kırık, karstik boşluk, heyelan gibi jeolojik yapıların ortaya çıkarılması ve antik şehir, tapınak, mezar, gömülü duvar vb. arkeolojik yapıların araştırılması, konumlarının derinlikle birlikte belirlenmesi ve iki boyutlu (2B) – üç boyutlu (3B) görüntülenmesi, taşınmazların iç yapılarına ait kırıklarının, tuğla donatılarının, boru hatlarının ve kolonlar içindeki demir örgü donatıların belirlenmesi ve 2B-3B görüntülenmesi, eski endüstriyel alanlardaki boru, varil gibi gömülü metalik kalıntıların bulunması, bilgisayar uygulamalı örnekler. 

805000805721 Yerleşim Alanlarında Ekosistem Yönetimi

Kavramlar ve kapsamları, yerleşim alanlarında ekosistem esaslı yönetimin gereği ve önemi, yerleşim alanları dinamikleri kapsamında ekosistem yaklaşımları, ekosistem yönetiminin ilkeleri, yerleşim alanlarının yönetiminde ekosistem yaklaşımı, ekosistem esaslı yönetimin uygulanması, çevre yönetimi ve gayrimenkul geliştirmede ekosistem yönetimi uygulamaları, örnek olay analizleri.

805000805811 Taşınmaz Geliştirmede Kalite Yönetim Sistemleri Yaklaşımları

Standardizasyon, belgelendirme ve akreditasyon kavramlarının tanımlanması ve bu konudaki ulusal ve uluslararası uygulamaların incelenmesi, kuruluşlarda uygulanabilen kalite yönetim sistemi (ISO 9001:2000) ve bu standartlarla ilgili diğer uluslararası standartların (çevre yönetim sistemi gibi) incelenmesi, taşınmaz geliştirme sistemiyle bu standartların ilişkilerinin kurulması, sistem yaklaşımlarının taşınmaz geliştirme faaliyetlerine uygulanması, taşınmaz geliştirme stratejilerinde iyileştirilmesi gereken alanların tanımlanması, önleyici faaliyet yaklaşımının taşınmaz geliştirme sistemine uygulanabilme olanakları ve organizasyonel raporlama faaliyetleri.

805000805891 Doğal Kaynakların Değerlenmesi ve Yönetimi

Doğal kaynakların jeolojik ve ekonomik tanımları, doğal kaynakların jeolojik oluşumu, doğal kaynakların sınıflandırılması, doğal kaynakların petrografik tanımlamaları, doğal kaynakların jeokimyasal analiz yöntemleri ve jeokimyasal bileşimleri, doğal kaynaklar ve taşınmazların mülkiyeti arasındaki ilişkiler, doğal kaynakların değerlemesi: teori ve uygulamaları, değerleme standartları ve diğer yasal düzenlemelerin analizi, doğal kaynakların işletilmesi: işletme tipleri, piyasa yapıları, maliyetler, gelirler ve karlılık analizleri, doğal kaynakların işletilmesinin insan sağlığına etkileri, doğal kaynakların işletilmesinin çevreye etkileri, doğal kaynakların jeolojik yapısı ve rezervi, doğal  kaynakların XRF, ICP ve Raman Konfokal Spektrometresi yardımıyla mineralojik ve jeokimyasal bileşimlerinin belirlenmesi.

805000805901 Arazi Islahı

Arazi ıslahı kavramı ve kapsamı, sulama suyu kalite parametreleri, sulama suyu ile toprak tuzluluğu ilişkisi, tuzluluk bitki verimi ilişkisi, sorunlu topraklar, tuzlu, sodyumlu ve tuzlu sodyumlu toprakların ıslahı, yıkama suyu uygulamaları, arazi ıslahında kullanılan materyaller, gerekli kimyasal ıslah maddesi miktarının hesaplanması, eğim, taşlılık ve erozyon gibi fiziksel bozukluğa sahip arazilerin ıslahı, endüstriyel kirliliğe maruz toprakların ıslahı, arazilerin mayınlardan temizlenerek tarıma açılması, arazi ıslahının maliyetleri ve faydalarının ölçülmesi, ıslah projelerinin ekonomikliğinin değerlendirilmesi, arazi ıslahı çalışmalarının organizasyonu: bazı ülkelerden örnekler ve Türkiye’deki durumu ve temel stratejiler üzerinde tartışmalar.

Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersleri

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ

805100715000 Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazım

Araştırma sürecinin tanımlanması: sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve yorumlama, temel araştırma yöntemleri (betimleyici, vb.) ve teknikleri (nicel ve nitel), araştırma tasarımı: araştırma önerisi yazımı, hipotez geliştirme, araştırma sorularının gerçekleştirilmesi, anket ve mülakat formu tasarımı ve veri toplama, yazılı iletişim becerilerini geliştirme: akademik makale ve tez yazımı, yazın taraması, bildiri özeti, araştırma önerisi gibi sosyal ve beşeri bilimlerdeki akademik yazım biçimlerine uygun yazım için izlenmesi gereken kurallar, seçilmiş makale ve tezlerin incelenmesi ve öğrencilerin sunumlarının değerlendirilmesi.

805000715150 Temel Finans Matematiği ve Proje Değerleme

Kapsamı ve içeriği, tanımlayıcı istatistikler, oran ve yüzde analizleri, faiz teorisi, basit faiz, iskontonun tanımı ve basit iskonto işlemleri, bileşik faiz ve işlemleri, bileşik iskontonun tanımı ve işlemleri, taksitler (annüiteler): tanımı, işlemleri ve türleri, borç amortismanı (istikraz), sermaye bütçelemesi, amortisman hesaplama yöntemleri ve etkileri, finansal kaldıraç ve etkileri, yatırımların karlılık analizleri, yatırım projesi değerleme yöntemleri: karlılık oranı, geri ödeme süresi, iç verim (karlılık) oranı, net bugünkü değer, fayda/maliyet analizi, değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması ve karar kriterleri, proje değerlemesinde risk ve belirsizlikler ve etkileri, duyarlılık analizleri, yatırım projelerinin ekonomik ve mali analiz sonuçları, menkul kıymet değerlemesi: türleri, tanım ve kapsamları, tahvil değerlemesi, pay (hisse) senedi değerlemesi, örnek olay incelemeleri ve tartışmalar.

805000715180 Taşınmaz Hukuku

Mülkiyet kavramı, içeriği, konusu ve kapsamı, mülkiyetin çeşitleri, paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ve kaybı, taşınmaz mülkiyetinin kapsamı, taşınmaz mülkiyetinin kısıtlanması, taşınmaz malikinin sorumluluğu, taşınmaz üzerinde sınırlı ayni haklar, irtifak hakları, irtifak haklarının çeşitleri, kurulması, hükümleri, taşınmaz rehni, taşınmaz rehnine hakim olan ilkeler, ipotek: ipoteğin kurulması, özellikleri, kanundan doğan ipotek hakları: ipotekli borç senedi ve irad senedi, taşınmaz yükü.

805000715200 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları I

Ekonomi biliminde değerin oluşumu: kuramsal analiz ve uygulamalar, değer, fiyat ve maliyet kavramlarının tanımlanması ve karşılaştırılması, mallar ve varlıkların değerlerini etkileyen faktörler, değerleme konusu olan mal ve varlıkların sınıflandırılması: taşınır mallar, taşınmazlar, sanat eserleri, antikalar ve gayrimaddi varlıklar, kırsal ve kentsel taşınmaz piyasaları: özellikleri, veri kaynakları, verilerin toplanması, analizi ve değerlendirilmesi, değerleme altlıklarının analizi: arazi ve arsaların tanımlanması, planlama verileri, arazi kullanımı ve türleri, yapıların envanteri ve tanımlanması, yapı malzemeleri ve sınıfları, diğer varlıkların tanımlanması, taşınmaz ve varlık değerleme yöntemleri: pazar değeri (karşılaştırmaya dayanan) yöntemleri, maliyet yöntemleri, kapitalizasyon teorisi ve gelir yöntemleri, kantitatif (stokastik) değerleme yöntemleri ve ileri değerleme yöntemleri, değerleme yöntemlerinin kullanılması: yasal düzenlemeler, malların özellikleri, piyasa koşulları ve mevcut verilerin yöntem seçimine etkileri, taşınmaz değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması, kırsal ve kentsel araziler ve yapıların değerleme işlemleri, kent saçaklarındaki arazilerin değerlenmesi ve rant analizi, örnek olay analizi-I: arsa değerleme uygulamaları, örnek olay analizi-II: türlerine göre arazi değerleme uygulamaları, örnek olay analizi-III: konut değerleme uygulamaları ve ticari taşınmaz değerleme uygulamaları, örnek olay analizi-IV: ofis, rezidans, alışveriş merkezi, otel ve liman değerlemeleri.

805000715210 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları II

Türk Hukuk Sistemi’nde değerleme uygulamaları: alım-satım, ipotekli kredi ve konut finansmanı (ipotek), kamulaştırma, irtifak hakları, geçici (muvakkat) işgal ve sınırlı ayni hak tesisine yönelik değerleme uygulamaları, vergilendirme, sigorta, arazi toplulaştırma ve reform uygulamaları, gelir, finansal kiralama ve kira analizleri, zarar-ziyan, haksız işgal (ecr-i misil) bedeli, miras, şerefiye uygulamaları ve kat mülkiyeti, kamu taşınmazlarının satışı, özelleştirme ve devletleştirme ve özel amaçlı değerleme işlemleri, gayrimenkul değer ve kira endeksleri ve gayrimenkul analizinde kullanımı, kitlesel (toplu) değerleme uygulamaları: teorik ilkeleri ve uygulamaları, değer haritalarının üretilmesi ve kullanımı, değerleme uzmanlığı ve bilirkişilik uygulamaları, değerleme uzmanlığının kurumsallaşması, temel değerleme standartları: Uluslararası Değerleme Standartları (Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (International Valuation Standards Council-IVSC), RICS Profesyonel Değerleme Standartları (Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu -RICS) (RICS Professional Standards – Red Book), ABD Değerleme Enstitüsü ve Değerleme Standartları Kurulu (Apprasial Standards) Profesyonel Değerleme Uygulamalarının Standartları (Uniform Standards of Professional Appraisal Practices (USPAP) gibi) ile diğer uluslararası örgütlerin standartları, RICS mesleki yeterlilik kodu ve kapsamı (Assesment of Professional Competence -APC), uluslararası gayrimenkul ölçüm standartları (International Property Measurement Standard – IPMS), Türkiye’de değerleme standartları ve uygulamaları, bilirkişilik ve değerleme uzmanlığı çalışmaları: raporlama ve kalite analizleri, seçilmiş örnek olay analizleri ve proje uygulamaları ve sunumları.

805000715190 Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları

CBS ve Uzaktan Algılama (UA)’da kullanılan temel kavramlar ve prosedürler, uzaktan algılama, sensörler ve araçlar kavramları ve temeli, uzaktan algılanan görüntünün işlenmesi, görüntü analizleri ve sınıflandırılması, CBS bileşenleri, veri kaynakları, vektörel ve hücresel veri, projeksiyon sistemleri, mekansal analizler, yüzey analizleri, mekansal interpolasyon analizleri, uygulamaları ve kaynakları, temel esaslar ve yöntemler, uydu görüntüsü, uydu görüntüsü sınıflandırma uygulaması, değer haritaları

805000715290 Gayrimenkul Sektör Seminerleri

Gayrimenkul sektörünün güncel konuları (ekonomi ve maliye politikaları, para ve sermaye piyasaları, konut finansmanı, kamu taşınmazları, kadastro ve tapulama sistemleri, yerel yönetimler, imar uygulamaları, arazi mülkiyeti ve arazi tasarrufu, kentsel ve kırsal arazi kullanımındaki değişmeler ve kullanım planlaması, toplulaştırma, kamulaştırma, özelleştirme, kredi dereceleme, değerleme uygulamaları, yabancıların mülk edinimi ve etkileri, mimari tasarım ve değişimi süreci, gayrimenkul sektöründe önder kamu ve özel kuruluşlar ve faaliyetleri, küresel sermaye hareketleri ve gayrimenkul yatırımları, başarılı sektör önderlerinin yaşam öyküleri ve diğer güncel konular/olaylar gibi), davet edilen yabancı ve yerli uzmanlar tarafından işlenir.

Tezli Yüksek Lisans Programı Seçmeli Dersleri

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER

805000715301 Gayrimenkul Finansmanı

Temel kavramlar ve yaklaşımlar, taşınmaz finans terminolojisi, taşınmaz yatırımı için finans analizi yöntemleri, para ve sermaye piyasaları, kurumları ve sermaye kaynakları, fon arzı ve talebi, mali piyasalar: riskler ve getiriler, modern portföy yönetimi teorisi-taşınmaz piyasalarına uygulamaları, taşınmaz piyasalarında kredi kaynakları: ulusal ve uluslararası, kredi-maliyet-karlılık ilişkileri, uzun vadeli konut finansmanı sistemi, arazi yatırımları ve arsa geliştirme yatırımlarının finansmanı, finansman açısından taşınmaz değerleme işlemleri ve işlevleri, nakit akımı analizi, bilgisayar ile modelleme, fizibilite çalışmaları, farklı şehirlerde ve arazi kullanımlarında bireysel projelerin finansı ve bilgisayar ile sayısal analizler, performans ölçümü ve değerlendirme, emlak piyasası sorunları, örnek olay incelemeleri.

805000715311 Kentsel Alan Düzenlemesi

Temel kavramlar ve tanımlar, kentleşme ve arsa talebi, Türkiye’de kentleşme ve arazi talebi, 3194 Sayılı İmar Kanunu, imar planları ve uygulamaları (3194 Sayılı Kanunun 18. maddesinin uygulamaları ve sonuçları), arsa ve arazi düzenlemeleri: ilkeler, Türkiye’deki uygulamaları ve sonuçları, Türkiye’de imar planlarının hazırlanması ve uygulanmasındaki sorunlar, zorluklar ve çözüm önerileri, örnek olay incelemeleri ve tartışmalar. 

805000715321 Gayrimenkul Geliştirmede İstatistiksel Yöntemler ve Örnekleme

Temel kavramlar, ölçü ve ölçü türleri, verilerin düzenlenmesi: Sıklık tabloları ve grafikler, nicel ve nitel verilerde konum ölçüleri, nicel ve nitel verilerde değişim ölçüleri, rastgele değişken, taşınmaz piyasası veri toplama yöntemleri: orijinal ve ikincil veri kaynakları, hipotez ve hipotez testleri, betimsel istatistikler, olasılık, olasılık dağılımları, nokta ve aralık tahmini, örnekleme yöntemleri, anket tasarımı, olasılık dağılımları, teorik dağılımlar, varyans analizi, istatistiksel teknikler: diskriminant, kümeleme, faktör analizi, en küçük kareler ve diğer yöntemler regresyon analizi: basit tek değişken, çoklu regresyon analizi ve basamaklı regresyon, mevsimsel etkiler, panel verileri, zaman serileri, doğrusal olmayan regresyonlar, parametrik ve parametrik olmayan testler, indeksler, eşanlı denklemler, gayrimenkul piyasasında kantitatif tekniklerin kullanımı, araştırma sonuçlarının raporlanması, karar modelleri, zaman ayırımı, araştırma alanları ile ilgili bilgisayar programlarının tanıtımı ve sunumu.

805000715331 İşletme Değerlemesi

İşletme, şirket ve teşebbüs kavramları, işletme değeri ve bunu etkileyen faktörlerin analizi, temel değerleme verilerinin toplanması, veri analizi ve değerleme süreçleri, etkin pazar hipotezi, teknik ve temel analiz, serbest nakit akışları, indergenmiş nakit akımları (net bugünkü değer) analizi, net aktif değeri-defter değeri yöntemi, emsal değer,  işleyen teşebbüs değeri, piyasa değeri, tasfiye değeri yöntemi, temettü verimi yöntemi, sermaye varlıklarını fiyatlama modelleri, çoklu faktör modelleri, değer düzeltme işlemleri (bazı unsurların/faktörlerin eklenmesi ve/veya çıkarılması işlemleri), işletmenin toplam değerinin tespiti, Türkiye’de şirket değerleme yöntemlerinin kullanımı, uygulama alanları, deneyimler ve başlıca sorunların tartışılması, örnek olay incelemeleri. 

805000715341 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

İnşaat ve gayrimenkul kavramları, inşaat ve gayrimenkullerin sınıflandırılması, inşaat işletmesi kuruluş işlemleri, inşaat işletmesi muhasebe hesap planı oluşturulması, inşaat işletmelerinde kullanılan defter ve belgeler, inşaat işletmelerinde maliyet hesaplamaları ve muhasebe işlemleri, gayrimenkul muhasebesiTMS – 11 inşaat sözleşmeleri standardımaddi duran varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve muhasebesi, özel bina inşaatlarında asgari işçilik uygulaması, ihale konusu inşaat işlerinde asgari işçilik uygulaması.

805000715351 Türkiye Kadastrosu

Kadastronun tanımı ve amacı, Türkiye kadastrosunun evreleri, kadastro çeşitleri: mülkiyet kadastrosu, orman kadastrosu, afet ve mera kadastrosu çalışmaları, kadastronun yenilenmesi çalışmaları, Türkiye kadastrosunda üretim ve verimlilik, Türkiye kadastrosunun kapsam ve içeriği, özel sektörün kadastro çalışmalarındaki rolü ve katkıları, Türkiye kadastrosunda maliyetler ve maliyetin geri kazanımı ve sonuçları, kadastronun mevcut sorunları, çözümler ve öneriler. 

805000715361 Gayrimenkul Ekonomisi ve Yönetimi

Temel kavramlar ve kapsamları, taşınmaz kavramının tarihsel gelişimi, Türk Hukuk Sisteminde taşınmaz kavramı ve kapsamı, gayrimenkul arzı: kentsel arazi, arsa ve bina arzı ve özellikleri, kırsal gayrimenkul arzı ve özellikleri, ticari yapılar ve devre mülkler ve özellikleri, taşınmaz talebi ve talebin tahminlenmesi, kırsal ve kentsel taşınmaz piyasaları ve piyasa özellikleri, taşınmaz piyasalarının para ve sermaye piyasaları ile etkileşimi, piyasa verileri ve piyasaların düzenlenmesi, taşınmaz yönetimi, bina, ticari yapılar ve devre mülk yönetimi ve yöneticilik, profesyonel gayrimenkul yöneticiliği: görevleri, hukuki sorumluluğu ve sorunları, taşınmaz yatırımlarının analizi: yatırım ilkeleri, yatırım stratejileri, değerleme, finans ve vergileme, varsayımlar, öz kaynaklar ve vergi sonrası kar, risk analizi, işletme tipleri ve başlıca taşınmaz geliştirme organizasyonları, taşınmaz mülkiyeti ve yabancıların mülk edinmesinin ekonomik, sosyal ve politik yönlerinin değerlendirilmesi.

805000715371 Kamulaştırma Tekniği ve Yeniden İskan

Tarihsel gelişimi, tanımı ve kapsamı, kamulaştırma süreci ve koşulları, ekonomik, toplumsal ve politik yönleri, kamulaştırma tekniği: kamulaştırma sürecinin işleyişi, kamu yararı kararı ve bu kararı verecek merciler, kamulaştırma hazırlık işlemleri, kadastro görmüş ve görmemiş yerlerde tespit işlemi ve kamulaştırma uygulaması, ülkemizde yasalarda kamulaştırmaya yaklaşım ve uluslararası kuruluşların (Dünya Bankası gibi) kamulaştırma ve yeniden iskan konusuna yaklaşımlarının karşılaştırılması, özel mülkiyet ve kamusal araziler yönünden kamulaştırma süreci, kamulaştırma uygulamaları: altyapı yatırımları, yeniden iskan, imar ve şehircilik, savunma, toplulaştırma ve reform uygulamaları ve diğer amaçlarla kamulaştırma işlemleri, kamulaştırma bedelinin saptanması ve ödenmesi: değerleme yöntemleri ve bunların uygulamaları, örnek proje incelemeleri, bedelin ödenmesi ve koşulları, kamulaştırma yöntemleri ve değerleme işlemleri: satın alma yöntemi ve değerleme (kıymet takdiri ve uzlaşma komisyonlarının görevleri), tam ve kısmen kamulaştırma ve değerleme, irtifak hakkı tesisi ve değerleme, acele kamulaştırma ve değerleme, kamulaştırmasız el koyma ve arazinin boşaltılmasında ağaç, ürün ve varlık bedellerinin saptanması, trampa yoluyla kamulaştırma ve değerleme, taşınmazın bedelsiz kullanılması, idareler arasında taşınmaz devri ve değerleme, kamulaştırmada kiracı ve ortakçıların hakları ile işgalcilerin tazmini, kamulaştırmadan vazgeçme ve bedelin geri ödenmesi, taşınmaza verilen hasarların saptanması, yeniden iskan süreci: ekonomik ve fiziksel yeniden iskan, yaklaşım farklılıkları ve yöntemler, yeniden iskanın işleyişi, yasal ve kurumsal değişmelerin analizi, değerleme çalışmaları ve etkileri, bilirkişilik ve uygulamaları, süreçlerin izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinin esasları, etki analizi: kamulaştırma ve yeniden iskan öncesi ve sonrası malikin/hane halkının tarımsal ve toplam gelirinin karşılaştırmalı analizi, kamulaştırma ve yeniden iskanın gelire ulaşım olanakları üzerine olası etkileri, sosyal yapı ve çevre kalitesindeki değişmelerin analizi gibi konuların teorik ve uygulamalı olarak incelenmesi.

