ÖN KAYIT KOŞULLARI:

  • Müracaatların Fen Bilimleri Enstitüsü internet sayfasından belirtilen tarihlerde (http://fenbilimleri.ankara.edu.tr) yapılması gerekmektedir.
  • Yazılı bilim sınavları Anabilim Dalımızda yapılmaktadır.
  • Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için Yükseköğretim Kurulu’ndan denklik belgesi almış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI:

  • Lisans Mezuniyet Belgesi.
  • Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük sistemde en az 3,00 olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).
  • Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan).
  • ALES (Sayısal, Sözel veya Eşit Ağırlık puan türlerinin herhangi birinden) ≥ 80 olmalıdır.
  • T.C. Kimlik numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı örneği.

NOT: Yeterli ALES veya Yabancı Dil (YDS) puanı olmayan isteklilerin “özel öğrenci” olarak başvuru yapmaları mümkündür. Özel öğrencilik dönemi iki yarıyıl ile sınırlı olacaktır.

Bologna Bilgi Sistemi’nden Bütünleştirilmiş Doktora Programı kayıt kabul koşullarını görüntülemek için tıklayınız.

 

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI:

28.11.2016 tarih ve 29902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği‘nin 48. Madde’si  gereğince lisansüstü programlarımızda “Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri için eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı…” uygulanmaktadır.

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

Bilimsel hazırlık programında ve sonrasında tamamlanması gereken zorunlu ve seçmeli derslere Ders Kataloğu‘ndan ulaşabilirsiniz. Bilimsel hazırlık programı en çok iki yarıyılda tamamlandıktan sonra kayıt olunan programa göre izlenmesi gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir.

 

BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA:

Bütünleştirilmiş Doktora programı, lisans diploması ile doğrudan Doktora derecesi alınmasına olanak tanıyan programdır. Bütünleştirilmiş Doktora programı da, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. Bütünleştirilmiş Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Bütünleştirilmiş Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Programdan mezun olabilmek için bilimsel hazırlık sınıfı hariç, minimum 56 ulusal kredi (19 ders + İleri Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazım dersi) alınması ve en az 2 adet seminerin sunuşundan sonra yeterlik sınavının verilmesi ve orijinal nitelikte tezin hazırlanması gerekmektedir. Yeterlik sınavı, zorunlu ve seçmeli derslerini ve seminerlerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrencilere almaları gereken toplam krediye ilave dersler -danışman ve Anabilim Dalı Kurulu önerisi ile- verilebilmektedir.

Bütünleştirilmiş Doktora Programı Şematik Özeti

Bologna Bilgi Sistemi’nden Bütünleştirilmiş Doktora Programı hakkında bilgi almak için tıklayınız.