805000715381 Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Devre Tatil ve Devre Mülk Sözleşmeleri

Hak kavramı, ayni hak şahsi hak ayrımı, tüketicinin korunmasının nedenleri ve tüketicinin korunması hukukunun dünyada gelişimi,  tüketicinin korunması hukukunun Türkiye’deki gelişimi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK), devre mülk hakkının niteliği ve hukukumuzdaki düzenlemesi, devre mülk hakkının kuruluşu ve ayni hak sağlamasının getirdiği sonuçlar, devre mülk hakkı ile devre tatil sözleşmelerinin karşılaştırılması, bir tüketici işlemi olarak devre mülk ve devre tatil sözleşmeleri, devre tatil sözleşmesinin kuruluşu ve özellikleri, devre tatil sözleşmesine ilişkin TKHK, devre tatil sözleşmesinde tarafların hakları ve borçları, devre mülk ve devre tatil sözleşmelerinin sona ermesi, devre tatil sözleşmesinin hazırlanması ve sözleşme örneklerinin incelenmesi, devre mülk ve devre tatil sözleşmelerinde uyuşmazlıkların çözümü ve tüketici hakem heyetleri, tüketici mahkemeleri.

805000715391 Sanat Eserleri ve Tarihsel Varlıkların Değerlenmesi

Binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde farklı kültürlerin yarattığı ve bugün korunmaları ve sürdürülebilirlikleri evrensel önem taşıyan değerler olarak kültür varlıkları ve sanat eserlerinin değerlemesi ve bu anlamda farklı dönem ve uygarlık kültürü açısından çeşitlilik ve zenginliğe sahip bir ülke olan Türkiye’nin potansiyel yapı stoku ve değerlerinin ortaya konması, tarih, nitelik ve mekan boyutlarına sahip taşınır-taşınmaz kültür varlıklarının değerlendirilmesi, tanımlar, ilgili terminoloji, sanat yapısı olarak adlandırılan köprü, viyadük gibi yapılar ile özel statüde değerlendirilmesi gereken yapılar, anıt, sit, sanat eseri, vb. tanımlar, ilgili yasal-yönetsel çerçevenin irdelenmesi, özel değere ve sanat değerine sahip yapıların değerlenmesi, değerlendirmede göz önünde bulundurulması gereken kriterler, korunması gerekli tarih/kültür varlıklarının tanımlanması ve değerlemesi: yöntemler ve bunların uygulamaları.

805000715401 Mimari Tasarım ve Gayrimenkul Değerlemesi

İnsanların yaşamını kolaylaştırmak ve barınma, çalışma, dinlenme, sosyal eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekanları ve fiziksel çevreyi tasarlama ve inşa etme bilim ve sanatı ya da yapı sanatı olarak tanımlanan mimarlık ve mimari tasarımın değerlendirilmesi, mimari tasarımın gelişimi, tarihçesi, tasarım süreci, mimari tasarım yaklaşımları, tasarım akımları, mimari tasarımda biçim, form ve mekansal özelliklerin değerlendirilmesi, mimari formun temel elemanları, mimarinin algılanması, mimari kalite, fonksiyon ve stil, mimari ve şehir formundaki eğilimler, tasarım nitelik/kalitesinin taşınmaz değerine katkısı, etkileri, farklı yapı türlerinde mimari tasarım yaklaşımları, tasarımın niteliği,  yapı sınıflandırmaları, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf yapılarda mimari tasarımın değerlemeye etkileri, mimari formun sosyal ve kültürel açıdan değerlendirilmesi, modern ve geleneksel mimari, bina tipleri ve inşaat metotları, kaliteli mimarinin taşınmaz değerleri üzerindeki etkisi, yapılarda tasarım özelliklerinin taşınmaz değerlerine katkılarının analizi: yöntemler ve uygulamaları, mimari tasarımın (konut, otel ve ticaret tesisleri projeleri) şehirlerden örneklerle incelenmesi.

805000715411 Kat Mülkiyeti

Kat mülkiyeti kurumunun gelişimi ve tarihçesi, kat mülkiyeti öncesi uygulamalar, paylı mülkiyet, kat mülkiyeti ve kat irtifakının hukuki niteliği, kat irtifakının kurulması ve hükümleri, kat mülkiyetinin kapsamı, arsa payı ve ortak yer kavramları, kat mülkiyetinin kurulması, kat maliklerinin hakları, kat maliklerinin borçları, kat mülkiyetinde yönetim ve yönetici, kat mülkiyetinde yenilik ve ilaveler yapılması, kat mülkiyetinin sona ermesi, toplu yapı kavramı ve kurulması, toplu yapılara ilişkin özel hükümler, devre mülk kavramı ve Kat Mülkiyeti Kanunundaki düzenlemesi.

805000715421 Gayrimenkul Geliştirmede Modelleme ve Kestirim

Gayrimenkul geliştirmede model oluşturma; gayrimenkul analizinin matematiksel temeli; gayrimenkul analizi için istatistiksel yöntemler; regresyon analizine genel bakış: klasik doğrusal regresyon modeli ve istatistiksel çıkarım; basit modelin çoklu doğrusal regresyona genelleştirilmesi; doğrusal, logaritmik, yarı logaritmik, parabolik kalıp; klasik doğrusal regresyon modelinin varsayımlarının ihlali; çoklu bağlantı ve değişen varyans; hedonik regresyon, swiching regresyon; zaman serileri modelleri; kestirimin değerlendirilmesi; eşanlı denklem sistemleri; Vektör Otoregresif Modeller (VAR); VAR’ın kestirimde kullanımı; gayrimenkul piyasalarında eşbütünleşme; uygulamada gayrimenkul kestirimleri; gayrimenkul fiyatının kestirimi.

805000715441 Yapımda Ekonomik Değerlendirme ve Maliyet Yönetimi

Yapım yeri, maliyet ve imalat maliyetleri, faiz oranı ve sermaye maliyeti, paranın zaman değeri, indirgeme, ekonomik eşdeğerlik hesapları, enflasyon ve yatırım kararları, ekonomik değerlendirme yöntemleri, belirlilik ve belirsizlik durumlarında yatırım karar kriterleri, yenileme analizi, beklenen değer, karar ağacı, belirsizlik durumunda kullanılan yöntemler, karar matrisi, laplace, maximin ve maximax, hurwicz kriterleri, inşaat projesinin temel evreleri ve bu evrelerdeki kararlar için gerekli maliyet bilgileri, inşaat firmalarında maliyet yönetimi:maliyeti hesabının yapısı, türleri, yöntemleri, kar analizi ve riskleri, birim maliyet analizi ve fiyatlar, firmalarda proje maliyetlerinin kontrolü ve bir maliyet kontrol aracı olarak varyans analizi, proje sahipleri açısından maliyet yönetimi, ilk yatırım maliyeti ve yıllık masraflar, proje sahipleri açısından detaylı tasarımı bitmiş ve sözleşme dokümanları hazırlanmış proje üzerinden maliyet hesabı, son keşif, ön proje üzerinden maliyet hesabı, girişim-planlama evresinde maliyet hesabı, tasarım ve yapım evresinde maliki açısından maliyet kontrolü, kantitatif analiz yaklaşımları: karar teorisi, karar tipleri, karar matrisi, marjinal analiz, envanter modelleri, envanter kontrolünün önemi ve kararlar, tedarik modeli, üretim modeli, doğrusal programlama modelleri ve çözüm teknikleri, analitik hiyerarşi yöntemi. 

805000715451 İnşaat Projeleri ve Sözleşme Yönetimi

Uluslararası inşaatın yapısı, durumu ve özellikleri: uluslararası stratejik işbirlikleri, uluslararası standartlar ve Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (The International Federation of Consulting Enginneers-FIDIC) sözleşmeleri, uluslararası inşaat sözleşmelerinde uyuşmazlıklar ve çözüm yöntemleri, resmi uyuşmazlık çözüm yöntemleri, yargı, tahkim, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri; müzakere, arabuluculuk, partnering, FIDIC sözleşmelerinde uyuşmazlık çözümü, uluslararası inşaat projelerinde riskin değerlendirilmesi, risk yönetimi, enflasyon, yabancı ülke riski; uluslararası inşaatlarda insan kaynakları yönetimi, seçilmiş başlıca ülkelerde inşaat projeleri ve sözleşme yönetimi uygulamalarının karşılaştırılması.

8050007155461 Gayrimenkul Vergi Mevzuatı ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Vergi tekniği ve temel ilkeleri (verginin konusu, mükellefi, tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsili, vergilerin sınıflandırılması ve temel özellikleri), temel vergi mevzuatı: temel kavramlar ve genel hükümler, gayrimenkul alım-satım ve inşa kazancı, gayrimenkullerle ilgili vergi avantajları (yatırım indirimi, yeniden değerleme, maliyet bedeli artırımı, yenileme fonu, teşvikli yatırımlarla ilgili avantajlar, gayrimenkul satış kazancının vergiden istisna olması), KDV uygulaması ve harçlar, gayrimenkul kiralamasından elde edilen gelirler, emlak vergisi ve veraset ve intikal vergisi, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında vergilendirme, Vergi Usul Kanunu’nda gayrimenkullerle ilgili değerleme hükümleri ve yabancıların durumu, gayrimenkul vergi uygulamalarında örnek olaylar ve çözüm yolları üzerindeki tartışmalar, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşu ve işleyişi, dünyada ve Türkiye’de gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul piyasalarındaki rolleri, ipotekli piyasalar ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırımlarının geleceği ve alternatif örgütlenme biçimleri. 

805000715471 Koruma Alanları, Yönetimi ve Taşınmaz Piyasaları İle İlişkileri

Koruma kavramının gelişimi ve değişimi, dünyada ve Türkiye’de koruma yaklaşımının gelişimi, alan koruma ilkeleri ve uygulamaları, alan koruma mevzuatının gelişimi ve değişimi, korumanın mülkiyet hakkına etkisi ve kamu yararı kavramı, alan koruma statüleri ve örgütsel yapısının analizi: Türkiye’de farklı yasalarla oluşturulan koruma alanları, uluslararası koruma örgütleri ve rolleri, koruma alanlarının yönetimi: sit alanları (arkeolojik, doğal, kentsel, tarihsel ve üst üste çakışan sit alanları), özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları ve diğerleri, sulak alanlar, su havzaları ve koruma alanları, koruma alanlarının yönetim araçları ve sorunları; koruma alanlarının tespit ve tescil işlemleri, koruma amaçlı imar planı yapımı ve uygulamaları, koruma alanlarında kalan özel mülklerin kamulaştırılması, koruma alanlarında yapılaşma yasağı ve trampa uygulamaları, gayrimenkul sertifikası uygulamaları, imar hakkı aktarımı ve hakkın denkleştirilmesi olanakları, koruma kararlarının taşınmazın mülkiyet ve kullanımına etkileri: taşınmaz talebi, kirası ve değerine olası etkilerin analizi, koruma uygulamalarının fayda-maliyet analizleri, kamu veya toplum yararı ile bireysel yarar denkleştirmesi, alan koruma uygulamalarının finansmanı, uluslararası kurumların yaklaşımları ve değerleme kurumların standartlarının (RICS ve IVSC standartları) analizi: ulusal düzenlemelerin uluslararası yaklaşımlarla uyumlaştırılması, koruma uygulamalarında alternatif politika seçeneklerinin analizi ve uygun yönetim modellerinin analizleri.

805000715511 Tesis Programlama ve Tesis Tasarımı

Hizmet kavramları, tesis envanter sistemleri, doluluk oranını dikkate alarak daha uygun tasarım çözümü, kısıtlamalar, düzenlemeler ve teşvikler, büyük ölçekli ana planlama projelerini kullanmak, master planı küçük ölçekli projelere uygulamak, tesis yönetimi için kullanılan en son donanım ve yazılımın kullanılması, mevcut tekniklerin tarihçesi ve gelişimi, CAFM ve IWMS’ye genel bakış, CAFM ve IWMS arasındaki fark, CAFM ve IWMS uygulamaları, IWMS’nin bir parçası olarak AutoCAD kullanımı, REVIT ve CAFM kullanımı, REVIT’ten IWMS’ye ve benzerlerine verilerin içe ve dışa aktarımı, verilerin manipulasyonu, verilerin analiz edilmesi, bilgilerin raporlanması, yapı bilgi modellemesi (BIM), BIM’in CAFM ve IWMS ile entegrasyonu.

805000715531 Tesis İşlemleri ve Bakım İlkeleri ve Uygulamaları

Kamu ve özel işletmelerde sürdürülebilir tesis yönetimi ilkeleri, yaklaşımları ve başlıca uygulama alanları, tesis yönetimi için piyasa potansiyeli ve gelişme eğilimi, varlıkların stratejik ve operasyonel planlaması ile tesis yatırımlarının analizi, bina maliyetleri ve inşaatı üzerine odaklanan disiplinlerarası bir bakış açısı; maliyetler: portföy ve bütçe yönetimi ile ilgili finansal analiz, tesis yatırımları riski, finansal kaynaklar, kaynakların etkin kullanımı, kaynakların maliyet ve risk bakımından karşılaştırılması, uygun kaynakların ve sermaye yapısının belirlenmesi, Uluslararası Tesis Yönetimi Birliği’nin (IFMA) kapsamlı bir incelemesi ) standartlar, Uluslararası Mülkiyet Ölçüm Standartları (IPMS) ve tesis yönetimi ile ilgili diğer standartlar, emlak ve şantiyeler, toplu yapılar (konutlar), alışveriş ve iş merkezleri dahil olmak üzere Türk tesis yönetimi mevzuatının analizi, yaklaşım ve uygulamaları, fabrikalar ve antrepo alanları (lojistik dahil), eğitim ve sağlık kuruluşları, çok amaçlı gayrimenkuller, kulüpler ve spor kompleksleri, yaşlı bakım tesisleri, limanlar ve tren istasyonları, tarım işletmeleri ve ormanları, öğrencilerin seçtikleri proje hakkında deneyim sahibi olmalarının sağlanması; Kurumlarla örnekler ve tesis yönetimi yaklaşımları, Türkiye’deki tesis yönetimi işletmelerinin yapı ve gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi, IFMA standartları ve Türkiye’deki uygulamaların analizi: gayrimenkul ve tesis yönetiminin yasal yönleri, görev ve yetkiler, geleneksel yönetim ve yönetim yaklaşımları, modern yönetim yaklaşımları ve sürdürülebilirlik analizleri, başarılı tesis yönetim örneklerinin değerlendirilmesi, tesis ve kaynak yöneticilerinin çevresel ve sosyal sorumlulukları ve yeni yaklaşımların değerlendirilmesi. lojistik), eğitim ve sağlık kurumları, çok amaçlı gayrimenkuller, kulüpler ve spor kompleksleri (jokey kulüpleri dahil), yaşlı bakım tesisleri, limanlar ve tren istasyonları, tarım işletmeleri ve ormanlar, tesis yönetiminin analizi: planlama, programlama ve bütçeleme, gerçek emlak işlemleri, sürdürülebilirlik, tasarım-üretim-işlem döngüleri, hazırlık, güvenlik, temizlik, işletme ve bakım hizmetleri, dış kaynak kullanımının avantaj ve dezavantajlarının analizi: ölçek ekonomisi, iç ve dış kaynak maliyet analizi, kıyaslama süreci, temel performans göstergeleri, işletme performansı ve işletme değeri etkisi Tesis yatırımlarında riskler, maliyetler ve fayda analizleri, seçilen proje örnekleri ve kurumların tesis yönetimi yaklaşımları: saha deneyleri ve örnek olay incelemeleri ve raporlama, tesis yönetiminde finansal analiz ve değerlendirme, tesis yönetim standartları: Uluslararası Tesis Yönetimi Derneği’nin gözden geçirilmesi (IFMA) standartları, BOMA, EUROFM ve diğer kurumlar, Uluslararası Mülkiyet Ölçüm Standartları (IPMS) ve tesis yönetimi perspektifinden diğer standartlar, Türkiye’deki tesis yönetimi işletmelerinin yapı ve gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi, IFMA standartları ve uygulamaların analizi Türkiye’de: emlak ve tesis yönetiminin yasal yönleri, görev ve otoriteler, geleneksel yönetim yaklaşımları, modern yönetim yaklaşımları ve sürdürülebilirlik analizleri, başarılı tesis yönetim örneklerinin değerlendirilmesi, tesis ve kaynak yöneticilerinin çevresel ve sosyal sorumlulukları ve yeni yaklaşımların değerlendirilmesi.

805000715481 Tesis ve Kaynak Yönetimi İlkeleri ve Uygulamaları

Kamu ve özel işletmelerde sürdürülebilir tesis yönetimi ilkeleri, yaklaşımları ve başlıca uygulama alanları, tesis yönetimi için piyasa potansiyeli ve gelişme eğilimi, varlıkların stratejik ve operasyonel planlaması ile tesis yatırımlarının analizi, bina maliyetleri ve inşaatı üzerine odaklanan disiplinlerarası bir bakış açısı; maliyetler: portföy ve bütçe yönetimi ile ilgili finansal analiz, tesis yatırımları riski, finansal kaynaklar, kaynakların etkin kullanımı, kaynakların maliyet ve risk bakımından karşılaştırılması, uygun kaynakların ve sermaye yapısının belirlenmesi, Uluslararası Tesis Yönetimi Birliği’nin (IFMA) kapsamlı bir incelemesi ) standartlar, Uluslararası Mülkiyet Ölçüm Standartları (IPMS) ve tesis yönetimi ile ilgili diğer standartlar, emlak ve şantiyeler, toplu yapılar (konutlar), alışveriş ve iş merkezleri dahil olmak üzere Türk tesis yönetimi mevzuatının analizi, yaklaşım ve uygulamaları, fabrikalar ve antrepo alanları (lojistik dahil), eğitim ve sağlık kuruluşları, çok amaçlı gayrimenkuller, kulüpler ve spor kompleksleri, yaşlı bakım tesisleri, limanlar ve tren istasyonları, tarım işletmeleri ve ormanları, öğrencilerin seçtikleri proje hakkında deneyim sahibi olmalarının sağlanması; Kurumlarla örnekler ve tesis yönetimi yaklaşımları, Türkiye’deki tesis yönetimi işletmelerinin yapı ve gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi, IFMA standartları ve Türkiye’deki uygulamaların analizi: gayrimenkul ve tesis yönetiminin yasal yönleri, görev ve yetkiler, geleneksel yönetim ve yönetim yaklaşımları, modern yönetim yaklaşımları ve sürdürülebilirlik analizleri, başarılı tesis yönetim örneklerinin değerlendirilmesi, tesis ve kaynak yöneticilerinin çevresel ve sosyal sorumlulukları ve yeni yaklaşımların değerlendirilmesi. lojistik), eğitim ve sağlık kurumları, çok amaçlı gayrimenkuller, kulüpler ve spor kompleksleri (jokey kulüpleri dahil), yaşlı bakım tesisleri, limanlar ve tren istasyonları, tarım işletmeleri ve ormanlar, tesis yönetiminin analizi: planlama, programlama ve bütçeleme, gerçek emlak işlemleri, sürdürülebilirlik, tasarım-üretim-işlem döngüleri, hazırlık, güvenlik, temizlik, işletme ve bakım hizmetleri, dış kaynak kullanımının avantaj ve dezavantajlarının analizi: ölçek ekonomisi, iç ve dış kaynak maliyet analizi, kıyaslama süreci, temel performans göstergeleri, işletme performansı ve işletme değeri etkisi Tesis yatırımlarında riskler, maliyetler ve fayda analizleri, seçilen proje örnekleri ve kurumların tesis yönetimi yaklaşımları: saha deneyleri ve örnek olay incelemeleri ve raporlama, tesis yönetiminde finansal analiz ve değerlendirme, tesis yönetim standartları: Uluslararası Tesis Yönetimi Derneği’nin gözden geçirilmesi (IFMA) standartları, BOMA, EUROFM ve diğer kurumlar, Uluslararası Mülkiyet Ölçüm Standartları (IPMS) ve tesis yönetimi perspektifinden diğer standartlar, Türkiye’deki tesis yönetimi işletmelerinin yapı ve gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi, IFMA standartları ve uygulamaların analizi Türkiye’de: emlak ve tesis yönetiminin yasal yönleri, görev ve otoriteler, geleneksel yönetim yaklaşımları, modern yönetim yaklaşımları ve sürdürülebilirlik analizleri, başarılı tesis yönetim örneklerinin değerlendirilmesi, tesis ve kaynak yöneticilerinin çevresel ve sosyal sorumlulukları ve yeni yaklaşımların değerlendirilmesi.

805000715491 İmar ve Hukuk

İmar hukuku kavramları, imar planları, imar planlama süreci: bölgeleme ve başlıca bölge türleri, parselleme işlemleri ve denetimi, yapı inşa ve kullanma izinleri, yapı denetimi ve örgütleri, yapı yasağı, koruma amaçlı planlama, kültür ve tabiat varlıkları bulunan alanlarda imar planlaması, gecekondu önleme bölgelerinde ıslah imar planları, kentsel dönüşüm projeleri, çevresel planlama, afet bölgelerinde imar planlaması, Boğaziçi, turizm geliştirme, milli parklar ve özel çevre koruma bölgelerinde imar planlaması ve uygulamaları.

805000715501 Arazi Dereceleme ve Toplulaştırma uygulamaları

Temel kavramlar ve kapsamı, tarım işletmelerinin durumu ve işletme genişliğindeki değişmelerin karşılaştırmalı analizi, arazi tasarruf ve mülkiyet durumu, arazi parçalılığı ve nedenleri, parçalanmanın etkileri, toplulaştırmanın tanımı, kapsamı ve gerekliliği, arazi toplulaştırmasının yasal niteliği, toplulaştırma yöntemleri, toplulaştırmanın etkileri, Türkiye’de arazi toplulaştırmasının yasal ve kurumsal gelişiminin analizi. Toplulaştırma uygulamaları, toplulaştırma ilkeleri, derecelendirme, storie Index, toprak kalite parametreleri, arazi yetenek sınıflaması, sulamaya uygunluk sınıflandırması, arazi kullanımı uygunluk sınıflaması, FAO yaklaşımları, arazi toplulaştırmada tarımsal yapı ve sorunları, bilgisayar programları ile toplulaştırma uygulamaları, toplulaştırma sonuçlarının korunması, toplulaştırmada tarım topraklarının korunması ve örnek projeler üzerinde incelemeler ve tartışmalar, toplulaştırmanın hukuki durumu.

805000715431 Stratejik Planlama ve Yönetim

Taşınmaz geliştirme projesi modeli, proje yönetimi metodolojisinin taşınmaz projelerinin geliştirmesine uygulanması, stratejik planlama metodları, proje yerinin analizi: yer seçimi teknikleri, mekansal analiz, taşınmaz talebinin analizi, pazar araştırması modelleri, rekabet analizi, SWOT analizi, hedef kitle, proje karması, etkin ve verimli kullanım ve tesis gereksinimini programlama teknikleri, paydaşlar ve risk analizi, konut, alışveriş merkezi ve sanayi sektörlerinden uygulama örnekleri, taşınmaz geliştirme projelerinde maliyet analizi ve maliyet tahmin teknikleri, taşınmaz projelerinde değerleme teknikleri, fizibilite etütleri ve duyarlılık analizi, taşınmaz projelerinin finansmanı, yeni finansman teknikleri ve modelleri, kentsel ve kırsal geliştirme projelerinde özel finansman girişimleri, taşınmaz geliştirme projeleri için kamu ve özel sektör ortaklıkları ve ilgili finansal analizler, ofis, otel ve rekreasyon/eğlence tesisleri ile ilgili uygulama projelerinin tartışılması.

805000715541 Bölgesel Ekonomi

Ekonomik küreselleşmenin temelleri, ekonomik büyüme ve gelişme sorunları, gelişme ekonomisi, pazar ekonomisi, fiyat, fayda ve talep, talep ve arzın yapısı, esneklik, tüketici davranışları; üretim faktörleri, tam rekabet, tekel ve oligopol piyasaları, milli gelir, istihdam, fiyat indeksleri, enflasyon; yerseçimi kuramları; ekonomik alan teorileri; ekonomik kalkınma aracı olarak dünya ekonomisinde planlama, planlama ve piyasa mekanizması: planlama türleri, ülke ve bölge planları, ekonomik bölge ve planlama bölgesinin saptanması, bölgesel dengesizliğin nedenleri, kalkınma kutupları teorisi, problemli bölge türleri, çeşitli ülkelerde bölgeler arasında gelişmişlik farklarını azaltmada uygulanan politikalar, Türkiye’de kalkınma politikası ve planlaması, yerel sanayi odakları teorisi ve Türkiye’deki başlıca sorunlar yönünden uygulama alanları ve başarı olanakları.

805000715551 Türkiye’de Konut Politikaları

Tarihsel perspektif içinde konut politikaları, yönetimin farklı bağlamlarda konut alanına müdahalesi, refah devletleri ve gelişmekte olan ülkeler, tarihsel perspektif içinde konut sunum biçimleri, konut sorununun teknik, politik, ekonomik, fiziksel ve politik yönleri, formel ve informel konut örgütlenme modelleri, kurumsal yapı, kentsel dönüşüm ve geliştirmede kamu ve özel kesimin konut yaklaşımları, yasal ve finansal boyutlar, inşaat sektörü, konut sorununun özellikleri: konut ve kent politikaları, konut sorunu, konuta erişim, kendi konutunda oturanlar, kiracılar ve ev sahipleri, toplumsal tabakalaşma, yeni sorunlar ve konuların ortaya çıkışı, çevre, sağlık, yoğunluk artışları, sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik, ekonomik, sosyal ve politik yönleriyle konut politikaları, konut piyasası ve mülkiyet, kamu müdahaleleri, gecekondu, kentsel dönüşüm uygulamaları, yeni yaklaşımlar ve politikaların zorunluluğu, aktörlerin yaklaşımları ve ortaklıklar, merkezi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler ve Türkiye’de konut politikasının değerlendirilmesi.

805000715571 Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarının Değerlendirilmesi

Temel kavramlar ve değişim, çevre koruma yaklaşımları ve ekonomik düşüncelerle ilişkileri, 1950’lere kadar ve 1950’lerden sonra çevre koruma yaklaşımları, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı: kavramın tarihsel gelişim süreci, ulusal ve uluslararası düzeylerde ele alınması, 1980’de Dünya Koruma Stratejisi ve sürdürülebilirlik, Bruntland Raporu ve sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri ve ölçütleri, yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma kavramının ekonomi politikalarına entegrasyonu, uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ve dünya ticaretine etkileri, ülke örnekleri: yasal düzenlemeler ve uygulamaların etkileri, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının tarım, sanayi ve hizmet sektörlerine yönelik politikalara entegrasyonu, kentler, imar uygulamaları ve sürdürülebilirlik, arazi kaynakları, yerleşimler, konut ve sürdürülebilirlik, yatırımlar (yabancı yatırımlar dahil) ve sürdürülebilirlik ve örnek olaylarla sürdürülebilirlik konusunun analizi.

805000715591 Kredi Dereceleme Uzmanlığına Giriş

Tanımlar ve kapsamı, fonksiyonları, derecelendirme ve mali piyasalar, derecelendirme türleri ve nitelikleri, kredi derecelendirmesi: kapsamı, göstergeleri, işleyişi, derecelendirme modelleri ve kredi politikaları, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve çalışmaları, kredi derecelendirme kuruluşlarının şirketler üzerindeki etkileri, Euro tahvil piyasası, sendikasyon kredileri, tahvil çeşitleri, tahvil değerlemesi ve değerleme ilkeleri, efektif süre ve bağışıklama, iflas öngörü modelleri ve uygulamaları, Türkiye’de kredi dereceleme uzmanlığı ve çalışma alanları.

805000715601 Kamu Taşınmazları Yönetimi

Kamu taşınmazları kavramı ve kapsamı, kavramsal çerçeve: idare malı, orta malı, sahipsiz mallar, hizmet malı, vakıf malı ve diğerleri, kamu taşınmazlarının özellikleri ve kayıt sistemi, kamu taşınmazları yönetiminin yasal yönü: Anayasa, yasalar ve diğer düzenlemelerin analizi, kamu taşınmazları yönetiminin kurumsal yönü: Milli Emlak Genel Müdürlüğü, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, belediyeler, özel idareler ve köyler, yönetim sorunları: etkinlik, verimlilik, avantajları ve dezavantajları, kamu taşınmazları yönetiminde yeni yaklaşımlar, taşınmazların farklı amaçlarla değerlendirilmesi: satış (orman vasfını yitirmiş ve diğer arazilerin satışı), kat karşılığı işlemleri ve diğer yaklaşımların analizi, yeni yönetim yaklaşımlarına yönelik arayışları ve örnek olay incelemeleri.

805000715561 Proje ve Yapım Yönetimi

Sürdürülebilir ve yeşil bina kavramları, sözleşme türleri, sabit fiyat / götürü tutarı, birim fiyat, geri ödenebilir maliyet, garantili maksimum fiyat, hedeflenen fiyat, proje teslim yöntemleri, tasarım-teklif-inşa, tasarım-inşa, risk altındaki inşaat müdürü, inşaat müdürü tasarım-inşa-işlet-sürdür, entegre proje teslimi, kamu özel ortaklığı (PPP), inşaat yöneticisinin rolü, tüm aşamalardaki proje, konsept aşaması, planlama aşaması, tasarım aşaması, inşaat aşaması, tesis işletme ve yönetimi evre, kapanma evresi, inşaatta sürdürülebilirlik ve güvenlik yönetimi, inşaat projelerinde bina bilgi modellemesi (BIM), proje iş dağılımı yapısı (WBS), proje organizasyonel yapı yapısı (OBS), proje iş mantığı, Gant grafiği, kritik yol yöntemi, aktivite Düğüm üzerinde (AON), Ok üzerindeki aktivite (AOA), program değerlendirme ve inceleme tekniği (PERT), takvim ve çalışma günlerini anlama, doğrusal yapı ve denge çizgisi (LOB) inşaat projelerinde yalın tasarım, risk tahsisi ve planlaması, risk yönetimi, risk minimizasyonu, proje planlamasında teknolojinin rolü, primavera kullanarak proje çizelgeleme, primavera kullanarak kaynak yönetimi, primavera kullanarak maliyet analizi, primavera kullanarak maliyet kontrolü.

805000715621 Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar

Halkla ilişkilere giriş, halkla ilişkilerin doğuşu ve gelişimi, Osmanlı’da halkla ilişkiler, halkla ilişkilerin sınırlandırılması ve diğer alanlarla ilişkileri, halkla ilişkilerde temel kamu kategorileri, kurum içi halkla ilişkiler, kamu sektöründe halkla ilişkiler, özel kuruluşlarda halka ilişkiler, halkla ilişkilerde araç ve yöntemler, yeni iletişim teknolojileri ve halkla ilişkiler, halkla ilişkilerin geleceği, taşınmaz sektöründe halkla ilişkiler: proje geliştirme, değerleme, pazar araştırmaları ve taşınmaz pazarlaması, örnek olayların incelenmesi ve değerlendirilmesi.

805000715691 Taşınmaz Geliştirmede Yerleşilebilirlik Analizi

Arazi kullanım planlaması (arazi kullanım planları, çevre jeolojisi haritalaması ve planlamanın devamındaki riskler), yer seçimi ve değerlendirme, yer seçim süreci: yer seçiminin yöntemleri ve değerlendirmesi, mühendislik yapıları için yer seçimi (barajlar, karayolları, havaalanları, tüneller, büyük binalar ve atık depolama için riskli alanlar gibi), peyzaj estetiği: doğal manzara kaynakları, çevresel etki, topoğrafya, eğim analizi, hava kirliliği, deprem risk haritaları (yerleşilebilirlik analizinde deprem risk değerlendirmesi, hasar-jeoloji-planlama-taşınmaz geliştirme ilişkisi), doğal afet zararlarının azaltılmasında jeoloji ve arazi kullanım planlamasının rolü, yerleşilebilirlik analizi: yerleşilebilirlik analizi için bölgesel ve yerel jeolojik ve jeoteknik etütlerin önemi ve değerlendirilmesi, topoğrafya ve eğim analizi, örnek olay analizleri.

805000715711 Kent ve Çevre Jeolojisi

Genel jeoloji ve mühendislik jeolojisi bilgileri, jeoloji tanımı ve kapsamı, kent ve bölge planlamada ve taşınmaz geliştirmede jeolojinin yeri ve işlevi, kaya ve toprak zeminlerin tanımı, mühendislik açısından sınıflandırılması ve planlama ve yer seçimine olan etkisi, taşınmaz geliştirmede jeolojik ve mühendislik jeolojisi haritalarının değerlendirilmesi, yeni yerleşim alanlarının planlanmasında mühendislik jeolojisi ve fiziksel çevre, jeoloji, morfoloji ve yerleşim planı, jeolojik sorunlar ve bir yerin düzenlenmesi, jeomorfolojik etkenler ve bir yerin düzenlenmesi, arazi kullanımını etkileyen jeomorfolojik süreçler, yüzeysuyu ve yerleşim planlaması, yüzeysuyu ve bir yerleşim alanının düzenlenmesi, planlama, yeni yerleşim alanlarının seçimi ve taşınmaz geliştirme süreçlerine etki eden mühendislik jeolojisi sorunları (taşkın, heyelan, yamaç stabilite sorunları, kazılabilirlik, kıraçlaşma ve aşınma, kirlenme, kıyı sorunları ve riskleri, volkanik aktiviteler, sıvılaşma ve depremsellik gibi). 

805000715731 Yapı Bilgisi ve Yapı Projelerinin Analizi

Yapı tanımları, sınıflamalar ve mevzuat, hizmet amaçlarına, konumlarına, taşıyıcı sistem malzemelerine (gereçlerine), taşıyıcı sistemlerine, bulundukları yere, sürekliliğine, mülkiyetlerine, inşaat safhalarına, yapım elemanlarına, yapım yöntemlerine göre yapılar, zeminler, şantiyeler, iş makineleri, temel aplikasyonu, kazılar ve dayanma yapıları, duvarlar, kemerler tonozlar ve kubbeler, kagir yapılar, betonarme yapılar, ahşap yapılar, çelik yapılar, merdivenler, betonarme kalıpları, çatılar, doğramalar, yalıtım, kaplamalar, asma tavanlar, giydirme cepheler, imar durumları ve yapı projelerinin genel özellikleri (vaziyet planları, planlar, kesitler, görünüşler ve detaylar), avan projelerin özellikleri ve mekansal analizler (net alan, brüt alan), uygulama projeleri türleri, özellikleri ve mahal listeleri, uygulama projeleri üzerinde teknik şartnameleri karşılaştırmalı analizi, bina inceleme ve değerlendirme teknikleri.

805000715741 Yerleşim Alanlarında Altyapı Projelerinin Planlanması ve Uygulaması

Yerleşim alanlarındaki mevcut durum, üstyapı ve altyapı (içme suyu, kanalizasyon, atık su, katı atık ve ulaşım) analizi, kentsel altyapıya yönelik politikaların değerlendirilmesi, gelişme eğilimleri ve yatırım gereksinimlerinin tahmini, kısa, orta ve uzun vadeli yatırım planlama ilkeleri (dönemler), altyapı projelerinin hazırlanmasında kullanılacak kriterler (nüfus projeksiyonu, çevresel etkiler, asgari teknik özellikler, kapasite, vb.), içme suyu, atıksu arıtma ve katı atık tesisleri için fizibilite çalışmaları, yatırım tutarı, getirileri ve nakit akışı tahmini için farklı yaklaşımlar / teknikler ve uygulamalar, altyapı tesisleri için ulusal ve uluslararası finansal imkanlar ve uygun finansal paketlerin seçimi, seçilmiş örnek analizleri (büyükşehir ve kırsal alanlarda uygulanan bazı projelerin analizi), üstyapı ve altyapı tesislerine yönelik yardımlar ve etkileri, yapım ihalelerinde süreçler ve değerlendirme kriterleri ve değerlendirme teknikleri, altyapı tesislerine ilişkin mevzuat, yapı ve faaliyet sözleşmelerinin kapsamı, sözleşme tasarımı, özel örneklerin analizi, belediyelerin konut ve diğer üstyapı tesisleri ile ilgili politikaları, mevcut yaklaşımlardaki değişikliklerin değerlendirilmesi.

805000715751 Gayrimenkul Geliştirmede ve Değerlemede Özel Konular

Ticari gayrimenkuller ve değerleme işlemleri: temel özellikleri, sınıflandırılması ve değerleme uygulamaları, değerlemede özel varlıklar (sanayi ve ticaret işletmeleri, spor, sağlık ve dini tesisler, müstakil ve katlı konutlar, işyerleri, site ve ikinci konutlar gibi), değerleme işlemleri: gelirlerin kapitalizasyonu, nakit akımı, etkin ve verimli kullanım analizleri, maliyet yaklaşımı, karşılaştırmalı satış analizlerinin kullanımı ve bu yöntemlerin özel olaylara uygulamaları (mahkeme ve özellik gösteren örnek proje incelemeleri), kira ve değer arasındaki ilişkilerin analizi ve değerleme uygulamaları, değerleme standartları ve kalite analizleri: tarihsel gelişimi, uygulamaları, görevli/yetkili örgütler ve etkileri, gayrimenkul teorisi ve mali analiz uygulamaları: konut finansmanı, tarım kredileri ve kentsel, ticari ve tarımsal taşınmazların finansmanında kullanılan yöntemler, gayrimenkul teorisi, uygulamaları ve ilkeleri, eksperlik, brokerlik ve değerleme: güncel ve özel olaylar ve analizleri, yatırım analizi ve geliştirme, gayrimenkul ve gelişme sürecinin plancı, malik, yerel kurumlar ve devlet yönünden incelenmesi.

805000715761 Ormancılıkta Değerleme

Temel kavramlar ve kapsamları, ormanlarda değerleme: teorik esasları, ekonomik ve yasal nedenleri, ormancılıkta gelir (hasıla) analizleri, orman işletmeciliğinde yatırım ve işletme masrafları ve nakit akım analizleri, basit ve bileşik faiz formüllerinin kullanılması, orman işletmeciliğinde faiz hesabı, ormancılıkta arazi, ağaç ve diğer unsurların değerlerinin belirlenmesi: yöntemler ve uygulamaları, ormancılıkta arazi ve ağaç değerlerini etkileyen faktörlerin analizi, orman işletmeciliğinde tazminat ve zararların hesaplanması, kamu ve özel ormancılıkta proje değerleme esasları ve uygulamaları, mali ve ekonomik yönden ormancılık yatırımlarının değerlemesi (çevresel, ekonomik ve sosyal değerleme süreçleri), sermaye/hasıla oranı ve sermaye/istihdam oranı, ormancılık projelerinin kamu maliyesi, ödemeler dengesi ve ülke ekonomisine etkilerinin analizi ve örnek olay incelemeleri. 

805000715771 Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma ve Değerlendirme

Taşınmaz kültür varlıklarını tanıma, koruma ve yaşatma gerekçeleri ve kentsel ölçekteki değerini belirleme, koruma kısıtı ile birlikte sosyal ve kültürel değeri (simgesel düzeyi) ve ekonomik değerlerini (değişebilirlik ve kullanılabilirlik) tanımlama yöntemleri ve teknikleri, sürdürülebilir koruma yaklaşımına koşut olarak, taşınmaz kültür varlıklarının günün koşullarına göre yeniden kullanımına ve/veya değerlendirilmesine ilişkin bilimsel ölçütlerin tartışılması, yasal yaptırımlar ve yönetsel koşullara ilişkin bilgi ve kurallar, örnek olay incelemeleri, Türkiye’deki uygulamalar: yasal düzenlemeler, kurumsal yapı ve yaklaşımların eleştirel bir bakışla değerlendirilmesi, tek yapı veya parsel ve kentsel sit alanları üzerinde tartışmalar.

805000715781 Para ve Sermaye Piyasaları

Temel kavramlar: piyasa türleri, piyasaların işleyiş mekanizmaları ve etkileri, para ve maliye politikaları: araçları ve etkileri, para piyasası araçları, bankacılık sistemi ve mevzuatı, Türkiye’de bankacılık sistemi ve faaliyetlerinin analizi, kredi türleri ve pazarları, sermaye piyasası: araçları, kurumları ve mevzuatı, piyasa ve borsalar (Borsa İstanbul, İzmir Vadeli İşlemler Borsası ve İstanbul Altın Borsası gibi), tahvil ve bono piyasası işlemleri (bono ihracatı, repo-ters repo pazarı, gayrimenkul sertifikaları pazarı ve diğer pazarlar), tahvil ve hazine bonosu piyasaları: işlevi, ihracı, mevzuatı ve etkileri, kamu borçlanma mekanizması, kamu borçlanmasının mali piyasalara etkileri, türev araçlar ve vadeli işlem ve opsiyon piyasaları, gayrimenkul piyasaları ile para ve sermaye piyasalarının etkileşimi: fon arzı ve talebi, araçlar, kurumlar ve etkilerinin analizi.

805000715791 Konut Finansman Sistemi

Taşınmaz rehninin ana hatları, ipotek kavramı ve kapsamı, ipotekli borç senedi ve ipotekli irad senedi, ipotekli borç senedinin temel özellikleri ve Türkiye’deki uygulamaları, bankacılık sistemi ve hukuku: Sermaye Piyasaları Kanunu, Bankacılık Kanunu, TOKİ Kanunu ve diğer ilgili düzenlemeler, konut finansman sistemleri ve Türkiye’de 6 Mart 2007 tarih ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Analizi: yapılan yeni düzenlemeler ve benimsenen konut finansman sisteminin ana hatları, sistemin olumlu ve olumsuz yönleri, ipotekli sermaye piyasası araçları ve paydaşlara etkileri, konut finansman sisteminin tüketiciler açısından değerlendirilmesi ve bu sistemde tüketicinin korunması: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun açısından değerlendirme, konut finansman sistemindeki para ve sermaye piyasası kuruluşları ve fonksiyonları, konut finansman sisteminin ekonomik etkileri, konut finansman sisteminde gayrimenkul uzmanlığının rolü ve geleceği ile ilgili tartışmalar.

805000715801 Taşınmaz Geliştirmede Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

CBS uygulamalarında ArcGIS ve NetCAD programları, ArcGIS ve NetCAD yazılımlarının gayrimenkul geliştirme analizlerinde birer araç olarak kullanımı, coğrafi verilerin yazılımlar vasıtasıyla incelenmesi, veri görüntüleme, semboloji, etiketlendirme ve kartoğrafik üretim, coğrafi verilerin analizi ve raporlanması, veri girişi, veri dönüşüm araçlar, coğrafi veritabanında topoloji, CBS’de modelleme, CBS’de mekansal analizler, eğim analizi, 3D analizleri, değer haritalarının üretilmesi ve yorumlanması ve örnek olay incelemeleri.

805000715821 Optimizasyon

Temel kavramlar ve kapsamları, model kavramı ve model kurma, klasik optimizasyon, Lagrange yöntemi, doğrusal olmayan programlama, doğrusal programlama probleminin modellenmesi, simpleks yöntem, dualite, duyarlılık analizleri, parametrik programlama, ulaştırma problemleri, atama problemleri, kritik yol yöntemi (CPM) ve PERT analizi, oyun teorisi, optimizasyon tekniklerinin gayrimenkul geliştirme sürecinde kullanımı: örnek olay ve proje analizleri.

805000715831 Arazi Ekonomisi ve Yönetimi

Arazi mülkiyeti: tarihsel gelişimi, ekonomik düşüncelerle ilişkisi ve Türkiye’de gelişiminin analizi (yasalar, kurumlar ve yabancıların durumu), arazi kaynakları arzı: arzın özellikleri, rant kuramı ve etkilerinin analizi, esneklik ve esnekliği etkileyen faktörler, arazi talebi: kentsel ve kırsal alanda arazi talebinin özellikleri, arazi piyasası: piyasa özellikleri, rekabet ve fiyat oluşumu, değer-fiyat ilişkileri, kırsal ve kentsel arazi yönetimi: amaçları, tasarruf şekilleri (mülk, kira, ortak gibi), tasarruf şekillerinin olumlu/olumsuz etkileri, mülkiyet ve kullanım şekilleri ile ilgili yasal düzenlemeler ve kurumların analizi, arazi değerleri ve piyasa fiyatlarının analizi: yöntemleri, piyasa değerinin tahmin yöntemleri, değerleme eşitliğinin tahmini ve yorumlanması, arazi kira, değer ve fiyat modellerinin tahmini ve uygulamaları, arazi kullanım şekillerinin değerlendirilmesi ve fırsat maliyeti ilişkilerinin analizi: tarım, orman, mera, spor ve rekreasyon, yerleşim, altyapı ve diğerleri, planlama, vergilendirme ve istihdam etkilerinin incelenmesi, arazi kullanımı ve çevre koruma: kullanımların çevre değerlerine etkileri, arazi kullanımı ve iklim değişikliği, amaç dışı kullanım ve doğal çevre tahriplerinin ekonomik etkilerinin analizi, arazi kullanımındaki değişikliklerin analizi: ekonometrik modeller ve CBS teknikleri ile zaman serisi, kesit ve panel verilerle analizler, gelişme, ulaşım, kentsel büyüme ve göçün etkileri, Türkiye’deki uygulamalarının incelenmesi: yetkili kurumlar, yasalar ve yargı kararlarının analizi, bölgelere göre değerlendirmeler, arazi politikasının temel esasları ve uygulamaları.

805000715881 Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlama

Kıyı kavramı ve özellikleri, kıyı bölgesi ve sınırlarının tanımlanması, kıyı bölgelerinin coğrafi, demografik ve sektörel özellikleri, Türkiye kıyıları: özellikleri, kıyı kaynakları, potansiyeli, taşıma kapasitesi, yararlanma yolları ve sorunları, Dünya ve Türkiye kıyı bölgelerinde gelişmeler, kıyı kullanımı: hızlı nüfus artışı, göçler ve kıyılarda plansız ve programsız gelişmelere bağlı tahripler, yerleşimler, sanayi, turizm ve tarım işletmeleri, kıyı yönetimi ve mevzuatı: yetkili/görevli kuruluşlar ve faaliyetleri, yasal düzenlemeler ve uygulamaları, kıyı planlanması: kıyı kentleri ve kıyı kırsal alanların gelişmesi, planlama ilkeleri ve planlama yaklaşımları: koruma ve kullanım ilişkileri, ekolojik planlama esasları ve uygulamaları, kıyı bölgelerinde bütüncül (entegre) planlama, bazı örnek projelerin incelenmesi, rasyonel kullanım ve sürdürülebilirlik kavramı, kıyı yönetimi ve planlamada CBS kullanımı, kıyı yönetimi sorunları ve çözüm yollarının tartışılması.

805000715911 İş ve Meslek Etiği

Etik kavramı ve kapsamı, tarihsel gelişim sürecinde etiğe bakış, etik teorileri, etiğin görevi: utilitarianism (yararcılık ve faydacılık), görev teorileri, hakların teorileri ve iyilik veya fazilet teorileri, etik kod, ilke, kural, standart ve değer kavramları, etik değerler: değerlerin sınıflandırılması, haklar ve özgürlükler, bireysel faaliyetlerin değerlendirilmesi, etiğin temel ilkeleri ve uygulamaları, meslek etiği kavramı ve işlevleri, mühendislik etiği: temel kavramları, uygulamaları ve fonksiyonları, mühendisler ve eksperlerin sorumluluğu, etiğin sosyal boyutu (toplumsal sorumluluk) ve ekonomik etkileri, çevresel sorumluluk, etiğin küresel veya evrensel boyutu, meslek etiğinin standartları, değerleme standartları ve uygulamaları: Uluslararası Değerleme Standartları ve etik ilkeleri, Türkiye’deki uygulamaları ve sorunları.

805000715921 Ölçme Bilgisi

Ölçme bilgisinin tanımı ve kapsamı, ileri ölçme bilgi dersinin temel hedefleri ve çıktıları, koordinat sistemleri ve hesaplama, elektronik açı ve uzaklık ölçüsü, lazer bazlı ölçme aletleri ve yöntemler, global konum belirleme sistemi, teori ve uygulama, sayısal arazi modelleme, temel hatalar/eksiklikler ve çözüm yolları.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN SEÇİLEBİLECEK DERSLER

805002725401 Türk Kentleri ve Tarihsel Gelişimi

Tarihi döneme ait yerleşimlerin gelişimi, Anadolu yerleşimlerinin tarihi yapısı, Türk kentlerinin genel özelliklerinin gelişimi ve değerlendirilmesi: seçilen kentlerin özellikleri ve gelişim eğilimleri, tasarım ve planlama ilkeleri, şehirlerin yapısı, Türk Şehirleri’nin doğal ve yapay unsurları ile geleneksel karakterleri arasındaki ilişkiler, Anadolu-Türk kültüründe yerleşmeler, kent kültürü, geleneksel yerleşimler, Beylikler döneminde kentsel kumaşın özellikleri (11. Y.Y.), Selçuklular dönemi, Beylikler dönemi (14. Y.Y.), Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemleri, günümüz kentleri: tasarım ilkeleri, kent formasyonu, hukuki ve idari yönler, güncel kullanımda elde edilen verilerin ve ipuçlarının değerlendirilmesi, Anadolu’da Türk dönemlerine özel vurgu ile tarih öncesi çağlardan cumhuriyet dönemine yerleşimler ve yapılı çevrenin dönüşümü.

805002725421 Çevresel Değerleme ve Çevre Etki Değerlemesi

Ekonomik değerlerin terimleri: kullanım ve kullanım dışı değerler ve ölçümleri, çevresel varlıkların değerlemesi (kaynaklar/mallar) ve zararlar, değerleme yöntemleri: piyasa ve piyasa dışı yöntemler, gelir yaklaşımları, diğer değerleme yöntemleri ve Türkiye’de uygulamaları/yaklaşımları, etki değerlendirmesi: faaliyetlerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin tanımı ve değerlendirilmesi, çevresel etki değerlendirme süreci: aşamalar, etki tanımları, alternatiflerin değerlendirilmesi, etki azaltma yaklaşımları, etkilerin değerlendirilmesi, maliyetlerin analizi ve faydalar, çevresel (sosyal) maliyet-fayda analizi, maliyet etkinliği, risk değerlendirmesi, stratejik çevresel değerlendirmeler, proje sonrası analiz, standart formlar üzerine tartışmalar ve çevresel etki bildiriminin kapsamı, örnek çalışmaların analizi.

805002725481 Kır ve Kent Sosyolojisi

Kapsam ve kavram, tarihsel gelişim süreci, kırsal ve kentsel alanların temel özellikleri, benzerlikler ve farklılıklar, kırsal ve kentsel alanlar arasındaki farklılıkların nedenleri, kırsal alanın temel özellikleri ve kırsal alanlarda yaşayan insanların özellikleri, kırsal alanda sosyo-ekonomik ve kültürel değişimler, kültür, sosyalleşme, sosyal gruplar, örgütler, toplumsal cinsiyet ve toplum dinamikleri ve bunları etkileyen faktörler, kırsal alanlardaki demografik özellikler, köylerin yönetim biçimi, köy hukuku, köylerin yönetim birimleri, kırsal alandaki yerleşim düzeni ve etkileyen faktörler, kırsal alanda hanehalkı yapısı, işgücü kullanımı, aile türleri, kentleşme ve göç, kentin etimolojik analizi, kentlerin oluşumu: evrim ve temel özellikler, kentin tanımlanmasında kullanılan kriterler ve kentleşme nedenleri: endüstri devrimi ve sanayi kentinin özellikleri, kentleşme: Türkiye’de kentleşme süreci ve sosyal maliyet, yaklaşımlar Kentsel gelişmeyi karanlık çağ perspektifi, kentin sistematik kuramları, sermaye oluşumunda kenti analiz etme yaklaşımları: modernizm, post-modernizm ve şehir, kentleşme-anomi-yabancılaşma ilişkisi.

805002725511 Gayrimenkul Pazarlama ve Pazarlama Yönetimi

Pazarlama kavramı ve gayrimenkul sektöründe pazarlama, pazar analizi ve pazar araştırması, gayrimenkul geliştirme süreci, gayrimenkul geliştirmede ürün geliştirme, stratejik planlama ve pazarlama (pazar bölümlendirme, hedefleme, konumlandırma), pazarlama karması (ürün, fiyat, yer, promosyon), pazarlama bütçesinin hazırlanması, uygulama ve kontrol (bütçe, ölçüm, planlama ve bütçe revizyonları), gayrimenkul geliştirme (müşteri aşamaları, müşteri memnuniyeti ve sadakati) müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), gayrimenkul geliştirmede satış yönetimi ve uygulamaları, geliştirme fırsatlarını belirleyen ulusal, bölgesel ve yerel gayrimenkul piyasalarında kritik faktörler, ekonomideki dalgalanmalar ve ticaret, bölgesel ve kentsel büyüme eğilimleri, kentsel mekanın yeniden yapılandırılması, ticari ve endüstriyel konum teorileri ve demografik analiz ve projeksiyon teknikleri, pazarlama maliyetleri ve sınırları, pazarlama organizasyonları, pazarlamada örnek olay incelemeleri ve gayrimenkul sektöründe pazarlama yönetimi.

805002725531 Sigorta ve Risk Yönetimi

Tanımlar ve kapsam, işlevler, sigortaların sınıflandırılması: hayat sigortası ve hayat dışı sigortalar ve özellikleri (sosyal ve özel sigortalar), risk teorisi: risklerin tanımları ve sınıflandırılması, risklerin istikrarsızlığı, emlak piyasalarında risk ve belirsizlik: ekonomik doğal ve sosyal riskler ve belirsizlikler, risklerin ölçülmesi, inşaat piyasasında risk ve belirsizlik yönetimi: araçlar ve etkileri, doğal afet sigortaları: sözleşmenin kapsamı, sigortalı riskler (deprem, sel, terör, vb.), tazminat esasları ve reasürans, bireylerin risk davranışları: risk tutumlarının modellenmesi, olumsuz seçim ve ahlaki tehlikeler, risk transferi, sigorta matematiği: sigorta tutarı, prim fiyatı, prim / zarar ilişkileri, zarar teorisi ve kayıp değerlendirme teknikleri, zarar değerlendirme organizasyonu, problemler sigorta ve düşük değerli sigorta, sigortanın ekonomik ve kurumsal yönleri, devlet ve afet sigorta sistemleri, sigortacılığın finansmanı, dünyadaki doğal afet sigortası uygulamaları, gelişim aşamaları, Türkiye’de doğal afet sigortacılığı alanında sorunlar ve çözüm yolları.

805002725581 Afet Yönetimi

Afet türleri ve afet döngüsü, afet riskleri ve hasar olasılıkları, afet hazırlık ve hafifletme faaliyetleri, entegre afet yönetiminin temel ilkeleri, afet yönetiminin merkezi sistemleri, doğal afet müdahalesinin planlanması, arama ve kurtarma faaliyetleri, hasar değerlendirmesi ve geçici konut faaliyetleri, STK’ların rolü ve uluslararası yardım çabalarının koordinasyonu, afetler ile ilgili mevzuat, kapasite geliştirme ve örgütsel gelişim, sismik tehlikeler ve hasar ilişkileri, meteorolojik afetler ve erken uyarı sistemleri, terör, sanayi ve ulaşım kazaları, yerleşimlerde afet risk değerlendirmesi, deprem tehlikesi ve bina denetim sistemi, zemin etüdleri ve mikrobölgeleme çalışmaları, yapısal olmayan risklerin azaltılması, bilgi teknolojilerinin kullanımı ve erken hasar değerlendirme sistemleri, afet farkındalığı yaratılması ve toplum katılımının artırılması, Türkiye’de Afet Yönetimi: afetlerin önemi ve etkileri, deprem ve diğer felaket olasılıklarının belirlenmesi, yetkili örgütler ve faaliyetleri, afetlere karşı mücadelede sivil toplum örgütleri ve topluluk bilinci oluşturma, sorunlar ve çözümleri.

805002725631 İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminde temel kavramlar ve tanımlar, insan kaynakları yönetimi ilkeleri, insan davranışları için süreç – ilkeler, kişisel gelişim ve motivasyon özellikleri, kişisel gelişim, iletişim, liderlik, grup dinamiği, saha çalışması, çatışma yönetimi, personel eğitim yöntemleri, personel değerlendirme, performans yönetimi, kariyer planlaması, insan kaynakları yönetiminde yeni paradigmalar ve yaklaşımlar, stratejik insan kaynakları yönetimi, gayrimenkul sektöründe insan kaynakları yönetiminin önemi, örnek olaylar.

805002725661 Örnek Olaylarla İmar Uygulamaları

İmar planlama süreci, imar planlama ilkeleri, imar planlama uygulaması ve mevzuatı, imar planlama uygulaması ve yargı, örnek mahkeme davalarının analizi, örnek olay incelemesi ve seçilmiş projeler: kamulaştırma ve düzenleme (3194 sayılı İmar Kanunu, madde 18), genel tartışma ve kentsel gelişmeler için temel stratejiler.

805002725841 Su Kaynakları Ekonomisi ve Yönetimi

Küresel su potansiyeli ve geleceği, kıtalara göre su kaynakları ve Türkiye’nin durumunun analizi, mühendislik ve iktisat açısından su arzı, su talebi: özellikleri, esneklik ve talep fonksiyonları, Türkiye’nin su havza alanlarının özellikleri ve su kullanım şekilleri, kullanım şekillerine göre kullanılmış suyun ekonomik analizi (birincil ve ikincil su kullanımı), su kullanım yönetimi: ortak mülkiyet, devlet ve özel mülkiyet, modeller/yaklaşımlar, özel ve kamu kurumları arasında koordinasyon, merkezi ve yerel kurumlar ve işlevleri, su geliştirme yatırımları ve Türkiye’de kalkınma eğilimleri, su kaynaklarının geliştirilmesi yatırımlarının/projelerinin analizi ve değerlemesi, kuraklık ve etkileri, iklim değişikliği ve etkileri, su kaynaklarının verimli kullanımı: su arzının iktisadi yönü, tüketimlerde tasarruf, atık suların geri dönüşümü/yeniden kullanımı ve tuzlu suyun işlenmesi, sınıraşan su kaynakları ve sorunları: yaklaşımlar, etkiler ve Türkiye’nin konumlarının analizi, su kaynakları değerlemesi: yeraltı suyu ve yüzey su kaynakları, çeşitli su kaynakları (maden suyu, kaynak suyu, yeraltı suyu, göller ve akarsular vb.) ve çeşitli su kullanım biçimleri için değerleme yöntemleri, uluslararası değerleme standartlarının uygulanması ve Türkiye’deki mevcut uygulamaların analizi (mevzuat ve kararların değerlendirilmesi), su kaynaklarının kullanımında maliyetler ve fiyatlandırma: sermaye maliyetleri ve işletme maliyetleri, fiyatlandırma yöntemleri ve kullanıcı dernekleri, su piyasaları ve süreçleri, su bilançosu ve tahmin yöntemleri, su havzaları ve uluslar arasındaki su transferi, su ticaretinin temel ilkeleri ve uygulamaları.

805002725851 Toprak ve Su Koruma

Giriş: erozyonun fiziksel ve ekonomik önemi, erozyonun sosyal önemi, toprak erozyonu araştırması, erozyon terminolojisi, havza gelişimi: erozyon kavramı, toprak erozyonunu etkileyen başlıca faktörler: su erozyonu, rüzgar erozyonu, entegre alan perspektifi, erozyon türleri: su erozyonu, rüzgar erozyonu, rüzgar ve su erozyonu arasındaki bağlantılar, toprağın mekanik hareketi, erozyon işlemleri: su ve rüzgar erozyonlarının temel ilkeleri, erozyon-tahmin teknolojisi: erozyon-tahmin teknolojisinin temelleri, erozyon-model matematiğinin unsurları, duyarlılık analiz, matematiksel erozyon modelleri türleri: regresyon modelleri, indeks tabanlı modeller, süreç tabanlı modeller, dinamik modeller, erozyon modeli geliştirme aşamaları: gereksinimler, model seçimi, model parametrelerinin belirlenmesi, denklemlerin geliştirilmesi, modellerin doğrulanması ve onaylanması, değerlendirilmesi model, erozyon ölçümü: erozyonun ölçülme nedenleri, erozyon ölçüm tipleri, erozyon-ölçüm uygulamaları, seçilmiş ölçüm teknikleri, erozyon ölçümlerinin değerlendirilmesi, erozyon ve sediment kontrolü: erozyon ve sediman kontrolü prensipleri, su-erozyon-kontrol uygulama örnekleri, konsantre akışlı erozyonun kontrolü, sediment kontrolü, rüzgar-erozyon kontrolü, arazi koruma: koruma programları, koruma planlaması, koruma planlaması için teknik araçlar, yerinde erozyon ve sediment kontrolü için yerel toprak koruma planlaması, devlet birimlerinin koruma planlaması, Türk toprak koruma ve arazi kullanım yasalarından alınacak dersler ve örnek projeler üzerine tartışmalar.

805002725861 Rekreasyon ve Doğa Onarımı Ekonomisi

Temel kavramlar ve kapsam, rekreasyon talebi ve arzı: özellikleri, esneklik, arz ve talep fonksiyonları, geliştirme süreci ile rekreasyon talebi arasındaki ilişkiler, rekreasyon tesislerinin yönetimi ve Türkiye’deki uygulamaları, çevresel değerlemeler: temel prensipler, teknikler ve bunların Türkiye’de uygulanma olasılıkları, rekreasyon ve doğa onarım projeleri değerlemesi: maliyet ve fayda ölçümleri, dışsallıklar, ekonomik ve çevresel fizibilite çalışmalarının analizi, örneklerin analizi: kentsel alanlardaki açık alanlar, orman alanlarındaki rekreasyon tesisleri, kıyı alanları, madencilik sonrası arazi onarımı, kirlenmiş alanların ve diğer alanların onarımı, Türkiye’deki doğa onarım stratejilerinin temel ilkeleri ve sorunları ve gelecek beklentilerine yönelik tartışmalar.

805002725871 CBS ve Havza Sistem Tasarımı

Havza yönetimine giriş: havza terimi ve havza yönetiminin nedenleri / amaçları, hidrolojik ve havza kavramları, akış modellemesi: hidrolojik döngü, su dengesi, iklim ve yağış, topraklar ve infiltrasyon, tutma ve buharlaşma, yeraltı suyu, akarsu akışı ve akış, havza sistemlerinin tasarımında CBS kullanımı, akış modellemesi: yüzey akışının hesaplanması, SCS CN yöntemi, mantıksal yöntem, Cooks metodu, havza özelliklerini belirleme teknikleri, CBS mekansal analizi, toprak erozyonu tahmini, revize edilmiş evrensel toprak kaybı denklemi (RUSLE), CBS ile havza belirleme, kaynağı belli olmayan kirlilik ve CBS mekansal analizi, tarımsal yönetim sistemleri, toprak ve su değerlendirme aracı ve modelleri, havza düzeni: arazi kullanım planlaması ve imar, topraklar, mahsul, çiftlik hayvanları, gelişmiş tarım sistemlerinin tasarımı ve uygulanması, kaynak analizi ve haritalama, yönetim kararları, arazi yönetiminin sorunları: toprak koruma, onarım ve rehabilitasyon, alternatif tarım sistemleri, alternatif otlatma sistemleri, sosyal ve ekonomik sistemler.

805002725431 Arazi Kullanım Politikası ve Kullanım Planlaması

Amaç ve kapsam, arazi kaynaklarının temel ekonomik ve teknik özellikleri, arazi kullanım alanları ve arazi koruma, arazi yönetimi: kırsal ve kentsel arazi yönetim stratejileri, organizasyon yapıları ve yetkili makamlar, temel yasal düzenlemelerin analizi, arazi kullanım planlaması ve uygulamaları, temel arazi değerlendirme ve arazi kullanım planlaması kavramları ve prosedürleri, arazi kullanım planlamasında çevresel değerlendirme, arazi sınıflandırma yöntemleri, CBS ve uzaktan algılama, arazi analizi için veri kaynakları, modelleme, ekonomik arazi değerlendirmesi, risk ve belirsizlik analizi, sürdürülebilir arazi kaynakları yönetimi, kullanım-koruma bağlantıları, Türkiye’deki tarım alanlarında arazi temini ve kullanım analizi.

805002725651 Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuki, İdari ve Ekonomik Boyutları 

Kavramsal çerçeve, kentsel yenilemede temel kavramlar ve yaklaşımlar, kentsel yenilemede kuramsal gelişim, kentin yenilemeye konu olan alanları, hukuki boyut (mevzuat) üzerine tartışmalar, idari boyut (yetkiler ve kurumsal yapı), ekonomik boyut üzerine tartışmalar, kentsel dönüşüm uygulama örnekleri, örnek olay incelemeleri, genel değerlendirme ve Türkiye kentleri için temel stratejiler üzerinde tartışmalar.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersleri

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ

805002725170 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

CBS’nin tarihçesi, CBS veri kaynakları ve yapıları, CBS programları, CBS’nin bileşenleri, CBS’de veri kaynakları ve yönetimi, vektör ve raster CBS, Öznitelik Verisi, Haritalama projeksiyon sistemleri, Jeoreferanslama Uygulaması, Konumsal analizler, Uzaktan Algılamada temel esaslar ve yöntemler, uydular, uydu görüntüsü, uydu yörüngeleri,ı veri kaynakları ve özellikleri.

805002725180 Gayrimenkul ve Varlık Değerlemenin Temel İlkeleri ve Uygulamaları I

Temel kavramlar, değerleme biliminin tarihsel gelişimi ve aşamaları, değerleme yapılmasını gerektiren alanların gelişimi ve önemi, ekonomi biliminde değerin oluşumu: kuramsal analiz ve uygulamalar, değer, fiyat ve maliyet kavramlarının karşılaştırılması, mallar ve varlıkların değerlerini etkileyen faktörler, değerleme konusu olan mal ve varlıkların sınıflandırılması: taşınır mallar, taşınmazlar, sanat eserleri, antikalar ve gayrimaddi varlıklar, kırsal ve kentsel taşınmaz piyasaları: özellikleri, veri kaynakları, verilerin toplanması, analizi ve değerlendirilmesi, değerleme altlıklarının analizi: arazi ve arsaların tanımlanması, planlama verileri, arazi kullanımı ve türleri, yapıların envanteri ve tanımlanması, yapı malzemeleri ve sınıfları, diğer varlıkların tanımlanması, taşınmaz ve varlık değerleme yöntemleri: pazar değeri (karşılaştırmaya dayanan) yöntemleri, maliyet yöntemleri, kapitalizasyon teorisi ve gelir yöntemleri, kantitatif (stokastik) ve ileri değerleme yöntemleri, seçilmiş örnek olay analizleri ve proje sonuçlarının raporlanması.

805002725190 Gayrimenkul ve Varlık Değerlemenin Temel İlkeleri ve Uygulamaları II

Türk Hukuk Sisteminde değerleme uygulamaları, temel değerleme standartları: Uluslararası Değerleme Standartları (Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (International Valuation Standards Council-IVSC)), RICS Profesyonel Değerleme Standartları (Lisanslı Değerleme Uzmanları Kıraliyet Kurumu (RICS) (RICS Valuation – Professional Standards (Red Book)), ABD Değerleme Enstitüsü ve Değerleme Standartlar Kurulu (Apprasial Standards Board) tarafından yürürlüğe konulan Profesyonel Değerleme Uygulamalarının Standartları (Uniform Standards of Professional Appraisal Practices (USPAP) gibi) ile diğer uluslararası örgütlerin standartları, RICS mesleki yeterlilik kodu ve kapsamı (Assesment of Professional Competence (APC), uluslararası gayrimenkul ölçüm standartları (International Property Measurement Standard (IPMS)), Türkiye’de değerleme standartları ve uygulamaları, bilirkişilik ve değerleme uzmanlığı çalışmaları: raporlama ve kalite analizleri, seçilmiş örnek olay analizleri ve proje uygulamaları ve sunumları.

805002725200 Finans Matematiği

Kapsamı ve içeriği, tanımlayıcı istatistikler, oran ve yüzde analizleri, faiz teorisi, basit faiz, iskontonun tanımı ve basit iskonto işlemleri, bileşik faiz ve işlemleri, bileşik iskontonun tanımı ve işlemleri, taksitler (annüiteler): tanımı, işlemleri ve türleri, borç amortismanı (istikraz), sermaye bütçelemesi, amortisman hesaplama yöntemleri ve etkileri.

805002725210 Taşınmaz Hukuku’nun Temelleri

Mülkiyet kavramı, içeriği, konusu ve kapsamı, mülkiyetin çeşitleri, paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ve kaybı, taşınmaz mülkiyetinin kapsamı, taşınmaz mülkiyetinin kısıtlanması,Ayni hak kavramı ve unsurları, ayni haklara hakim olan ilkeler, taşınmaz kavramı, tapu sicili, tescil, şerhler, beyanlar, tapu kütüğüne yapılan kayıtların hükmü.

80500715280 Gayrimenkul Sektör Seminerleri

Gayrimenkul sektörünün güncel konuları (ekonomi ve maliye politikaları, para ve sermaye piyasaları, konut finansmanı, kamu taşınmazları, kadastro ve tapulama sistemleri, yerel yönetimler, imar uygulamaları, arazi mülkiyeti ve arazi tasarrufu, kentsel ve kırsal arazi kullanımındaki değişmeler ve kullanım planlaması, toplulaştırma, kamulaştırma, özelleştirme, kredi dereceleme, değerleme uygulamaları, yabancıların mülk edinimi ve etkileri, mimari tasarım ve değişimi süreci, gayrimenkul sektöründe önder kamu ve özel kuruluşlar ve faaliyetleri, küresel sermaye hareketleri ve gayrimenkul yatırımları, başarılı sektör önderlerinin yaşam öyküleri ve diğer güncel konular/olaylar gibi), davet edilen yabancı ve yerli uzmanlar tarafından işlenir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Seçmeli Dersleri

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLERİ

805002725401 Türk Kentleri ve Tarihsel Gelişimi

Tarihi döneme ait yerleşimlerin gelişimi, Anadolu yerleşimlerinin tarihi yapısı, Türk kentlerinin genel özelliklerinin gelişimi ve değerlendirilmesi: seçilen kentlerin özellikleri ve gelişim eğilimleri, tasarım ve planlama ilkeleri, şehirlerin yapısı, Türk Şehirleri’nin doğal ve yapay unsurları ile geleneksel karakterleri arasındaki ilişkiler, Anadolu-Türk kültüründe yerleşmeler, kent kültürü, geleneksel yerleşimler, Beylikler döneminde kentsel kumaşın özellikleri (11. Y.Y.), Selçuklular dönemi, Beylikler dönemi (14. Y.Y.), Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemleri, günümüz kentleri: tasarım ilkeleri, kent formasyonu, hukuki ve idari yönler, güncel kullanımda elde edilen verilerin ve ipuçlarının değerlendirilmesi, Anadolu’da Türk dönemlerine özel vurgu ile tarih öncesi çağlardan cumhuriyet dönemine yerleşimler ve yapılı çevrenin dönüşümü.

805002725421 Çevresel Değerleme ve Çevre Etki Değerlemesi

Ekonomik değerlerin terimleri: kullanım ve kullanım dışı değerler ve ölçümleri, çevresel varlıkların değerlemesi (kaynaklar/mallar) ve zararlar, değerleme yöntemleri: piyasa ve piyasa dışı yöntemler, gelir yaklaşımları, diğer değerleme yöntemleri ve Türkiye’de uygulamaları/yaklaşımları, etki değerlendirmesi: faaliyetlerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin tanımı ve değerlendirilmesi, çevresel etki değerlendirme süreci: aşamalar, etki tanımları, alternatiflerin değerlendirilmesi, etki azaltma yaklaşımları, etkilerin değerlendirilmesi, maliyetlerin analizi ve faydalar, çevresel (sosyal) maliyet-fayda analizi, maliyet etkinliği, risk değerlendirmesi, stratejik çevresel değerlendirmeler, proje sonrası analiz, standart formlar üzerine tartışmalar ve çevresel etki bildiriminin kapsamı, örnek çalışmaların analizi.

805002725481 Kır ve Kent Sosyolojisi

Kapsam ve kavram, tarihsel gelişim süreci, kırsal ve kentsel alanların temel özellikleri, benzerlikler ve farklılıklar, kırsal ve kentsel alanlar arasındaki farklılıkların nedenleri, kırsal alanın temel özellikleri ve kırsal alanlarda yaşayan insanların özellikleri, kırsal alanda sosyo-ekonomik ve kültürel değişimler, kültür, sosyalleşme, sosyal gruplar, örgütler, toplumsal cinsiyet ve toplum dinamikleri ve bunları etkileyen faktörler, kırsal alanlardaki demografik özellikler, köylerin yönetim biçimi, köy hukuku, köylerin yönetim birimleri, kırsal alandaki yerleşim düzeni ve etkileyen faktörler, kırsal alanda hanehalkı yapısı, işgücü kullanımı, aile türleri, kentleşme ve göç, kentin etimolojik analizi, kentlerin oluşumu: evrim ve temel özellikler, kentin tanımlanmasında kullanılan kriterler ve kentleşme nedenleri: endüstri devrimi ve sanayi kentinin özellikleri, kentleşme: Türkiye’de kentleşme süreci ve sosyal maliyet, yaklaşımlar Kentsel gelişmeyi karanlık çağ perspektifi, kentin sistematik kuramları, sermaye oluşumunda kenti analiz etme yaklaşımları: modernizm, post-modernizm ve şehir, kentleşme-anomi-yabancılaşma ilişkisi.

805002725511 Gayrimenkul Pazarlama ve Pazarlama Yönetimi

Pazarlama kavramı ve gayrimenkul sektöründe pazarlama, pazar analizi ve pazar araştırması, gayrimenkul geliştirme süreci, gayrimenkul geliştirmede ürün geliştirme, stratejik planlama ve pazarlama (pazar bölümlendirme, hedefleme, konumlandırma), pazarlama karması (ürün, fiyat, yer, promosyon), pazarlama bütçesinin hazırlanması, uygulama ve kontrol (bütçe, ölçüm, planlama ve bütçe revizyonları), gayrimenkul geliştirme (müşteri aşamaları, müşteri memnuniyeti ve sadakati) müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), gayrimenkul geliştirmede satış yönetimi ve uygulamaları, geliştirme fırsatlarını belirleyen ulusal, bölgesel ve yerel gayrimenkul piyasalarında kritik faktörler, ekonomideki dalgalanmalar ve ticaret, bölgesel ve kentsel büyüme eğilimleri, kentsel mekanın yeniden yapılandırılması, ticari ve endüstriyel konum teorileri ve demografik analiz ve projeksiyon teknikleri, pazarlama maliyetleri ve sınırları, pazarlama organizasyonları, pazarlamada örnek olay incelemeleri ve gayrimenkul sektöründe pazarlama yönetimi.

805002725531 Sigorta ve Risk Yönetimi

Tanımlar ve kapsam, işlevler, sigortaların sınıflandırılması: hayat sigortası ve hayat dışı sigortalar ve özellikleri (sosyal ve özel sigortalar), risk teorisi: risklerin tanımları ve sınıflandırılması, risklerin istikrarsızlığı, emlak piyasalarında risk ve belirsizlik: ekonomik doğal ve sosyal riskler ve belirsizlikler, risklerin ölçülmesi, inşaat piyasasında risk ve belirsizlik yönetimi: araçlar ve etkileri, doğal afet sigortaları: sözleşmenin kapsamı, sigortalı riskler (deprem, sel, terör, vb.), tazminat esasları ve reasürans, bireylerin risk davranışları: risk tutumlarının modellenmesi, olumsuz seçim ve ahlaki tehlikeler, risk transferi, sigorta matematiği: sigorta tutarı, prim fiyatı, prim / zarar ilişkileri, zarar teorisi ve kayıp değerlendirme teknikleri, zarar değerlendirme organizasyonu, problemler sigorta ve düşük değerli sigorta, sigortanın ekonomik ve kurumsal yönleri, devlet ve afet sigorta sistemleri, sigortacılığın finansmanı, dünyadaki doğal afet sigortası uygulamaları, gelişim aşamaları, Türkiye’de doğal afet sigortacılığı alanında sorunlar ve çözüm yolları.

805002725581 Afet Yönetimi

Afet türleri ve afet döngüsü, afet riskleri ve hasar olasılıkları, afet hazırlık ve hafifletme faaliyetleri, entegre afet yönetiminin temel ilkeleri, afet yönetiminin merkezi sistemleri, doğal afet müdahalesinin planlanması, arama ve kurtarma faaliyetleri, hasar değerlendirmesi ve geçici konut faaliyetleri, STK’ların rolü ve uluslararası yardım çabalarının koordinasyonu, afetler ile ilgili mevzuat, kapasite geliştirme ve örgütsel gelişim, sismik tehlikeler ve hasar ilişkileri, meteorolojik afetler ve erken uyarı sistemleri, terör, sanayi ve ulaşım kazaları, yerleşimlerde afet risk değerlendirmesi, deprem tehlikesi ve bina denetim sistemi, zemin etüdleri ve mikrobölgeleme çalışmaları, yapısal olmayan risklerin azaltılması, bilgi teknolojilerinin kullanımı ve erken hasar değerlendirme sistemleri, afet farkındalığı yaratılması ve toplum katılımının artırılması, Türkiye’de Afet Yönetimi: afetlerin önemi ve etkileri, deprem ve diğer felaket olasılıklarının belirlenmesi, yetkili örgütler ve faaliyetleri, afetlere karşı mücadelede sivil toplum örgütleri ve topluluk bilinci oluşturma, sorunlar ve çözümleri.

805002725631 İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminde temel kavramlar ve tanımlar, insan kaynakları yönetimi ilkeleri, insan davranışları için süreç – ilkeler, kişisel gelişim ve motivasyon özellikleri, kişisel gelişim, iletişim, liderlik, grup dinamiği, saha çalışması, çatışma yönetimi, personel eğitim yöntemleri, personel değerlendirme, performans yönetimi, kariyer planlaması, insan kaynakları yönetiminde yeni paradigmalar ve yaklaşımlar, stratejik insan kaynakları yönetimi, gayrimenkul sektöründe insan kaynakları yönetiminin önemi, örnek olaylar.

805002725661 Örnek Olaylarla İmar Uygulamaları

İmar planlama süreci, imar planlama ilkeleri, imar planlama uygulaması ve mevzuatı, imar planlama uygulaması ve yargı, örnek mahkeme davalarının analizi, örnek olay incelemesi ve seçilmiş projeler: kamulaştırma ve düzenleme (3194 sayılı İmar Kanunu, madde 18), genel tartışma ve kentsel gelişmeler için temel stratejiler.

805002725841 Su Kaynakları Ekonomisi ve Yönetimi

Küresel su potansiyeli ve geleceği, kıtalara göre su kaynakları ve Türkiye’nin durumunun analizi, mühendislik ve iktisat açısından su arzı, su talebi: özellikleri, esneklik ve talep fonksiyonları, Türkiye’nin su havza alanlarının özellikleri ve su kullanım şekilleri, kullanım şekillerine göre kullanılmış suyun ekonomik analizi (birincil ve ikincil su kullanımı), su kullanım yönetimi: ortak mülkiyet, devlet ve özel mülkiyet, modeller/yaklaşımlar, özel ve kamu kurumları arasında koordinasyon, merkezi ve yerel kurumlar ve işlevleri, su geliştirme yatırımları ve Türkiye’de kalkınma eğilimleri, su kaynaklarının geliştirilmesi yatırımlarının/projelerinin analizi ve değerlemesi, kuraklık ve etkileri, iklim değişikliği ve etkileri, su kaynaklarının verimli kullanımı: su arzının iktisadi yönü, tüketimlerde tasarruf, atık suların geri dönüşümü/yeniden kullanımı ve tuzlu suyun işlenmesi, sınıraşan su kaynakları ve sorunları: yaklaşımlar, etkiler ve Türkiye’nin konumlarının analizi, su kaynakları değerlemesi: yeraltı suyu ve yüzey su kaynakları, çeşitli su kaynakları (maden suyu, kaynak suyu, yeraltı suyu, göller ve akarsular vb.) ve çeşitli su kullanım biçimleri için değerleme yöntemleri, uluslararası değerleme standartlarının uygulanması ve Türkiye’deki mevcut uygulamaların analizi (mevzuat ve kararların değerlendirilmesi), su kaynaklarının kullanımında maliyetler ve fiyatlandırma: sermaye maliyetleri ve işletme maliyetleri, fiyatlandırma yöntemleri ve kullanıcı dernekleri, su piyasaları ve süreçleri, su bilançosu ve tahmin yöntemleri, su havzaları ve uluslar arasındaki su transferi, su ticaretinin temel ilkeleri ve uygulamaları.

805002725851 Toprak ve Su Koruma

Giriş: erozyonun fiziksel ve ekonomik önemi, erozyonun sosyal önemi, toprak erozyonu araştırması, erozyon terminolojisi, havza gelişimi: erozyon kavramı, toprak erozyonunu etkileyen başlıca faktörler: su erozyonu, rüzgar erozyonu, entegre alan perspektifi, erozyon türleri: su erozyonu, rüzgar erozyonu, rüzgar ve su erozyonu arasındaki bağlantılar, toprağın mekanik hareketi, erozyon işlemleri: su ve rüzgar erozyonlarının temel ilkeleri, erozyon-tahmin teknolojisi: erozyon-tahmin teknolojisinin temelleri, erozyon-model matematiğinin unsurları, duyarlılık analiz, matematiksel erozyon modelleri türleri: regresyon modelleri, indeks tabanlı modeller, süreç tabanlı modeller, dinamik modeller, erozyon modeli geliştirme aşamaları: gereksinimler, model seçimi, model parametrelerinin belirlenmesi, denklemlerin geliştirilmesi, modellerin doğrulanması ve onaylanması, değerlendirilmesi model, erozyon ölçümü: erozyonun ölçülme nedenleri, erozyon ölçüm tipleri, erozyon-ölçüm uygulamaları, seçilmiş ölçüm teknikleri, erozyon ölçümlerinin değerlendirilmesi, erozyon ve sediment kontrolü: erozyon ve sediman kontrolü prensipleri, su-erozyon-kontrol uygulama örnekleri, konsantre akışlı erozyonun kontrolü, sediment kontrolü, rüzgar-erozyon kontrolü, arazi koruma: koruma programları, koruma planlaması, koruma planlaması için teknik araçlar, yerinde erozyon ve sediment kontrolü için yerel toprak koruma planlaması, devlet birimlerinin koruma planlaması, Türk toprak koruma ve arazi kullanım yasalarından alınacak dersler ve örnek projeler üzerine tartışmalar.

805002725861 Rekreasyon ve Doğa Onarımı Ekonomisi

Temel kavramlar ve kapsam, rekreasyon talebi ve arzı: özellikleri, esneklik, arz ve talep fonksiyonları, geliştirme süreci ile rekreasyon talebi arasındaki ilişkiler, rekreasyon tesislerinin yönetimi ve Türkiye’deki uygulamaları, çevresel değerlemeler: temel prensipler, teknikler ve bunların Türkiye’de uygulanma olasılıkları, rekreasyon ve doğa onarım projeleri değerlemesi: maliyet ve fayda ölçümleri, dışsallıklar, ekonomik ve çevresel fizibilite çalışmalarının analizi, örneklerin analizi: kentsel alanlardaki açık alanlar, orman alanlarındaki rekreasyon tesisleri, kıyı alanları, madencilik sonrası arazi onarımı, kirlenmiş alanların ve diğer alanların onarımı, Türkiye’deki doğa onarım stratejilerinin temel ilkeleri ve sorunları ve gelecek beklentilerine yönelik tartışmalar.

805002725871 CBS ve Havza Sistem Tasarımı

Havza yönetimine giriş: havza terimi ve havza yönetiminin nedenleri / amaçları, hidrolojik ve havza kavramları, akış modellemesi: hidrolojik döngü, su dengesi, iklim ve yağış, topraklar ve infiltrasyon, tutma ve buharlaşma, yeraltı suyu, akarsu akışı ve akış, havza sistemlerinin tasarımında CBS kullanımı, akış modellemesi: yüzey akışının hesaplanması, SCS CN yöntemi, mantıksal yöntem, Cooks metodu, havza özelliklerini belirleme teknikleri, CBS mekansal analizi, toprak erozyonu tahmini, revize edilmiş evrensel toprak kaybı denklemi (RUSLE), CBS ile havza belirleme, kaynağı belli olmayan kirlilik ve CBS mekansal analizi, tarımsal yönetim sistemleri, toprak ve su değerlendirme aracı ve modelleri, havza düzeni: arazi kullanım planlaması ve imar, topraklar, mahsul, çiftlik hayvanları, gelişmiş tarım sistemlerinin tasarımı ve uygulanması, kaynak analizi ve haritalama, yönetim kararları, arazi yönetiminin sorunları: toprak koruma, onarım ve rehabilitasyon, alternatif tarım sistemleri, alternatif otlatma sistemleri, sosyal ve ekonomik sistemler.

805002725431 Arazi Kullanım Politikası ve Kullanım Planlaması

Amaç ve kapsam, arazi kaynaklarının temel ekonomik ve teknik özellikleri, arazi kullanım alanları ve arazi koruma, arazi yönetimi: kırsal ve kentsel arazi yönetim stratejileri, organizasyon yapıları ve yetkili makamlar, temel yasal düzenlemelerin analizi, arazi kullanım planlaması ve uygulamaları, temel arazi değerlendirme ve arazi kullanım planlaması kavramları ve prosedürleri, arazi kullanım planlamasında çevresel değerlendirme, arazi sınıflandırma yöntemleri, CBS ve uzaktan algılama, arazi analizi için veri kaynakları, modelleme, ekonomik arazi değerlendirmesi, risk ve belirsizlik analizi, sürdürülebilir arazi kaynakları yönetimi, kullanım-koruma bağlantıları, Türkiye’deki tarım alanlarında arazi temini ve kullanım analizi.

805002725651 Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuki, İdari ve Ekonomik Boyutları 

Kavramsal çerçeve, kentsel yenilemede temel kavramlar ve yaklaşımlar, kentsel yenilemede kuramsal gelişim, kentin yenilemeye konu olan alanları, hukuki boyut (mevzuat) üzerine tartışmalar, idari boyut (yetkiler ve kurumsal yapı), ekonomik boyut üzerine tartışmalar, kentsel dönüşüm uygulama örnekleri, örnek olay incelemeleri, genel değerlendirme ve Türkiye kentleri için temel stratejiler üzerinde tartışmalar.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN SEÇİLEBİLECEK DERSLER

805000715301 Gayrimenkul Finansmanı

Temel kavramlar ve yaklaşımlar, taşınmaz finans terminolojisi, taşınmaz yatırımı için finans analizi yöntemleri, para ve sermaye piyasaları, kurumları ve sermaye kaynakları, fon arzı ve talebi, mali piyasalar: riskler ve getiriler, modern portföy yönetimi teorisi-taşınmaz piyasalarına uygulamaları, taşınmaz piyasalarında kredi kaynakları: ulusal ve uluslararası, kredi-maliyet-karlılık ilişkileri, uzun vadeli konut finansmanı sistemi, arazi yatırımları ve arsa geliştirme yatırımlarının finansmanı, finansman açısından taşınmaz değerleme işlemleri ve işlevleri, nakit akımı analizi, bilgisayar ile modelleme, fizibilite çalışmaları, farklı şehirlerde ve arazi kullanımlarında bireysel projelerin finansı ve bilgisayar ile sayısal analizler, performans ölçümü ve değerlendirme, emlak piyasası sorunları, örnek olay incelemeleri.

805000715311 Kentsel Alan Düzenlemesi

Temel kavramlar ve tanımlar, kentleşme ve arsa talebi, Türkiye’de kentleşme ve arazi talebi, 3194 Sayılı İmar Kanunu, imar planları ve uygulamaları (3194 Sayılı Kanunun 18. maddesinin uygulamaları ve sonuçları), arsa ve arazi düzenlemeleri: ilkeler, Türkiye’deki uygulamaları ve sonuçları, Türkiye’de imar planlarının hazırlanması ve uygulanmasındaki sorunlar, zorluklar ve çözüm önerileri, örnek olay incelemeleri ve tartışmalar. 

805000715321 Gayrimenkul Geliştirmede İstatistiksel Yöntemler ve Örnekleme

Temel kavramlar, ölçü ve ölçü türleri, verilerin düzenlenmesi: Sıklık tabloları ve grafikler, nicel ve nitel verilerde konum ölçüleri, nicel ve nitel verilerde değişim ölçüleri, rastgele değişken, taşınmaz piyasası veri toplama yöntemleri: orijinal ve ikincil veri kaynakları, hipotez ve hipotez testleri, betimsel istatistikler, olasılık, olasılık dağılımları, nokta ve aralık tahmini, örnekleme yöntemleri, anket tasarımı, olasılık dağılımları, teorik dağılımlar, varyans analizi, istatistiksel teknikler: diskriminant, kümeleme, faktör analizi, en küçük kareler ve diğer yöntemler regresyon analizi: basit tek değişken, çoklu regresyon analizi ve basamaklı regresyon, mevsimsel etkiler, panel verileri, zaman serileri, doğrusal olmayan regresyonlar, parametrik ve parametrik olmayan testler, indeksler, eşanlı denklemler, gayrimenkul piyasasında kantitatif tekniklerin kullanımı, araştırma sonuçlarının raporlanması, karar modelleri, zaman ayırımı, araştırma alanları ile ilgili bilgisayar programlarının tanıtımı ve sunumu.

805000715331 İşletme Değerlemesi

İşletme, şirket ve teşebbüs kavramları, işletme değeri ve bunu etkileyen faktörlerin analizi, temel değerleme verilerinin toplanması, veri analizi ve değerleme süreçleri, etkin pazar hipotezi, teknik ve temel analiz, serbest nakit akışları, indergenmiş nakit akımları (net bugünkü değer) analizi, net aktif değeri-defter değeri yöntemi, emsal değer,  işleyen teşebbüs değeri, piyasa değeri, tasfiye değeri yöntemi, temettü verimi yöntemi, sermaye varlıklarını fiyatlama modelleri, çoklu faktör modelleri, değer düzeltme işlemleri (bazı unsurların/faktörlerin eklenmesi ve/veya çıkarılması işlemleri), işletmenin toplam değerinin tespiti, Türkiye’de şirket değerleme yöntemlerinin kullanımı, uygulama alanları, deneyimler ve başlıca sorunların tartışılması, örnek olay incelemeleri. 

805000715341 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

İnşaat ve gayrimenkul kavramları, inşaat ve gayrimenkullerin sınıflandırılması, inşaat işletmesi kuruluş işlemleri, inşaat işletmesi muhasebe hesap planı oluşturulması, inşaat işletmelerinde kullanılan defter ve belgeler, inşaat işletmelerinde maliyet hesaplamaları ve muhasebe işlemleri, gayrimenkul muhasebesiTMS – 11 inşaat sözleşmeleri standardımaddi duran varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve muhasebesi, özel bina inşaatlarında asgari işçilik uygulaması, ihale konusu inşaat işlerinde asgari işçilik uygulaması.

805000715351 Türkiye Kadastrosu

Kadastronun tanımı ve amacı, Türkiye kadastrosunun evreleri, kadastro çeşitleri: mülkiyet kadastrosu, orman kadastrosu, afet ve mera kadastrosu çalışmaları, kadastronun yenilenmesi çalışmaları, Türkiye kadastrosunda üretim ve verimlilik, Türkiye kadastrosunun kapsam ve içeriği, özel sektörün kadastro çalışmalarındaki rolü ve katkıları, Türkiye kadastrosunda maliyetler ve maliyetin geri kazanımı ve sonuçları, kadastronun mevcut sorunları, çözümler ve öneriler. 

805000715361 Gayrimenkul Ekonomisi ve Yönetimi

Temel kavramlar ve kapsamları, taşınmaz kavramının tarihsel gelişimi, Türk Hukuk Sisteminde taşınmaz kavramı ve kapsamı, gayrimenkul arzı: kentsel arazi, arsa ve bina arzı ve özellikleri, kırsal gayrimenkul arzı ve özellikleri, ticari yapılar ve devre mülkler ve özellikleri, taşınmaz talebi ve talebin tahminlenmesi, kırsal ve kentsel taşınmaz piyasaları ve piyasa özellikleri, taşınmaz piyasalarının para ve sermaye piyasaları ile etkileşimi, piyasa verileri ve piyasaların düzenlenmesi, taşınmaz yönetimi, bina, ticari yapılar ve devre mülk yönetimi ve yöneticilik, profesyonel gayrimenkul yöneticiliği: görevleri, hukuki sorumluluğu ve sorunları, taşınmaz yatırımlarının analizi: yatırım ilkeleri, yatırım stratejileri, değerleme, finans ve vergileme, varsayımlar, öz kaynaklar ve vergi sonrası kar, risk analizi, işletme tipleri ve başlıca taşınmaz geliştirme organizasyonları, taşınmaz mülkiyeti ve yabancıların mülk edinmesinin ekonomik, sosyal ve politik yönlerinin değerlendirilmesi.

805000715371 Kamulaştırma Tekniği ve Yeniden İskan

Tarihsel gelişimi, tanımı ve kapsamı, kamulaştırma süreci ve koşulları, ekonomik, toplumsal ve politik yönleri, kamulaştırma tekniği: kamulaştırma sürecinin işleyişi, kamu yararı kararı ve bu kararı verecek merciler, kamulaştırma hazırlık işlemleri, kadastro görmüş ve görmemiş yerlerde tespit işlemi ve kamulaştırma uygulaması, ülkemizde yasalarda kamulaştırmaya yaklaşım ve uluslararası kuruluşların (Dünya Bankası gibi) kamulaştırma ve yeniden iskan konusuna yaklaşımlarının karşılaştırılması, özel mülkiyet ve kamusal araziler yönünden kamulaştırma süreci, kamulaştırma uygulamaları: altyapı yatırımları, yeniden iskan, imar ve şehircilik, savunma, toplulaştırma ve reform uygulamaları ve diğer amaçlarla kamulaştırma işlemleri, kamulaştırma bedelinin saptanması ve ödenmesi: değerleme yöntemleri ve bunların uygulamaları, örnek proje incelemeleri, bedelin ödenmesi ve koşulları, kamulaştırma yöntemleri ve değerleme işlemleri: satın alma yöntemi ve değerleme (kıymet takdiri ve uzlaşma komisyonlarının görevleri), tam ve kısmen kamulaştırma ve değerleme, irtifak hakkı tesisi ve değerleme, acele kamulaştırma ve değerleme, kamulaştırmasız el koyma ve arazinin boşaltılmasında ağaç, ürün ve varlık bedellerinin saptanması, trampa yoluyla kamulaştırma ve değerleme, taşınmazın bedelsiz kullanılması, idareler arasında taşınmaz devri ve değerleme, kamulaştırmada kiracı ve ortakçıların hakları ile işgalcilerin tazmini, kamulaştırmadan vazgeçme ve bedelin geri ödenmesi, taşınmaza verilen hasarların saptanması, yeniden iskan süreci: ekonomik ve fiziksel yeniden iskan, yaklaşım farklılıkları ve yöntemler, yeniden iskanın işleyişi, yasal ve kurumsal değişmelerin analizi, değerleme çalışmaları ve etkileri, bilirkişilik ve uygulamaları, süreçlerin izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinin esasları, etki analizi: kamulaştırma ve yeniden iskan öncesi ve sonrası malikin/hane halkının tarımsal ve toplam gelirinin karşılaştırmalı analizi, kamulaştırma ve yeniden iskanın gelire ulaşım olanakları üzerine olası etkileri, sosyal yapı ve çevre kalitesindeki değişmelerin analizi gibi konuların teorik ve uygulamalı olarak incelenmesi.

805000715381 Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Devre Tatil ve Devre Mülk Sözleşmeleri

Hak kavramı, ayni hak şahsi hak ayrımı, tüketicinin korunmasının nedenleri ve tüketicinin korunması hukukunun dünyada gelişimi,  tüketicinin korunması hukukunun Türkiye’deki gelişimi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK), devre mülk hakkının niteliği ve hukukumuzdaki düzenlemesi, devre mülk hakkının kuruluşu ve ayni hak sağlamasının getirdiği sonuçlar, devre mülk hakkı ile devre tatil sözleşmelerinin karşılaştırılması, bir tüketici işlemi olarak devre mülk ve devre tatil sözleşmeleri, devre tatil sözleşmesinin kuruluşu ve özellikleri, devre tatil sözleşmesine ilişkin TKHK, devre tatil sözleşmesinde tarafların hakları ve borçları, devre mülk ve devre tatil sözleşmelerinin sona ermesi, devre tatil sözleşmesinin hazırlanması ve sözleşme örneklerinin incelenmesi, devre mülk ve devre tatil sözleşmelerinde uyuşmazlıkların çözümü ve tüketici hakem heyetleri, tüketici mahkemeleri.

805000715391 Sanat Eserleri ve Tarihsel Varlıkların Değerlenmesi

Binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde farklı kültürlerin yarattığı ve bugün korunmaları ve sürdürülebilirlikleri evrensel önem taşıyan değerler olarak kültür varlıkları ve sanat eserlerinin değerlemesi ve bu anlamda farklı dönem ve uygarlık kültürü açısından çeşitlilik ve zenginliğe sahip bir ülke olan Türkiye’nin potansiyel yapı stoku ve değerlerinin ortaya konması, tarih, nitelik ve mekan boyutlarına sahip taşınır-taşınmaz kültür varlıklarının değerlendirilmesi, tanımlar, ilgili terminoloji, sanat yapısı olarak adlandırılan köprü, viyadük gibi yapılar ile özel statüde değerlendirilmesi gereken yapılar, anıt, sit, sanat eseri, vb. tanımlar, ilgili yasal-yönetsel çerçevenin irdelenmesi, özel değere ve sanat değerine sahip yapıların değerlenmesi, değerlendirmede göz önünde bulundurulması gereken kriterler, korunması gerekli tarih/kültür varlıklarının tanımlanması ve değerlemesi: yöntemler ve bunların uygulamaları.

805000715401 Mimari Tasarım ve Gayrimenkul Değerlemesi

İnsanların yaşamını kolaylaştırmak ve barınma, çalışma, dinlenme, sosyal eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekanları ve fiziksel çevreyi tasarlama ve inşa etme bilim ve sanatı ya da yapı sanatı olarak tanımlanan mimarlık ve mimari tasarımın değerlendirilmesi, mimari tasarımın gelişimi, tarihçesi, tasarım süreci, mimari tasarım yaklaşımları, tasarım akımları, mimari tasarımda biçim, form ve mekansal özelliklerin değerlendirilmesi, mimari formun temel elemanları, mimarinin algılanması, mimari kalite, fonksiyon ve stil, mimari ve şehir formundaki eğilimler, tasarım nitelik/kalitesinin taşınmaz değerine katkısı, etkileri, farklı yapı türlerinde mimari tasarım yaklaşımları, tasarımın niteliği,  yapı sınıflandırmaları, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf yapılarda mimari tasarımın değerlemeye etkileri, mimari formun sosyal ve kültürel açıdan değerlendirilmesi, modern ve geleneksel mimari, bina tipleri ve inşaat metotları, kaliteli mimarinin taşınmaz değerleri üzerindeki etkisi, yapılarda tasarım özelliklerinin taşınmaz değerlerine katkılarının analizi: yöntemler ve uygulamaları, mimari tasarımın (konut, otel ve ticaret tesisleri projeleri) şehirlerden örneklerle incelenmesi.

805000715411 Kat Mülkiyeti

Kat mülkiyeti kurumunun gelişimi ve tarihçesi, kat mülkiyeti öncesi uygulamalar, paylı mülkiyet, kat mülkiyeti ve kat irtifakının hukuki niteliği, kat irtifakının kurulması ve hükümleri, kat mülkiyetinin kapsamı, arsa payı ve ortak yer kavramları, kat mülkiyetinin kurulması, kat maliklerinin hakları, kat maliklerinin borçları, kat mülkiyetinde yönetim ve yönetici, kat mülkiyetinde yenilik ve ilaveler yapılması, kat mülkiyetinin sona ermesi, toplu yapı kavramı ve kurulması, toplu yapılara ilişkin özel hükümler, devre mülk kavramı ve Kat Mülkiyeti Kanunundaki düzenlemesi.

805000715421 Gayrimenkul Geliştirmede Modelleme ve Kestirim

Gayrimenkul geliştirmede model oluşturma; gayrimenkul analizinin matematiksel temeli; gayrimenkul analizi için istatistiksel yöntemler; regresyon analizine genel bakış: klasik doğrusal regresyon modeli ve istatistiksel çıkarım; basit modelin çoklu doğrusal regresyona genelleştirilmesi; doğrusal, logaritmik, yarı logaritmik, parabolik kalıp; klasik doğrusal regresyon modelinin varsayımlarının ihlali; çoklu bağlantı ve değişen varyans; hedonik regresyon, swiching regresyon; zaman serileri modelleri; kestirimin değerlendirilmesi; eşanlı denklem sistemleri; Vektör Otoregresif Modeller (VAR); VAR’ın kestirimde kullanımı; gayrimenkul piyasalarında eşbütünleşme; uygulamada gayrimenkul kestirimleri; gayrimenkul fiyatının kestirimi.

805000715441 Yapımda Ekonomik Değerlendirme ve Maliyet Yönetimi

Yapım yeri, maliyet ve imalat maliyetleri, faiz oranı ve sermaye maliyeti, paranın zaman değeri, indirgeme, ekonomik eşdeğerlik hesapları, enflasyon ve yatırım kararları, ekonomik değerlendirme yöntemleri, belirlilik ve belirsizlik durumlarında yatırım karar kriterleri, yenileme analizi, beklenen değer, karar ağacı, belirsizlik durumunda kullanılan yöntemler, karar matrisi, laplace, maximin ve maximax, hurwicz kriterleri, inşaat projesinin temel evreleri ve bu evrelerdeki kararlar için gerekli maliyet bilgileri, inşaat firmalarında maliyet yönetimi:maliyeti hesabının yapısı, türleri, yöntemleri, kar analizi ve riskleri, birim maliyet analizi ve fiyatlar, firmalarda proje maliyetlerinin kontrolü ve bir maliyet kontrol aracı olarak varyans analizi, proje sahipleri açısından maliyet yönetimi, ilk yatırım maliyeti ve yıllık masraflar, proje sahipleri açısından detaylı tasarımı bitmiş ve sözleşme dokümanları hazırlanmış proje üzerinden maliyet hesabı, son keşif, ön proje üzerinden maliyet hesabı, girişim-planlama evresinde maliyet hesabı, tasarım ve yapım evresinde maliki açısından maliyet kontrolü, kantitatif analiz yaklaşımları: karar teorisi, karar tipleri, karar matrisi, marjinal analiz, envanter modelleri, envanter kontrolünün önemi ve kararlar, tedarik modeli, üretim modeli, doğrusal programlama modelleri ve çözüm teknikleri, analitik hiyerarşi yöntemi. 

805000715451 İnşaat Projeleri ve Sözleşme Yönetimi

Uluslararası inşaatın yapısı, durumu ve özellikleri: uluslararası stratejik işbirlikleri, uluslararası standartlar ve Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (The International Federation of Consulting Enginneers-FIDIC) sözleşmeleri, uluslararası inşaat sözleşmelerinde uyuşmazlıklar ve çözüm yöntemleri, resmi uyuşmazlık çözüm yöntemleri, yargı, tahkim, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri; müzakere, arabuluculuk, partnering, FIDIC sözleşmelerinde uyuşmazlık çözümü, uluslararası inşaat projelerinde riskin değerlendirilmesi, risk yönetimi, enflasyon, yabancı ülke riski; uluslararası inşaatlarda insan kaynakları yönetimi, seçilmiş başlıca ülkelerde inşaat projeleri ve sözleşme yönetimi uygulamalarının karşılaştırılması.

8050007155461 Gayrimenkul Vergi Mevzuatı ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Vergi tekniği ve temel ilkeleri (verginin konusu, mükellefi, tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsili, vergilerin sınıflandırılması ve temel özellikleri), temel vergi mevzuatı: temel kavramlar ve genel hükümler, gayrimenkul alım-satım ve inşa kazancı, gayrimenkullerle ilgili vergi avantajları (yatırım indirimi, yeniden değerleme, maliyet bedeli artırımı, yenileme fonu, teşvikli yatırımlarla ilgili avantajlar, gayrimenkul satış kazancının vergiden istisna olması), KDV uygulaması ve harçlar, gayrimenkul kiralamasından elde edilen gelirler, emlak vergisi ve veraset ve intikal vergisi, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında vergilendirme, Vergi Usul Kanunu’nda gayrimenkullerle ilgili değerleme hükümleri ve yabancıların durumu, gayrimenkul vergi uygulamalarında örnek olaylar ve çözüm yolları üzerindeki tartışmalar, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşu ve işleyişi, dünyada ve Türkiye’de gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul piyasalarındaki rolleri, ipotekli piyasalar ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırımlarının geleceği ve alternatif örgütlenme biçimleri. 

805000715471 Koruma Alanları, Yönetimi ve Taşınmaz Piyasaları İle İlişkileri

Koruma kavramının gelişimi ve değişimi, dünyada ve Türkiye’de koruma yaklaşımının gelişimi, alan koruma ilkeleri ve uygulamaları, alan koruma mevzuatının gelişimi ve değişimi, korumanın mülkiyet hakkına etkisi ve kamu yararı kavramı, alan koruma statüleri ve örgütsel yapısının analizi: Türkiye’de farklı yasalarla oluşturulan koruma alanları, uluslararası koruma örgütleri ve rolleri, koruma alanlarının yönetimi: sit alanları (arkeolojik, doğal, kentsel, tarihsel ve üst üste çakışan sit alanları), özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları ve diğerleri, sulak alanlar, su havzaları ve koruma alanları, koruma alanlarının yönetim araçları ve sorunları; koruma alanlarının tespit ve tescil işlemleri, koruma amaçlı imar planı yapımı ve uygulamaları, koruma alanlarında kalan özel mülklerin kamulaştırılması, koruma alanlarında yapılaşma yasağı ve trampa uygulamaları, gayrimenkul sertifikası uygulamaları, imar hakkı aktarımı ve hakkın denkleştirilmesi olanakları, koruma kararlarının taşınmazın mülkiyet ve kullanımına etkileri: taşınmaz talebi, kirası ve değerine olası etkilerin analizi, koruma uygulamalarının fayda-maliyet analizleri, kamu veya toplum yararı ile bireysel yarar denkleştirmesi, alan koruma uygulamalarının finansmanı, uluslararası kurumların yaklaşımları ve değerleme kurumların standartlarının (RICS ve IVSC standartları) analizi: ulusal düzenlemelerin uluslararası yaklaşımlarla uyumlaştırılması, koruma uygulamalarında alternatif politika seçeneklerinin analizi ve uygun yönetim modellerinin analizleri.

805000715511 Tesis Programlama ve Tesis Tasarımı

Hizmet kavramları, tesis envanter sistemleri, doluluk oranını dikkate alarak daha uygun tasarım çözümü, kısıtlamalar, düzenlemeler ve teşvikler, büyük ölçekli ana planlama projelerini kullanmak, master planı küçük ölçekli projelere uygulamak, tesis yönetimi için kullanılan en son donanım ve yazılımın kullanılması, mevcut tekniklerin tarihçesi ve gelişimi, CAFM ve IWMS’ye genel bakış, CAFM ve IWMS arasındaki fark, CAFM ve IWMS uygulamaları, IWMS’nin bir parçası olarak AutoCAD kullanımı, REVIT ve CAFM kullanımı, REVIT’ten IWMS’ye ve benzerlerine verilerin içe ve dışa aktarımı, verilerin manipulasyonu, verilerin analiz edilmesi, bilgilerin raporlanması, yapı bilgi modellemesi (BIM), BIM’in CAFM ve IWMS ile entegrasyonu.

805000715531 Tesis İşlemleri ve Bakım İlkeleri ve Uygulamaları

Kamu ve özel işletmelerde sürdürülebilir tesis yönetimi ilkeleri, yaklaşımları ve başlıca uygulama alanları, tesis yönetimi için piyasa potansiyeli ve gelişme eğilimi, varlıkların stratejik ve operasyonel planlaması ile tesis yatırımlarının analizi, bina maliyetleri ve inşaatı üzerine odaklanan disiplinlerarası bir bakış açısı; maliyetler: portföy ve bütçe yönetimi ile ilgili finansal analiz, tesis yatırımları riski, finansal kaynaklar, kaynakların etkin kullanımı, kaynakların maliyet ve risk bakımından karşılaştırılması, uygun kaynakların ve sermaye yapısının belirlenmesi, Uluslararası Tesis Yönetimi Birliği’nin (IFMA) kapsamlı bir incelemesi ) standartlar, Uluslararası Mülkiyet Ölçüm Standartları (IPMS) ve tesis yönetimi ile ilgili diğer standartlar, emlak ve şantiyeler, toplu yapılar (konutlar), alışveriş ve iş merkezleri dahil olmak üzere Türk tesis yönetimi mevzuatının analizi, yaklaşım ve uygulamaları, fabrikalar ve antrepo alanları (lojistik dahil), eğitim ve sağlık kuruluşları, çok amaçlı gayrimenkuller, kulüpler ve spor kompleksleri, yaşlı bakım tesisleri, limanlar ve tren istasyonları, tarım işletmeleri ve ormanları, öğrencilerin seçtikleri proje hakkında deneyim sahibi olmalarının sağlanması; Kurumlarla örnekler ve tesis yönetimi yaklaşımları, Türkiye’deki tesis yönetimi işletmelerinin yapı ve gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi, IFMA standartları ve Türkiye’deki uygulamaların analizi: gayrimenkul ve tesis yönetiminin yasal yönleri, görev ve yetkiler, geleneksel yönetim ve yönetim yaklaşımları, modern yönetim yaklaşımları ve sürdürülebilirlik analizleri, başarılı tesis yönetim örneklerinin değerlendirilmesi, tesis ve kaynak yöneticilerinin çevresel ve sosyal sorumlulukları ve yeni yaklaşımların değerlendirilmesi. lojistik), eğitim ve sağlık kurumları, çok amaçlı gayrimenkuller, kulüpler ve spor kompleksleri (jokey kulüpleri dahil), yaşlı bakım tesisleri, limanlar ve tren istasyonları, tarım işletmeleri ve ormanlar, tesis yönetiminin analizi: planlama, programlama ve bütçeleme, gerçek emlak işlemleri, sürdürülebilirlik, tasarım-üretim-işlem döngüleri, hazırlık, güvenlik, temizlik, işletme ve bakım hizmetleri, dış kaynak kullanımının avantaj ve dezavantajlarının analizi: ölçek ekonomisi, iç ve dış kaynak maliyet analizi, kıyaslama süreci, temel performans göstergeleri, işletme performansı ve işletme değeri etkisi Tesis yatırımlarında riskler, maliyetler ve fayda analizleri, seçilen proje örnekleri ve kurumların tesis yönetimi yaklaşımları: saha deneyleri ve örnek olay incelemeleri ve raporlama, tesis yönetiminde finansal analiz ve değerlendirme, tesis yönetim standartları: Uluslararası Tesis Yönetimi Derneği’nin gözden geçirilmesi (IFMA) standartları, BOMA, EUROFM ve diğer kurumlar, Uluslararası Mülkiyet Ölçüm Standartları (IPMS) ve tesis yönetimi perspektifinden diğer standartlar, Türkiye’deki tesis yönetimi işletmelerinin yapı ve gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi, IFMA standartları ve uygulamaların analizi Türkiye’de: emlak ve tesis yönetiminin yasal yönleri, görev ve otoriteler, geleneksel yönetim yaklaşımları, modern yönetim yaklaşımları ve sürdürülebilirlik analizleri, başarılı tesis yönetim örneklerinin değerlendirilmesi, tesis ve kaynak yöneticilerinin çevresel ve sosyal sorumlulukları ve yeni yaklaşımların değerlendirilmesi.

805000715481 Tesis ve Kaynak Yönetimi İlkeleri ve Uygulamaları

Kamu ve özel işletmelerde sürdürülebilir tesis yönetimi ilkeleri, yaklaşımları ve başlıca uygulama alanları, tesis yönetimi için piyasa potansiyeli ve gelişme eğilimi, varlıkların stratejik ve operasyonel planlaması ile tesis yatırımlarının analizi, bina maliyetleri ve inşaatı üzerine odaklanan disiplinlerarası bir bakış açısı; maliyetler: portföy ve bütçe yönetimi ile ilgili finansal analiz, tesis yatırımları riski, finansal kaynaklar, kaynakların etkin kullanımı, kaynakların maliyet ve risk bakımından karşılaştırılması, uygun kaynakların ve sermaye yapısının belirlenmesi, Uluslararası Tesis Yönetimi Birliği’nin (IFMA) kapsamlı bir incelemesi ) standartlar, Uluslararası Mülkiyet Ölçüm Standartları (IPMS) ve tesis yönetimi ile ilgili diğer standartlar, emlak ve şantiyeler, toplu yapılar (konutlar), alışveriş ve iş merkezleri dahil olmak üzere Türk tesis yönetimi mevzuatının analizi, yaklaşım ve uygulamaları, fabrikalar ve antrepo alanları (lojistik dahil), eğitim ve sağlık kuruluşları, çok amaçlı gayrimenkuller, kulüpler ve spor kompleksleri, yaşlı bakım tesisleri, limanlar ve tren istasyonları, tarım işletmeleri ve ormanları, öğrencilerin seçtikleri proje hakkında deneyim sahibi olmalarının sağlanması; Kurumlarla örnekler ve tesis yönetimi yaklaşımları, Türkiye’deki tesis yönetimi işletmelerinin yapı ve gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi, IFMA standartları ve Türkiye’deki uygulamaların analizi: gayrimenkul ve tesis yönetiminin yasal yönleri, görev ve yetkiler, geleneksel yönetim ve yönetim yaklaşımları, modern yönetim yaklaşımları ve sürdürülebilirlik analizleri, başarılı tesis yönetim örneklerinin değerlendirilmesi, tesis ve kaynak yöneticilerinin çevresel ve sosyal sorumlulukları ve yeni yaklaşımların değerlendirilmesi. lojistik), eğitim ve sağlık kurumları, çok amaçlı gayrimenkuller, kulüpler ve spor kompleksleri (jokey kulüpleri dahil), yaşlı bakım tesisleri, limanlar ve tren istasyonları, tarım işletmeleri ve ormanlar, tesis yönetiminin analizi: planlama, programlama ve bütçeleme, gerçek emlak işlemleri, sürdürülebilirlik, tasarım-üretim-işlem döngüleri, hazırlık, güvenlik, temizlik, işletme ve bakım hizmetleri, dış kaynak kullanımının avantaj ve dezavantajlarının analizi: ölçek ekonomisi, iç ve dış kaynak maliyet analizi, kıyaslama süreci, temel performans göstergeleri, işletme performansı ve işletme değeri etkisi Tesis yatırımlarında riskler, maliyetler ve fayda analizleri, seçilen proje örnekleri ve kurumların tesis yönetimi yaklaşımları: saha deneyleri ve örnek olay incelemeleri ve raporlama, tesis yönetiminde finansal analiz ve değerlendirme, tesis yönetim standartları: Uluslararası Tesis Yönetimi Derneği’nin gözden geçirilmesi (IFMA) standartları, BOMA, EUROFM ve diğer kurumlar, Uluslararası Mülkiyet Ölçüm Standartları (IPMS) ve tesis yönetimi perspektifinden diğer standartlar, Türkiye’deki tesis yönetimi işletmelerinin yapı ve gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi, IFMA standartları ve uygulamaların analizi Türkiye’de: emlak ve tesis yönetiminin yasal yönleri, görev ve otoriteler, geleneksel yönetim yaklaşımları, modern yönetim yaklaşımları ve sürdürülebilirlik analizleri, başarılı tesis yönetim örneklerinin değerlendirilmesi, tesis ve kaynak yöneticilerinin çevresel ve sosyal sorumlulukları ve yeni yaklaşımların değerlendirilmesi.

805000715491 İmar ve Hukuk

İmar hukuku kavramları, imar planları, imar planlama süreci: bölgeleme ve başlıca bölge türleri, parselleme işlemleri ve denetimi, yapı inşa ve kullanma izinleri, yapı denetimi ve örgütleri, yapı yasağı, koruma amaçlı planlama, kültür ve tabiat varlıkları bulunan alanlarda imar planlaması, gecekondu önleme bölgelerinde ıslah imar planları, kentsel dönüşüm projeleri, çevresel planlama, afet bölgelerinde imar planlaması, Boğaziçi, turizm geliştirme, milli parklar ve özel çevre koruma bölgelerinde imar planlaması ve uygulamaları.

805000715501 Arazi Dereceleme ve Toplulaştırma uygulamaları

Temel kavramlar ve kapsamı, tarım işletmelerinin durumu ve işletme genişliğindeki değişmelerin karşılaştırmalı analizi, arazi tasarruf ve mülkiyet durumu, arazi parçalılığı ve nedenleri, parçalanmanın etkileri, toplulaştırmanın tanımı, kapsamı ve gerekliliği, arazi toplulaştırmasının yasal niteliği, toplulaştırma yöntemleri, toplulaştırmanın etkileri, Türkiye’de arazi toplulaştırmasının yasal ve kurumsal gelişiminin analizi. Toplulaştırma uygulamaları, toplulaştırma ilkeleri, derecelendirme, storie Index, toprak kalite parametreleri, arazi yetenek sınıflaması, sulamaya uygunluk sınıflandırması, arazi kullanımı uygunluk sınıflaması, FAO yaklaşımları, arazi toplulaştırmada tarımsal yapı ve sorunları, bilgisayar programları ile toplulaştırma uygulamaları, toplulaştırma sonuçlarının korunması, toplulaştırmada tarım topraklarının korunması ve örnek projeler üzerinde incelemeler ve tartışmalar, toplulaştırmanın hukuki durumu.

805000715431 Stratejik Planlama ve Yönetim

Taşınmaz geliştirme projesi modeli, proje yönetimi metodolojisinin taşınmaz projelerinin geliştirmesine uygulanması, stratejik planlama metodları, proje yerinin analizi: yer seçimi teknikleri, mekansal analiz, taşınmaz talebinin analizi, pazar araştırması modelleri, rekabet analizi, SWOT analizi, hedef kitle, proje karması, etkin ve verimli kullanım ve tesis gereksinimini programlama teknikleri, paydaşlar ve risk analizi, konut, alışveriş merkezi ve sanayi sektörlerinden uygulama örnekleri, taşınmaz geliştirme projelerinde maliyet analizi ve maliyet tahmin teknikleri, taşınmaz projelerinde değerleme teknikleri, fizibilite etütleri ve duyarlılık analizi, taşınmaz projelerinin finansmanı, yeni finansman teknikleri ve modelleri, kentsel ve kırsal geliştirme projelerinde özel finansman girişimleri, taşınmaz geliştirme projeleri için kamu ve özel sektör ortaklıkları ve ilgili finansal analizler, ofis, otel ve rekreasyon/eğlence tesisleri ile ilgili uygulama projelerinin tartışılması.

805000715541 Bölgesel Ekonomi

Ekonomik küreselleşmenin temelleri, ekonomik büyüme ve gelişme sorunları, gelişme ekonomisi, pazar ekonomisi, fiyat, fayda ve talep, talep ve arzın yapısı, esneklik, tüketici davranışları; üretim faktörleri, tam rekabet, tekel ve oligopol piyasaları, milli gelir, istihdam, fiyat indeksleri, enflasyon; yerseçimi kuramları; ekonomik alan teorileri; ekonomik kalkınma aracı olarak dünya ekonomisinde planlama, planlama ve piyasa mekanizması: planlama türleri, ülke ve bölge planları, ekonomik bölge ve planlama bölgesinin saptanması, bölgesel dengesizliğin nedenleri, kalkınma kutupları teorisi, problemli bölge türleri, çeşitli ülkelerde bölgeler arasında gelişmişlik farklarını azaltmada uygulanan politikalar, Türkiye’de kalkınma politikası ve planlaması, yerel sanayi odakları teorisi ve Türkiye’deki başlıca sorunlar yönünden uygulama alanları ve başarı olanakları.

805000715551 Türkiye’de Konut Politikaları

Tarihsel perspektif içinde konut politikaları, yönetimin farklı bağlamlarda konut alanına müdahalesi, refah devletleri ve gelişmekte olan ülkeler, tarihsel perspektif içinde konut sunum biçimleri, konut sorununun teknik, politik, ekonomik, fiziksel ve politik yönleri, formel ve informel konut örgütlenme modelleri, kurumsal yapı, kentsel dönüşüm ve geliştirmede kamu ve özel kesimin konut yaklaşımları, yasal ve finansal boyutlar, inşaat sektörü, konut sorununun özellikleri: konut ve kent politikaları, konut sorunu, konuta erişim, kendi konutunda oturanlar, kiracılar ve ev sahipleri, toplumsal tabakalaşma, yeni sorunlar ve konuların ortaya çıkışı, çevre, sağlık, yoğunluk artışları, sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik, ekonomik, sosyal ve politik yönleriyle konut politikaları, konut piyasası ve mülkiyet, kamu müdahaleleri, gecekondu, kentsel dönüşüm uygulamaları, yeni yaklaşımlar ve politikaların zorunluluğu, aktörlerin yaklaşımları ve ortaklıklar, merkezi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler ve Türkiye’de konut politikasının değerlendirilmesi.

805000715571 Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarının Değerlendirilmesi

Temel kavramlar ve değişim, çevre koruma yaklaşımları ve ekonomik düşüncelerle ilişkileri, 1950’lere kadar ve 1950’lerden sonra çevre koruma yaklaşımları, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı: kavramın tarihsel gelişim süreci, ulusal ve uluslararası düzeylerde ele alınması, 1980’de Dünya Koruma Stratejisi ve sürdürülebilirlik, Bruntland Raporu ve sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri ve ölçütleri, yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma kavramının ekonomi politikalarına entegrasyonu, uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ve dünya ticaretine etkileri, ülke örnekleri: yasal düzenlemeler ve uygulamaların etkileri, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının tarım, sanayi ve hizmet sektörlerine yönelik politikalara entegrasyonu, kentler, imar uygulamaları ve sürdürülebilirlik, arazi kaynakları, yerleşimler, konut ve sürdürülebilirlik, yatırımlar (yabancı yatırımlar dahil) ve sürdürülebilirlik ve örnek olaylarla sürdürülebilirlik konusunun analizi.

805000715591 Kredi Dereceleme Uzmanlığına Giriş

Tanımlar ve kapsamı, fonksiyonları, derecelendirme ve mali piyasalar, derecelendirme türleri ve nitelikleri, kredi derecelendirmesi: kapsamı, göstergeleri, işleyişi, derecelendirme modelleri ve kredi politikaları, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve çalışmaları, kredi derecelendirme kuruluşlarının şirketler üzerindeki etkileri, Euro tahvil piyasası, sendikasyon kredileri, tahvil çeşitleri, tahvil değerlemesi ve değerleme ilkeleri, efektif süre ve bağışıklama, iflas öngörü modelleri ve uygulamaları, Türkiye’de kredi dereceleme uzmanlığı ve çalışma alanları.

805000715601 Kamu Taşınmazları Yönetimi

Kamu taşınmazları kavramı ve kapsamı, kavramsal çerçeve: idare malı, orta malı, sahipsiz mallar, hizmet malı, vakıf malı ve diğerleri, kamu taşınmazlarının özellikleri ve kayıt sistemi, kamu taşınmazları yönetiminin yasal yönü: Anayasa, yasalar ve diğer düzenlemelerin analizi, kamu taşınmazları yönetiminin kurumsal yönü: Milli Emlak Genel Müdürlüğü, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, belediyeler, özel idareler ve köyler, yönetim sorunları: etkinlik, verimlilik, avantajları ve dezavantajları, kamu taşınmazları yönetiminde yeni yaklaşımlar, taşınmazların farklı amaçlarla değerlendirilmesi: satış (orman vasfını yitirmiş ve diğer arazilerin satışı), kat karşılığı işlemleri ve diğer yaklaşımların analizi, yeni yönetim yaklaşımlarına yönelik arayışları ve örnek olay incelemeleri.

805000715561 Proje ve Yapım Yönetimi

Sürdürülebilir ve yeşil bina kavramları, sözleşme türleri, sabit fiyat / götürü tutarı, birim fiyat, geri ödenebilir maliyet, garantili maksimum fiyat, hedeflenen fiyat, proje teslim yöntemleri, tasarım-teklif-inşa, tasarım-inşa, risk altındaki inşaat müdürü, inşaat müdürü tasarım-inşa-işlet-sürdür, entegre proje teslimi, kamu özel ortaklığı (PPP), inşaat yöneticisinin rolü, tüm aşamalardaki proje, konsept aşaması, planlama aşaması, tasarım aşaması, inşaat aşaması, tesis işletme ve yönetimi evre, kapanma evresi, inşaatta sürdürülebilirlik ve güvenlik yönetimi, inşaat projelerinde bina bilgi modellemesi (BIM), proje iş dağılımı yapısı (WBS), proje organizasyonel yapı yapısı (OBS), proje iş mantığı, Gant grafiği, kritik yol yöntemi, aktivite Düğüm üzerinde (AON), Ok üzerindeki aktivite (AOA), program değerlendirme ve inceleme tekniği (PERT), takvim ve çalışma günlerini anlama, doğrusal yapı ve denge çizgisi (LOB) inşaat projelerinde yalın tasarım, risk tahsisi ve planlaması, risk yönetimi, risk minimizasyonu, proje planlamasında teknolojinin rolü, primavera kullanarak proje çizelgeleme, primavera kullanarak kaynak yönetimi, primavera kullanarak maliyet analizi, primavera kullanarak maliyet kontrolü.

805000715621 Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar

Halkla ilişkilere giriş, halkla ilişkilerin doğuşu ve gelişimi, Osmanlı’da halkla ilişkiler, halkla ilişkilerin sınırlandırılması ve diğer alanlarla ilişkileri, halkla ilişkilerde temel kamu kategorileri, kurum içi halkla ilişkiler, kamu sektöründe halkla ilişkiler, özel kuruluşlarda halka ilişkiler, halkla ilişkilerde araç ve yöntemler, yeni iletişim teknolojileri ve halkla ilişkiler, halkla ilişkilerin geleceği, taşınmaz sektöründe halkla ilişkiler: proje geliştirme, değerleme, pazar araştırmaları ve taşınmaz pazarlaması, örnek olayların incelenmesi ve değerlendirilmesi.

805000715691 Taşınmaz Geliştirmede Yerleşilebilirlik Analizi

Arazi kullanım planlaması (arazi kullanım planları, çevre jeolojisi haritalaması ve planlamanın devamındaki riskler), yer seçimi ve değerlendirme, yer seçim süreci: yer seçiminin yöntemleri ve değerlendirmesi, mühendislik yapıları için yer seçimi (barajlar, karayolları, havaalanları, tüneller, büyük binalar ve atık depolama için riskli alanlar gibi), peyzaj estetiği: doğal manzara kaynakları, çevresel etki, topoğrafya, eğim analizi, hava kirliliği, deprem risk haritaları (yerleşilebilirlik analizinde deprem risk değerlendirmesi, hasar-jeoloji-planlama-taşınmaz geliştirme ilişkisi), doğal afet zararlarının azaltılmasında jeoloji ve arazi kullanım planlamasının rolü, yerleşilebilirlik analizi: yerleşilebilirlik analizi için bölgesel ve yerel jeolojik ve jeoteknik etütlerin önemi ve değerlendirilmesi, topoğrafya ve eğim analizi, örnek olay analizleri.

805000715711 Kent ve Çevre Jeolojisi

Genel jeoloji ve mühendislik jeolojisi bilgileri, jeoloji tanımı ve kapsamı, kent ve bölge planlamada ve taşınmaz geliştirmede jeolojinin yeri ve işlevi, kaya ve toprak zeminlerin tanımı, mühendislik açısından sınıflandırılması ve planlama ve yer seçimine olan etkisi, taşınmaz geliştirmede jeolojik ve mühendislik jeolojisi haritalarının değerlendirilmesi, yeni yerleşim alanlarının planlanmasında mühendislik jeolojisi ve fiziksel çevre, jeoloji, morfoloji ve yerleşim planı, jeolojik sorunlar ve bir yerin düzenlenmesi, jeomorfolojik etkenler ve bir yerin düzenlenmesi, arazi kullanımını etkileyen jeomorfolojik süreçler, yüzeysuyu ve yerleşim planlaması, yüzeysuyu ve bir yerleşim alanının düzenlenmesi, planlama, yeni yerleşim alanlarının seçimi ve taşınmaz geliştirme süreçlerine etki eden mühendislik jeolojisi sorunları (taşkın, heyelan, yamaç stabilite sorunları, kazılabilirlik, kıraçlaşma ve aşınma, kirlenme, kıyı sorunları ve riskleri, volkanik aktiviteler, sıvılaşma ve depremsellik gibi). 

805000715731 Yapı Bilgisi ve Yapı Projelerinin Analizi

Yapı tanımları, sınıflamalar ve mevzuat, hizmet amaçlarına, konumlarına, taşıyıcı sistem malzemelerine (gereçlerine), taşıyıcı sistemlerine, bulundukları yere, sürekliliğine, mülkiyetlerine, inşaat safhalarına, yapım elemanlarına, yapım yöntemlerine göre yapılar, zeminler, şantiyeler, iş makineleri, temel aplikasyonu, kazılar ve dayanma yapıları, duvarlar, kemerler tonozlar ve kubbeler, kagir yapılar, betonarme yapılar, ahşap yapılar, çelik yapılar, merdivenler, betonarme kalıpları, çatılar, doğramalar, yalıtım, kaplamalar, asma tavanlar, giydirme cepheler, imar durumları ve yapı projelerinin genel özellikleri (vaziyet planları, planlar, kesitler, görünüşler ve detaylar), avan projelerin özellikleri ve mekansal analizler (net alan, brüt alan), uygulama projeleri türleri, özellikleri ve mahal listeleri, uygulama projeleri üzerinde teknik şartnameleri karşılaştırmalı analizi, bina inceleme ve değerlendirme teknikleri.

805000715741 Yerleşim Alanlarında Altyapı Projelerinin Planlanması ve Uygulaması

Yerleşim alanlarındaki mevcut durum, üstyapı ve altyapı (içme suyu, kanalizasyon, atık su, katı atık ve ulaşım) analizi, kentsel altyapıya yönelik politikaların değerlendirilmesi, gelişme eğilimleri ve yatırım gereksinimlerinin tahmini, kısa, orta ve uzun vadeli yatırım planlama ilkeleri (dönemler), altyapı projelerinin hazırlanmasında kullanılacak kriterler (nüfus projeksiyonu, çevresel etkiler, asgari teknik özellikler, kapasite, vb.), içme suyu, atıksu arıtma ve katı atık tesisleri için fizibilite çalışmaları, yatırım tutarı, getirileri ve nakit akışı tahmini için farklı yaklaşımlar / teknikler ve uygulamalar, altyapı tesisleri için ulusal ve uluslararası finansal imkanlar ve uygun finansal paketlerin seçimi, seçilmiş örnek analizleri (büyükşehir ve kırsal alanlarda uygulanan bazı projelerin analizi), üstyapı ve altyapı tesislerine yönelik yardımlar ve etkileri, yapım ihalelerinde süreçler ve değerlendirme kriterleri ve değerlendirme teknikleri, altyapı tesislerine ilişkin mevzuat, yapı ve faaliyet sözleşmelerinin kapsamı, sözleşme tasarımı, özel örneklerin analizi, belediyelerin konut ve diğer üstyapı tesisleri ile ilgili politikaları, mevcut yaklaşımlardaki değişikliklerin değerlendirilmesi.

805000715751 Gayrimenkul Geliştirmede ve Değerlemede Özel Konular

Ticari gayrimenkuller ve değerleme işlemleri: temel özellikleri, sınıflandırılması ve değerleme uygulamaları, değerlemede özel varlıklar (sanayi ve ticaret işletmeleri, spor, sağlık ve dini tesisler, müstakil ve katlı konutlar, işyerleri, site ve ikinci konutlar gibi), değerleme işlemleri: gelirlerin kapitalizasyonu, nakit akımı, etkin ve verimli kullanım analizleri, maliyet yaklaşımı, karşılaştırmalı satış analizlerinin kullanımı ve bu yöntemlerin özel olaylara uygulamaları (mahkeme ve özellik gösteren örnek proje incelemeleri), kira ve değer arasındaki ilişkilerin analizi ve değerleme uygulamaları, değerleme standartları ve kalite analizleri: tarihsel gelişimi, uygulamaları, görevli/yetkili örgütler ve etkileri, gayrimenkul teorisi ve mali analiz uygulamaları: konut finansmanı, tarım kredileri ve kentsel, ticari ve tarımsal taşınmazların finansmanında kullanılan yöntemler, gayrimenkul teorisi, uygulamaları ve ilkeleri, eksperlik, brokerlik ve değerleme: güncel ve özel olaylar ve analizleri, yatırım analizi ve geliştirme, gayrimenkul ve gelişme sürecinin plancı, malik, yerel kurumlar ve devlet yönünden incelenmesi.

805000715761 Ormancılıkta Değerleme

Temel kavramlar ve kapsamları, ormanlarda değerleme: teorik esasları, ekonomik ve yasal nedenleri, ormancılıkta gelir (hasıla) analizleri, orman işletmeciliğinde yatırım ve işletme masrafları ve nakit akım analizleri, basit ve bileşik faiz formüllerinin kullanılması, orman işletmeciliğinde faiz hesabı, ormancılıkta arazi, ağaç ve diğer unsurların değerlerinin belirlenmesi: yöntemler ve uygulamaları, ormancılıkta arazi ve ağaç değerlerini etkileyen faktörlerin analizi, orman işletmeciliğinde tazminat ve zararların hesaplanması, kamu ve özel ormancılıkta proje değerleme esasları ve uygulamaları, mali ve ekonomik yönden ormancılık yatırımlarının değerlemesi (çevresel, ekonomik ve sosyal değerleme süreçleri), sermaye/hasıla oranı ve sermaye/istihdam oranı, ormancılık projelerinin kamu maliyesi, ödemeler dengesi ve ülke ekonomisine etkilerinin analizi ve örnek olay incelemeleri. 

805000715771 Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma ve Değerlendirme

Taşınmaz kültür varlıklarını tanıma, koruma ve yaşatma gerekçeleri ve kentsel ölçekteki değerini belirleme, koruma kısıtı ile birlikte sosyal ve kültürel değeri (simgesel düzeyi) ve ekonomik değerlerini (değişebilirlik ve kullanılabilirlik) tanımlama yöntemleri ve teknikleri, sürdürülebilir koruma yaklaşımına koşut olarak, taşınmaz kültür varlıklarının günün koşullarına göre yeniden kullanımına ve/veya değerlendirilmesine ilişkin bilimsel ölçütlerin tartışılması, yasal yaptırımlar ve yönetsel koşullara ilişkin bilgi ve kurallar, örnek olay incelemeleri, Türkiye’deki uygulamalar: yasal düzenlemeler, kurumsal yapı ve yaklaşımların eleştirel bir bakışla değerlendirilmesi, tek yapı veya parsel ve kentsel sit alanları üzerinde tartışmalar.

805000715781 Para ve Sermaye Piyasaları

Temel kavramlar: piyasa türleri, piyasaların işleyiş mekanizmaları ve etkileri, para ve maliye politikaları: araçları ve etkileri, para piyasası araçları, bankacılık sistemi ve mevzuatı, Türkiye’de bankacılık sistemi ve faaliyetlerinin analizi, kredi türleri ve pazarları, sermaye piyasası: araçları, kurumları ve mevzuatı, piyasa ve borsalar (Borsa İstanbul, İzmir Vadeli İşlemler Borsası ve İstanbul Altın Borsası gibi), tahvil ve bono piyasası işlemleri (bono ihracatı, repo-ters repo pazarı, gayrimenkul sertifikaları pazarı ve diğer pazarlar), tahvil ve hazine bonosu piyasaları: işlevi, ihracı, mevzuatı ve etkileri, kamu borçlanma mekanizması, kamu borçlanmasının mali piyasalara etkileri, türev araçlar ve vadeli işlem ve opsiyon piyasaları, gayrimenkul piyasaları ile para ve sermaye piyasalarının etkileşimi: fon arzı ve talebi, araçlar, kurumlar ve etkilerinin analizi.

805000715791 Konut Finansman Sistemi

Taşınmaz rehninin ana hatları, ipotek kavramı ve kapsamı, ipotekli borç senedi ve ipotekli irad senedi, ipotekli borç senedinin temel özellikleri ve Türkiye’deki uygulamaları, bankacılık sistemi ve hukuku: Sermaye Piyasaları Kanunu, Bankacılık Kanunu, TOKİ Kanunu ve diğer ilgili düzenlemeler, konut finansman sistemleri ve Türkiye’de 6 Mart 2007 tarih ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Analizi: yapılan yeni düzenlemeler ve benimsenen konut finansman sisteminin ana hatları, sistemin olumlu ve olumsuz yönleri, ipotekli sermaye piyasası araçları ve paydaşlara etkileri, konut finansman sisteminin tüketiciler açısından değerlendirilmesi ve bu sistemde tüketicinin korunması: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun açısından değerlendirme, konut finansman sistemindeki para ve sermaye piyasası kuruluşları ve fonksiyonları, konut finansman sisteminin ekonomik etkileri, konut finansman sisteminde gayrimenkul uzmanlığının rolü ve geleceği ile ilgili tartışmalar.

805000715801 Taşınmaz Geliştirmede Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

CBS uygulamalarında ArcGIS ve NetCAD programları, ArcGIS ve NetCAD yazılımlarının gayrimenkul geliştirme analizlerinde birer araç olarak kullanımı, coğrafi verilerin yazılımlar vasıtasıyla incelenmesi, veri görüntüleme, semboloji, etiketlendirme ve kartoğrafik üretim, coğrafi verilerin analizi ve raporlanması, veri girişi, veri dönüşüm araçlar, coğrafi veritabanında topoloji, CBS’de modelleme, CBS’de mekansal analizler, eğim analizi, 3D analizleri, değer haritalarının üretilmesi ve yorumlanması ve örnek olay incelemeleri.

805000715821 Optimizasyon

Temel kavramlar ve kapsamları, model kavramı ve model kurma, klasik optimizasyon, Lagrange yöntemi, doğrusal olmayan programlama, doğrusal programlama probleminin modellenmesi, simpleks yöntem, dualite, duyarlılık analizleri, parametrik programlama, ulaştırma problemleri, atama problemleri, kritik yol yöntemi (CPM) ve PERT analizi, oyun teorisi, optimizasyon tekniklerinin gayrimenkul geliştirme sürecinde kullanımı: örnek olay ve proje analizleri.

805000715831 Arazi Ekonomisi ve Yönetimi

Arazi mülkiyeti: tarihsel gelişimi, ekonomik düşüncelerle ilişkisi ve Türkiye’de gelişiminin analizi (yasalar, kurumlar ve yabancıların durumu), arazi kaynakları arzı: arzın özellikleri, rant kuramı ve etkilerinin analizi, esneklik ve esnekliği etkileyen faktörler, arazi talebi: kentsel ve kırsal alanda arazi talebinin özellikleri, arazi piyasası: piyasa özellikleri, rekabet ve fiyat oluşumu, değer-fiyat ilişkileri, kırsal ve kentsel arazi yönetimi: amaçları, tasarruf şekilleri (mülk, kira, ortak gibi), tasarruf şekillerinin olumlu/olumsuz etkileri, mülkiyet ve kullanım şekilleri ile ilgili yasal düzenlemeler ve kurumların analizi, arazi değerleri ve piyasa fiyatlarının analizi: yöntemleri, piyasa değerinin tahmin yöntemleri, değerleme eşitliğinin tahmini ve yorumlanması, arazi kira, değer ve fiyat modellerinin tahmini ve uygulamaları, arazi kullanım şekillerinin değerlendirilmesi ve fırsat maliyeti ilişkilerinin analizi: tarım, orman, mera, spor ve rekreasyon, yerleşim, altyapı ve diğerleri, planlama, vergilendirme ve istihdam etkilerinin incelenmesi, arazi kullanımı ve çevre koruma: kullanımların çevre değerlerine etkileri, arazi kullanımı ve iklim değişikliği, amaç dışı kullanım ve doğal çevre tahriplerinin ekonomik etkilerinin analizi, arazi kullanımındaki değişikliklerin analizi: ekonometrik modeller ve CBS teknikleri ile zaman serisi, kesit ve panel verilerle analizler, gelişme, ulaşım, kentsel büyüme ve göçün etkileri, Türkiye’deki uygulamalarının incelenmesi: yetkili kurumlar, yasalar ve yargı kararlarının analizi, bölgelere göre değerlendirmeler, arazi politikasının temel esasları ve uygulamaları.

805000715881 Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlama

Kıyı kavramı ve özellikleri, kıyı bölgesi ve sınırlarının tanımlanması, kıyı bölgelerinin coğrafi, demografik ve sektörel özellikleri, Türkiye kıyıları: özellikleri, kıyı kaynakları, potansiyeli, taşıma kapasitesi, yararlanma yolları ve sorunları, Dünya ve Türkiye kıyı bölgelerinde gelişmeler, kıyı kullanımı: hızlı nüfus artışı, göçler ve kıyılarda plansız ve programsız gelişmelere bağlı tahripler, yerleşimler, sanayi, turizm ve tarım işletmeleri, kıyı yönetimi ve mevzuatı: yetkili/görevli kuruluşlar ve faaliyetleri, yasal düzenlemeler ve uygulamaları, kıyı planlanması: kıyı kentleri ve kıyı kırsal alanların gelişmesi, planlama ilkeleri ve planlama yaklaşımları: koruma ve kullanım ilişkileri, ekolojik planlama esasları ve uygulamaları, kıyı bölgelerinde bütüncül (entegre) planlama, bazı örnek projelerin incelenmesi, rasyonel kullanım ve sürdürülebilirlik kavramı, kıyı yönetimi ve planlamada CBS kullanımı, kıyı yönetimi sorunları ve çözüm yollarının tartışılması.

805000715911 İş ve Meslek Etiği

Etik kavramı ve kapsamı, tarihsel gelişim sürecinde etiğe bakış, etik teorileri, etiğin görevi: utilitarianism (yararcılık ve faydacılık), görev teorileri, hakların teorileri ve iyilik veya fazilet teorileri, etik kod, ilke, kural, standart ve değer kavramları, etik değerler: değerlerin sınıflandırılması, haklar ve özgürlükler, bireysel faaliyetlerin değerlendirilmesi, etiğin temel ilkeleri ve uygulamaları, meslek etiği kavramı ve işlevleri, mühendislik etiği: temel kavramları, uygulamaları ve fonksiyonları, mühendisler ve eksperlerin sorumluluğu, etiğin sosyal boyutu (toplumsal sorumluluk) ve ekonomik etkileri, çevresel sorumluluk, etiğin küresel veya evrensel boyutu, meslek etiğinin standartları, değerleme standartları ve uygulamaları: Uluslararası Değerleme Standartları ve etik ilkeleri, Türkiye’deki uygulamaları ve sorunları.

805000715921 Ölçme Bilgisi

Ölçme bilgisinin tanımı ve kapsamı, ileri ölçme bilgi dersinin temel hedefleri ve çıktıları, koordinat sistemleri ve hesaplama, elektronik açı ve uzaklık ölçüsü, lazer bazlı ölçme aletleri ve yöntemler, global konum belirleme sistemi, teori ve uygulama, sayısal arazi modelleme, temel hatalar/eksiklikler ve çözüm yolları.